Rozdzielność majątkowa

Czym jest rozdzielność majątkowa i dlaczego jest ważna?

Rozdzielność majątkowa jest to rozwiązanie majątkowe, które chroni interesy każdego z małżonków w przypadku rozstania lub rozwodu. W przeciwieństwie do wspólności majątkowej, gdzie mienie wspólne podlega podziałowi, rozdzielność majątkowa zakłada, że każde z małżonków posiada swoje oddzielne mienie, które pozostaje w ich wyłącznej dyspozycji. Jest to szczególnie istotne, gdyż zapewnia ochronę przed ryzykiem utraty części majątku, który został zgromadzony przed lub w trakcie małżeństwa.

Korzyści płynące z rozdzielności majątkowej

Wybór rozdzielności majątkowej może przynieść wiele korzyści, które wpływają na Twoje finansowe i emocjonalne zabezpieczenie.

  1. Finansowa niezależność – Rozdzielność majątkowa umożliwia Ci samodzielną kontrolę nad Twoimi finansami, co daje Ci większą niezależność i swobodę w podejmowaniu decyzji dotyczących Twojego majątku.
  2. Ochrona przed długami – Dzięki rozdzielności majątkowej unikasz ryzyka ponoszenia odpowiedzialności za długi partnera/partnerki. Twój majątek pozostaje osobistym zabezpieczeniem.
  3. Prywatność – Proces rozdzielności majątkowej pozwala zachować prywatność Twojego majątku.
  4. Planowanie finansowe – Rozdzielność majątkowa umożliwia Ci skoncentrowanie się na swoich własnych celach finansowych i planowaniu przyszłości. Masz możliwość inwestowania i gromadzenia oszczędności, co daje Ci większą stabilność finansową.

Rozdzielność majątkowa ustanowiona przez sąd

Zgodnie z treścią art. 52. § 1. Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego „Z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej”. Powyższe oznacza, że możliwe jest ustanowienie przymusowego ustroju majątkowego małżeńskiego na drodze sądowej wyłącznie z ważnych powodów. Kodeks rodzinny i opiekuńczy nie definiuje wprost tego pojęcia. Natomiast doktryna, orzecznictwo oraz rozliczne publikacje zawierają szereg informacji na ten temat. Bardzo trafnie wyjaśnia to wyrok Sądu Najwyższego z 31 stycznia  2003 roku (sygn.. akt IV CKN 1710/2000). Zgodnie z tym orzeczeniem „są to te wszystkie okoliczności, które powodują, że w danej sytuacji wspólność ustawowa przestaje służyć dobru drugiego z małżonków czy też dobru założonej przez małżonków rodziny.” O tym, jakie sytuacje mogą zostać uznane za ważne powody dowiesz się z wpisu „Rozdzielność majątkowa tylko z ważnych powodów”