tel. +48 502 568 281

Czy w zakres odszkodowania wchodzą koszty opieki osób trzecich?

20/11/2014 ,

By Agnieszka Jakubowska - Gregier

With 0 comments

Tak. Poszkodowanemu przysługuje od podmiotu zobowiązanego do wypłaty odszkodowania zwrot kosztów opieki sprawowanych przez osoby trzecie, przy czym poszkodowany nie jest zobowiązany do udowodnienia poniesionych w tym zakresie wydatków i może dochodzić roszczenia także wówczas, jeżeli opiekę nad nim sprawowały osoby najbliższe (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 26 lipca 1977 roku w sprawie I CR 143/77).

Zgodnie bowiem z art. 444 § 1 k.c. w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego tytułu koszty (…). W zakres pojęcia „wszelkie wynikłe z tego tytułu koszty” wchodzą koszty leczenia w szerokim tego słowa znaczeniu, tj. pobyt w szpitalu, konsultacje lekarskie, dodatkowa pomoc pielęgniarska, wydatki na lekarstwa, koszty związane z transportem poszkodowanego po wypadku do domu, do szpitala, na zabieg, koszty odpowiedniego odżywiania się, wydatki związane z opieką i pielęgnacją po wyjściu ze szpitala itp. (por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 24 października 2012 roku w sprawie I ACa 456/12).

W związku z powyższym w sytuacji, gdy poszkodowany na skutek doznanych uszkodzeń ciała nie może wykonywać samodzielnie niektórych czynności – przygotowania posiłku, prania, zmieniania opatrunków, sprzątania, zakupów żywnościowych itp. i korzysta w tym zakresie z pomocy osób trzecich ma on prawo dochodzić odszkodowania tytułem zwrotu kosztów opieki, zaś sam fakt, iż opiekę nad nim sprawują członkowie rodziny i to nieopłatnie pozostaje bez znaczenia dla możliwości dochodzenia tego roszczenia. Dochodząc od ubezpieczyciela czy sprawcy wypadku zwrotu kosztów opieki osób trzecich poszkodowany musi zatem wykazać jedynie, iż w związku z wypadkiem nie mógł samodzielnie wykonywać niektórych czynności, korzystał z pomocy osób trzecich oraz w jakim rozmiarze (ilość dni po ile godzin dziennie). Dla ustalenia wysokości odszkodowania niewątpliwie pomocne będzie również sięgnięcie do cenników specjalistycznych ośrodków, zajmujących się świadczeniem usług opiekuńczych.

Tags: , ,

Comments are closed.