Blog prawniczy

Dowody w sprawie o alimenty

W sprawach dotyczących alimentów, dowody odgrywają istotną rolę. Dowody w sprawie o alimenty powinny zmierzać do wykazania usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego, jego sytuacji osobistej, a także sytuacji majątkowej i osobistej zobowiązanego do alimentacji. W dzisiejszym artykule spróbujemy odpowiedzieć na pytanie: Jakie dowody mają znaczenie w sprawie o alimenty? Dokumenty finansowe...

Piecza naprzemienna, a alimenty

W polskim systemie prawa aktualnie brak jest definicji legalnej pieczy naprzemiennej, jako sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej. Niemniej jednak z naprzemiennym sprawowaniem pieczy nad małoletnim przez jego rodziców mamy do czynienia, gdy dziecko mieszka z każdym z rodziców w powtarzających się okresach czasu.  Pieczy naprzemiennej nie można utożsamiać z kontaktami dziecka z...

Jakie są sposoby zniesienia wspówłasności?

Dość często zdarza się, że własność przysługuje kilku osobom jednocześnie. Jest to tzw. współwłasność, która polega na tym, że przedmiotem wspólnego prawa jest jedna rzecz ruchoma, nieruchomość lub inne prawo, a nie zespół różnych rzeczy.  Współwłasność może być zniesiona w każdym czasie, a uprawnienie do żądania zniesienia współwłasności ma każdy ze...

Badanie trzeźwości pracownika

Pracodawcy zyskali możliwość skuteczniejszego sprawdzania trzeźwości swoich pracowników dzięki nowelizacji Kodeksu pracy. Badanie trzeźwości pracownika jest dopuszczalna, jeśli jest niezbędna do ochrony życia i zdrowia pracowników lub innych osób oraz mienia. Jednakże, kontrola ta nie może naruszać godności oraz innych dóbr osobistych pracownika. Ustalenie zasad przeprowadzenia...

Nakład z majątku osobistego, a nierówne udziały

Czy nakład z majątku osobistego na majątek wspólny stanowią podstawę do orzeczenia nierównych udziałów w majątku? W trakcie trwania związku małżeńskiego często dochodzi do sytuacji, w której jedna ze stron wnosi do majątku wspólnego swoje środki z majątku osobistego,  na przykład w formie wkładu pieniężnego na zakup nieruchomości. Warto zastanowić się, czy taki nakład...