Nakład z majątku osobistego, a nierówne udziały

Czy nakład z majątku osobistego na majątek wspólny stanowią podstawę do orzeczenia nierównych udziałów w majątku?

W trakcie trwania związku małżeńskiego często dochodzi do sytuacji, w której jedna ze stron wnosi do majątku wspólnego swoje środki z majątku osobistego,  na przykład w formie wkładu pieniężnego na zakup nieruchomości. Warto zastanowić się, czy taki nakład z majątku osobistego na majątek wspólny stanowią podstawę do orzeczenia nierównych udziałów w majątku wspólnym. 

Co do zasady udziały w majątku wspólnym są równe 

Zgodnie z przepisami prawa, majątek małżonków może podlegać podziałowi po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej. Przy czym, sposób podziału może być różny, zaś kwestia nierównych udziałów w majątku stanowi wyjątek od zasady przewidzianej w art. 43 § 1 kro. Zgodnie z tym przepisem oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym. Więcej o nierównych udziałach pisałam tutaj.

Nakład z majątku osobistego to nie to samo, co nierówne przyczynienie się do powstania majątku 

Niemniej czym innym jest nakład dokonany z majątku osobistego, a czym innym nierówne przyczynienie się do powstania majątku wspólnego w rozumieniu art. 43 kro. Nakład taki jest traktowany w 100% jako zasługa tylko jednego z małżonków i podlega w całości odliczeniu od majątku wspólnego w przypadku wyraźnego zgłoszenia takiego żądania, inaczej zaś jest w przypadku nierównego przyczynienia się do powstania majątku. Zakresy stosowania art. 43 i art. 45 kro. , regulującego kwestię rozliczenia nakładów z majątku wspólnego osobistego na majątek wspólny oraz z majątku wspólnego na majątek osobisty są rozłączne. Tym samym nakłady i wydatki z majątku osobistego na majątek wspólny nie stanowią podstawy do wyznaczenia wielkości udziału w tym majątku, ponieważ podlegają rozliczeniu na innej podstawie i w inny sposób.

Ryzyko bezpodstawnego wzbogacenia małżonka

Co więcej w przypadku ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym z uwagi na dokonane przez jednego małżonka nakłady z jego majątku osobistego na majątek wspólnego  mogłoby dojść do “podwójnego” rozliczenia na korzyść tego małżonka. Taki małżonek otrzymałby bowiem wyższy udział w majątku wspólnym ze względu na te nakłady i niezależnie od tego dodatkowo na podstawie art. 45 k.ro. otrzymałaby ich zwrot.