Regres alimentacyjny: Jak odzyskać świadczenia na dzieci?

Czy wiesz, że jeżeli w pewnym okresie łożysz na rzecz utrzymania dzieci więcej niż powinieneś, możesz domagać się od zobowiązanego zwrotu odpowiedniej części tych świadczeń? Mowa tutaj o art. 140 kro., który jest tzw. roszczeniem regresowym (inaczej regres alimentacyjny). 

Zgodnie z ww. przepisem, osoba, która dostarcza drugiemu środków utrzymania lub wychowania nie będąc do tego zobowiązana albo będąc zobowiązana z tego powodu, że uzyskanie na czas świadczeń alimentacyjnych od osoby zobowiązanej w bliższej lub tej samej kolejności byłoby dla uprawnionego niemożliwe lub połączone z nadmiernymi trudnościami, może żądać zwrotu od osoby, która powinna była te świadczenia spełnić. 

Cel regresu alimentacyjnego

Zasadniczą funkcją regresu alimentacyjnego jest przywrócenie równowagi majątkowej zaburzonej spełnieniem świadczenia w miejsce dłużnika alimentacyjnego, który powinien był je spełnić. Przykładowo, jeżeli matka w pewnym okresie czasu łożyła na rzecz córki/syna więcej niż powinna (opłacenie wysokiego czesnego za studia, ponoszenia stałych kosztów leczenia stomatologicznego, ortodontycznego, opłacenie drogich kursów doszkalających) może domagać się od jej ojca zwrotu odpowiedniej części tych świadczeń na podstawie art.140 kro. 

Pełnoletność dziecka, a regres alimentacyjny 

Co ciekawe, zgodnie z powszechnie przyjmowanym w judykaturze i doktrynie poglądem, pełnoletnie dziecko ma prawo do dalszej alimentacji przez rodzica w trybie art.133§1 w zw. z art. 135§1 kro, jeżeli konsekwentnie, bez żadnych zawinionych przez siebie przeszkód i przerw, realizuje określoną, jednolitą ścieżkę edukacyjną, której zwieńczeniem jest uzyskanie konkretnego zawodu, pozwalającego na samodzielne utrzymanie się. Dlatego też, roszczenie regresowe może przysługiwać rodzicowi względem drugiego rodzica pełnoletnich już dzieci, który samodzielnie opłacił np. kosztowne studia czy kursy etc.  

Roszczenie regresowe dotyczy spełnionych świadczeń alimentacyjnych, czyli takich które zostały już dokonane. Ustalając jego wysokość Sąd bierze pod uwagę możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego. W sytuacji, gdy osoba świadczyła w wysokości, która nie koresponduje z możliwościami zobowiązanego, regres będzie ograniczał się jedynie do rzeczywistej możliwości uczynienia zadość swemu obowiązku przez zobowiązanego.

Przedawnienie regresu alimentacyjnego 

Pamiętać należy, że roszczenie przewidziane w art. 140 kro przedawnia się z upływem lat trzech. Do dochodzenia roszczenia regresowego przewidzianego w art. 140 kro nie jest konieczne uprzednie ustalenie w orzeczeniu sądowym, ugodzie lub umowie zakresu należnych uprawnionemu świadczeń alimentacyjnych. Obowiązek alimentacyjny powstaje z pomocy prawa, w drodze orzeczenia, umowy, może zostać skonkretyzowany co do wysokości.

Autorem wpisu jest apl. adw. Eliza Błachnio – Matyska