Blog prawniczy

Zmiany w prawie spadkowym 15.11.2023

Z dniem 15 listopada 2023 roku wchodzą w życie istotne zmiany w prawie spadkowym. Przedstawiamy najważniejsze aspekty tych zmian, aby pomóc zrozumieć, jakie nowe przepisy obowiązują. Odrzucenie spadku przez dzieci Jedną z kluczowych zmian jest uproszczenie procedury odrzucenia spadku w imieniu małoletnich dzieci. Wcześniej rodzice musieli uzyskać zgodę sądu opiekuńczego przed...

Rozliczenie pracy osobistej po ustaniu wspólności majątkowej

Jak już wielokrotnie wspominano na blogu, jeżeli małżonkowie nie ustanowią inaczej, z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między nimi ustawowa majątkowa wspólność małżeńska. Od tego momentu do majątku wspólnego zaliczają się wszelkie przedmioty majątkowe nabyte w czasie trwania wspólności. Nie ma znaczenia przy tym czy zostały one nabyte przez obojga małżonków lub...

Przerwanie biegu przedawnienia

  Zasiedzenie to instytucja prawa cywilnego, która pozwala na nabycie własności rzeczy lub innego prawa majątkowego przez posiadacza samoistnego w wyniku upływu określonego czasu. Bieg zasiedzenia nieruchomości rozpoczyna się od dnia, w którym nieruchomość została objęta w posiadanie samoistne. W ostatnich dwóch wpisach próbowałam odpowiedzieć na pytanie czy negocjacje z...

Czy wezwanie do zapłaty za bezumowne korzystanie przerywa bieg zasiedzenia?

Zgodnie z art. 123 § 1 pkt 1 Kodeksu cywilnego (k.c.), bieg terminu zasiedzenia przerywa się przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia, ustalenia albo zaspokojenia albo zabezpieczenia roszczenia. W praktyce często pojawia...

Negocjacje z właścicielem, a zasiedzenie nieruchomości

Czy podjęcie przez posiadacza samoistnego negocjacji z właścicielem nieruchomości w przedmiocie nabycia tejże nieruchomości ma wpływa na możliwość zasiedzenia nieruchomości w późniejszym czasie?  Przesłanki zasiedzenia Zgodnie z art. 172 k.c., należy łącznie spełnić następujące przesłanki, aby stwierdzić zasiedzenie: posiadanie samoistne  ciągłość posiadania upływ...