Uczęszczanie dziecka do prywatnej szkoły, a alimenty

prywatna szkoła alimenty

Często spotykam się z pytaniem czy prywatna szkoła ma wpływ na alimenty? Zanim odpowiem na to pytanie zacznijmy od początku. Dostarczanie środków utrzymania dziecku jest jednym z podstawowych obowiązków rodziców, co wynika wprost z art. 133 § 1 kro. Zgodnie z tym przepisem rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.

Usprawiedliwione potrzeby uprawnionego

Przy ocenie, które z potrzeb uprawnionego powinny być uznane za usprawiedliwione należy z jednej strony brać pod uwagę możliwości zobowiązanego. Z drugiej zaś zakres i rodzaj potrzeb uprawnionego. Zawsze jednak każde dziecko musi mieć zapewnione podstawowe warunki egzystencji w postaci wyżywienia zapewniającego prawidłowy rozwój fizyczny, stosowną do wieku odzież, środki na ochronę zdrowia, kształcenie podstawowe i zawodowe oraz na ochronę jego osoby i majątku. Rodzice nie mogą uchylić się od obowiązku alimentacyjnego na tej podstawie, że wykonanie obowiązku stanowiłoby dla nich nadmierny ciężar. Są obowiązani podzielić się z dzieckiem nawet najmniejszymi dochodami (por. wyroku Sądu Najwyższego z dnia 6 stycznia 2000 roku, sygn.. akt I CKN 1077/99, LEX 51637).

Prywatna szkoła, a alimenty

Zatem czy do usprawiedliwionych kosztów dziecka należy zaliczyć wydatki ponoszone z tytułu uczęszczania przez niego do prywatnej szkoły? Wszystko zależy od okoliczności sprawy. Dobro dziecka wymaga, aby dziecko rozwijało się i kształciło w sposób odpowiedni do wieku i możliwości dziecka. Nie zawsze jest natomiast konieczne dla normalnego rozwoju dziecka, aby kształciło się w szkole prywatnej. Standardem powszechnym w naszym kraju jest że dzieci uczą się w szkołach państwowych. Co do zasady jest to zgodne z ich dobrem. Jest to również wystarczające dla ich normalnego rozwoju. Ponadto przy wyborze szkoły dla dziecka należy brać także pod uwagę aspekty istotne dla rodziców, czyli :
– czy stać ich na szkołę prywatną,
– lokalizację szkoły i związane z tym dochodzenie lub dowożenie dziecka do szkoły.

Co do kosztów kształcenia decydują o tym oboje rodzice, czy są w stanie je ponosić i na jakich zasadach. Jednakże przy braku zgody, szkoła prywatna nie powinna być wybrana. Jeden rodzic nie może bowiem wybierać szkoły, za którą musiałby płacić drugi rodzic, zwłaszcza nie mający ku temu środków i nie zgadzający się na to.

Kiedy wydatki na prywatną szkołę mogą zostać uznane za usprawiedliwione potrzeby dziecka?

Wydaje się, że w sytuacji gdy rodzice podjęli wspólną decyzję o uczęszczaniu dziecka do prywatnej szkoły to brak jest podstaw do uznania tego wydatku za nieusprawiedliwiony. Skoro rodzice zdecydowali się na prywatną szkołę to dziecko nie powinno musieć z tego rezygnować ze względu na rozstanie rodziców lub spór co do wysokości alimentów. Oczywiście wydatek taki może zostać uznany za uzasadniony jedynie wtedy, gdy sytuacja majątkowa zobowiązanego jest na tyle dobra, że może sprostać temu wydatkowi.

 

Zainteresował Cię temat? Zapraszamy do zapoznania się z innymi wpisami dotyczącymi ww. tematyki