tel. +48 502 568 281

Zmiany w prawie – styczeń 2017

03/01/2017 ,

By Agnieszka Jakubowska - Gregier

With 0 comments

Początek 2017 roku to nie tylko wdrażanie w życie naszych noworocznych postanowień, lecz także zmiany w prawie. Poniżej przedstawiamy zestawienie najważniejszych zmian, które przywitaliśmy wraz z Nowym Rokiem:

PRAWO PRACY

Od 1 stycznia br. obowiązuje dłuższy, bo aż 21 dniowy termin na:

  1. wniesienie odwołania do sądu pracy od wypowiedzenia umowy o pracę, który to termin liczy się od dnia doręczenia pisma wypowiadającego umowę o pracę;
  2. złożenie pozwu o przywrócenie do pracy lub odszkodowanie, który to termin liczy się od dnia doręczenia pracownikowi zawiadomienia o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia lub od dnia wygaśnięcia umowy o pracę;
  3. złożenie pozwu o nawiązanie umowy o pracy, który to termin liczy się od dnia doręczenia zawiadomienia o odmowie przyjęcia do pracy.

Podkreślić należy, że do terminów, które rozpoczną swój bieg i nie upłyną przed 1 stycznia 2017 roku zastosowanie będzą miały nowe przepisy.

PRAWO CYWILNE I GOSPODARCZE

Termin na dokonanie czynności nie upłynie w sobotę. Zgodnie bowiem w nowym brzmieniem art. 115 k.c. „jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą.”

Od 1 stycznia 2017 roku przedsiębiorca będzie mógł udzielić prokury niewłaściwej łącznej, która obejmować będzie umocowanie także albo wyłącznie do dokonywania czynności wspólnie z członkiem organu zarządzającego lub wspólnikiem uprawnionym do reprezentowania handlowej spółki osobowej. Powyższe oznacza, że dopuszczalny będzie wpis rejestru przedsiębiorców jednego prokurenta z zastrzeżeniem, że może on działać tylko łącznie z członkiem zarządu.

Mniejszościowym udziałowcom spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przyznano również uprawnienie do zwołania nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników i umieszczenia w porządku obrad określonych spraw. Dotychczas uprawnienie do żądania zwołania zgromadzenia posiadali wspólnicy reprezentujący 1/20 kapitału zakładowego od Nowego Roku obniżono ten próg do 1/10.

Ponadto od 1 stycznia br. wprowadzono instytucję utrwalonej praktyki interpretacyjnej, przez którą rozumie się wyjaśnienia z zakresu i sposobu stosowania przepisów, dominujące w interpretacjach wydawanych w takich samych stanach faktycznych lub w odniesieniu do takich samych zdarzeń przyszłych oraz w takim samym stanie prawnym. Zastosowanie się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej co do zasady będzie się wiązało z taką samą ochroną, jak w przypadku otrzymania interpretacji indywidualnej we własnej sprawie.

Tags: ,

Comments are closed.