Blog prawniczy

Przerwanie biegu przedawnienia

  Zasiedzenie to instytucja prawa cywilnego, która pozwala na nabycie własności rzeczy lub innego prawa majątkowego przez posiadacza samoistnego w wyniku upływu określonego czasu. Bieg zasiedzenia nieruchomości rozpoczyna się od dnia, w którym nieruchomość została objęta w posiadanie samoistne. W ostatnich dwóch wpisach próbowałam odpowiedzieć na pytanie czy negocjacje z...

Czy wezwanie do zapłaty za bezumowne korzystanie przerywa bieg zasiedzenia?

Zgodnie z art. 123 § 1 pkt 1 Kodeksu cywilnego (k.c.), bieg terminu zasiedzenia przerywa się przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia, ustalenia albo zaspokojenia albo zabezpieczenia roszczenia. W praktyce często pojawia...

Negocjacje z właścicielem, a zasiedzenie nieruchomości

Czy podjęcie przez posiadacza samoistnego negocjacji z właścicielem nieruchomości w przedmiocie nabycia tejże nieruchomości ma wpływa na możliwość zasiedzenia nieruchomości w późniejszym czasie?  Przesłanki zasiedzenia Zgodnie z art. 172 k.c., należy łącznie spełnić następujące przesłanki, aby stwierdzić zasiedzenie: posiadanie samoistne  ciągłość posiadania upływ...

Na czym polega surogacja w prawie rodzinnym?

Według definicji surogacja polega na zastąpieniu przedmiotu wchodzącego w skład majątku osobistego innym przedmiotem nabytym w zamian pierwszego. Niniejsze ma niebagatelne znaczenie w sprawie o podział majątku wspólnego po rozwodzie.  Zasadą jest, że z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa. Obejmuje ona przedmioty majątkowe...

Odsetki od długów spadkowych

W polskim prawie, zgodnie z Kodeksem cywilnym, spadkobiercy dziedziczą zarówno aktywa, jak i zobowiązania spadkodawcy. Oznacza to, że w przypadku, gdy spadkobiercy dziedziczą majątek z długami, mogą być odpowiedzialni za spłatę tych zobowiązań, włącznie z naliczonymi odsetkami wymagalnymi na dzień otwarcia spadku (zgonu spadkodawcy). Jednak warto pamiętać, że polskie prawo...