Podatki w spółce z o.o.

Decydując się na założenie spółki z o.o. warto wiedzieć jak wygląda kwestia funkcjonowania takiej spółki pod kątem podatkowym. Podatki w spółce z o.o. są bowiem jednym z minusów prowadzenia działalności gospodarczej w takiej formie. Wynika to z tego, że zyski osiągane przez spółkę z o.o. są opodatkowane podwójnie. Najpierw objęte są one podatkiem dochodowym od osób prawnych – CIT, a następnie podatkiem dochodowym od osób fizycznych – PIT.  Na czym dokładnie polega ten mechanizm?

Dywidenda i jej opodatkowanie 

Dywidenda jest najważniejszym prawem majątkowym wspólników spółki z o.o.,  zyskiem przysługującym w związku z rocznym sprawozdaniem finansowym. Roszczenie o wypłatę dywidendy nabywają wspólnicy w następstwie podjęcia uchwały zgromadzenia wspólników o przeznaczeniu zysku spółki do podziału. To właśnie poprzez dywidendę wspólnicy osiągają korzyści finansowe z tytułu swojego udziału w spółce. Niemniej dochody z dywidendy zgodnie z art. 7b ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT stanowią przychody z zysków kapitałowych, dlatego też dochód spółki z o.o. podlega opodatkowaniu na poziomie spółki najpierw podatkiem dochodowym od osób prawnych  – CIT według stawki 19% lub 9% (stawka ta została wprowadzona w 2019 r. i dotyczy spółek, których przychody w danym roku podatkowym nie przekroczyły kwoty 1 200 000 euro ).

Po opodatkowaniu podatkiem CIT zysk spółki z o.o. może być wypłacony wspólnikom jako dywidenda, która jest opodatkowana podatkiem od osób fizycznych – 19% PIT.  Podkreślić należy, że podatek od dywidendy ma charakter zryczałtowany, nie dochodzi tutaj zatem do pomniejszenia kwoty przychodu o kwotę kosztów uzyskania przychodu. Podatek ten jest opłacany przez spółkę, a wspólnicy otrzymują wypłatę netto, która została pomniejszona o należny podatek.

Jak uniknąć podatku od dywidendy?

Warto zaznaczyć, że istnieją mechanizmy, które pozwalają uniknąć zapłaty podatku od dywidendy. Zostały one wskazane w art. 22 ust. 4 ustawy CIT zgodnie z którym, dochody z dywidendy są zwolnione z opodatkowania przy łącznym spełnieniu czterech warunków:

  1. wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  2. uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, mających siedzibę lub zarząd na terytorium RP jest spółka podlegająca w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania;
  3. spółka otrzymująca dywidendę, posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów w kapitale spółki wypłacającej dywidendę;
  4. spółka, otrzymująca dywidendę, nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.