Blog prawniczy

Kto ma prawo do zachowku?

Zachowek to jedna z kluczowych instytucji w polskim prawie spadkowym, mająca na celu zabezpieczenie interesów majątkowych najbliższej rodziny spadkodawcy. Nawet w sytuacji, gdy spadkodawca w testamencie pozbawił ich prawa do dziedziczenia lub za życia rozdysponował całym majątkiem np. darując ten majątek na jednego ze spadkobierców. Warto zrozumieć, kto ma prawo do zachowku jakie są...

Wyższy zachowek – komu przysługuje? 

Zgodnie z art. 991 § 1 kodeksu cywilnego zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, należą się, jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny uprawniony jest małoletni - dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który by mu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym, w innych zaś wypadkach - połowa wartości...

Alimenty a wydatki przyszłe – co warto wiedzieć?

W polskim prawie rodzinnym wysokość alimentów ustalana jest na podstawie dwóch głównych czynników: usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego (art. 135 k.r.o.). Zasadniczo alimenty zasądzane są na bieżące potrzeby, a nie na przyszłość. Oznacza to, że sąd bierze pod uwagę koszty utrzymania dziecka na dzień zamknięcia...

Samochód zarejestrowany na jednego z małżonków

Czy samochód zarejestrowany na jednego z małżonków wchodzi w skład majątku wspólnego? W polskim prawie wyróżniamy dwa rodzaje majątków: majątek osobisty każdego z małżonków oraz majątek wspólny. Do majątku wspólnego zalicza się przedmioty nabyte przez oboje małżonków w trakcie trwania małżeństwa. Sam fakt rejestracji nie ma znaczenia dla ustalenia, do kogo należy dany...

Zasiedzenie służebności gruntowej

Zgodnie z art. 292 k.c., nabycie służebności gruntowej przez zasiedzenie jest możliwe tylko w przypadku, gdy służebność ta polega na korzystaniu z trwałego i widocznego urządzenia. Stanowi to istotne ograniczenie mające na celu zabezpieczenie przed przypadkami nadużywania zasiedzenia przez właścicieli, którzy jedynie dzięki dobrosąsiedzkim stosunkom korzystają z cudzych...