O prawie dla Ciebie – blog prawniczy

Zamówienia publiczne w czasie epidemii COVID-19

Aktualna sytuacja w kraju, spowodowana epidemią COVID-19 bez wątpienia wpływa na funkcjonowanie wielu przedsiębiorstw i prawidłowe wykonanie umów. Coraz częściej dochodzi do sytuacji, w których przedsiębiorca z przyczyn od niego niezależnych nie może dotrzymać warunków umowy. Epidemia koronawirusa wpłynęła również na umowy, realizowane w trybie zamówień publicznych. Z uwagi...

Czy 500 plus wpływa na wysokość alimentów?

Czy 500 plus wpływa na wysokość alimentów? Pytanie to prędzej czy później pojawia się w trakcie konsultacji prawnej dotyczącej obowiązku alimentacyjnego. Po wprowadzeniu ww. świadczenia początkowo nawet sądy miały problem z podejściem do tego tematu i stały przed dylematem – brać pod uwagę 500+ przy ustalaniu obowiązku alimentacyjnego czy też nie. Kwestia ta została...

Kiedy można odwołać darowiznę?

Darowizna to umowa, przez którą darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Bezpłatny charakter oznacza, że druga strona umowy nie musi w żaden sposób płacić w zamian za uczynioną darowiznę. Przyczyną dokonania darowizny jest najczęściej szczególna więź łącząca darczyńcę z obdarowanym, np. pokrewieństwo. Co może...

Zarząd majątkiem wspólnym

Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa. Małżonkowie mają równe prawa i obowiązki. Oboje małżonkowie obowiązani są do współdziałania dla dobra rodziny, do wzajemnej pomocy, udzielania informacji o stanie majątku wspólnego, a także do wykonywania jego zarządu. Zarząd majątkiem wspólnym oznacza wszelkie czynności...

Nieprawidłowo wystawione świadectwo pracy w szczególnych warunkach – co robić?

Nie ulega wątpliwości, że pracodawca ma obowiązek wystawić świadectwo wykonywania prac w szczególnych warunkach lub zamieścić informację o wykonywaniu takich prac w świadectwie pracy. Jest to podstawa do ubiegania się przez pracownika o wcześniejszą emeryturę lub rekompensatę z tytułu pracy w szczególnych warunkach. Niemniej zdarza się, że pomimo dysponowania świadectwem...

Likwidacja stanowiska pracy, jako przyczyna wypowiedzenia

Likwidacja stanowiska, o czym należy pamiętać? Likwidacja stanowiska z pracy stanowi jedną z przyczyn uzasadniających wypowiedzenie umowy o pracę. Na mocy ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, pracodawca ma prawo wypowiedzieć umowę o pracę w trybie tzw. zwolnień grupowych bądź...

Czy rozwód z winy ma wpływ na podział majątku?

Zasadą ustaloną zgodnie z art. 43 § 1 KRO, stosowaną w postępowaniach o podział majątku, jest to,  że udziały w majątku wspólnym małżonków są równe. W drodze wyjątku, w razie zaistnienia przesłanek przewidzianych w § 2 art. 43, sąd może ustalić nierówne udziały. Każdy z małżonków jest uprawniony do zgłoszenia takiego żądania. O nierównych udziałach w majątku...

Przebaczenie zdrady, a rozwód z winy małżonka

  We wcześniejszym wpisie Zdrada, a rozwód z winy wskazano, że zdrada jest jedną z najczęściej występujących przyczyn rozkładu pożycia małżeńskiego. Jak zatem wygląda sytuacja, jeżeli współmałżonek przebaczył zdradę? Czy można powoływać się procesie rozwodowym na zdradę przebaczoną? Odpowiedzi należy szukać w orzecznictwie i literaturze, bowiem Kodeks rodzinny i...