tel. +48 502 568 281

Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego, która wchodzi w życie 21 sierpnia

07/08/2019 ,

By Agnieszka Jakubowska - Gregier

With 0 comments

Już 21 sierpnia br. wchodzi w odniesieniu do części przepisów nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego i innych ustaw. Większość przepisów co prawda wejdzie w życie po 3 miesiącach od opublikowania nowelizacji w Dzienniku Ustaw, co miało miejsce 6 sierpnia. Jednakże część przepisów, w tym zmiany dotyczące opłat sądowych w sprawach cywilnych zaczną obowiązywać już 21 sierpnia.

 

ZESTAWIENIE NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN

Jedną z najważniejszych zmian jest wprowadzenie opłaty sądowej w sprawach majątkowych, uzależnionej od wartości przedmiotu sporu. Do tej pory obowiązywała opłata sądowa wynosząca 5% wartości spotu, już za kilka dni opłata sądowa w zależności od wartości przedmiotu sporu będzie wynosić:

1) do 500 złotych – w kwocie 30 złotych;

2) ponad 500 złotych do 1 500 złotych – w kwocie 100 złotych;

3) ponad 1 500 złotych do 4 000 złotych – w kwocie 200 złotych;

4) ponad 4 000 złotych do 7 500 złotych – w kwocie 400 złotych;

5) ponad 7 500 złotych do 10 000 złotych – w kwocie 500 złotych;

6) ponad 10 000 złotych do 15 000 złotych – w kwocie 750 złotych;

7) ponad 15 000 złotych do 20 000 złotych – w kwocie 1 000 złotych.

Przy wartości przedmiotu sporu ponad 20 000 złotych pobiera się od pisma opłatę stosunkową wynoszącą 5% tej wartości, nie więcej jednak niż 200 000 złotych.

 

Nowością będzie wprowadzenie nowej stawki opłaty sądowej w sprawach o usunięcie niezgodności treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności, zwolnienie zajętego przedmiotu od egzekucji.  Przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia wynoszącej ponad 40 000 złotych pobierana będzie opłata stała w kwocie 2 000 złotych.

 

NOWA OPŁATA ZA WNIOSEK O ZAWEZWANIE DO PRÓBY UGODOWEJ

Istotną zmianą, która w najbliższych dniach niewątpliwie spowoduje wzrost składanych wniosków o zawezwanie do próby ugodowej jest ustalenie nowej opłaty dla tego typu spraw. Do tej poty opłata wynosi 40 złotych, gdy wartość przedmiotu sporu nie przekracza 10 000 złotych, 300 złotych, gdy wartość przedmiotu sporu przekracza 10 000 złotych. Od 21 sierpnia 2019 roku opłata sądowa od wniosku o zawezwanie do próby ugodowej wynosić będzie 1/5 opłaty od pozwu, co przy sprawach o znacznej wartości przedmiotu sporu zawezwania do próby ugodowej stracą na znaczeniu.

 

OPŁATA 100 ZŁOTYCH

Do kwoty 100 zł wzrośnie również opłata od wniosku o wszczęcie postępowania nieprocesowego lub samodzielnej jego części, apelacji, zażalenia, skargi kasacyjnej, skargi o wznowienie postępowania i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia w sprawie, w której postępowanie nieprocesowe zostało wszczęte z urzędu lub wniosku o zabezpieczenie dowodu. Taka kwota będzie obowiązywać również w sprawach  Opłata od wniosku o stwierdzenie nabycia spadku, zabezpieczenie spadku, sporządzenie spisu inwentarza lub odebranie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku. 100 zł będzie wynosić nadto opłata od wniosku o udzielenie, zmianę lub uchylenie zabezpieczenia roszczenia, o wydanie, zmianę, uchylenie, stwierdzenie wygaśnięcia, zmianę wykonania, ograniczenie wykonania lub zakończenie wykonania europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym lub o uzyskanie informacji o rachunku bankowym, o którym mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 655/2014 z dnia 15 maja 2014 r. ustanawiającym procedurę europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym w celu ułatwienia transgranicznego dochodzenia wierzytelności w sprawach cywilnych i handlowych (Dz. Urz. UE L 189 z 27.06.2014, str. 59) (art. 68

 

OPŁATA ZA SPORZĄDZENIE UZASADNIENIA 

Novum będzie wprowadzenie opłaty od wniosku o doręczenie orzeczenia albo zarządzenia z uzasadnieniem zgłoszonego w terminie tygodnia od dnia ogłoszenia albo doręczenia tego orzeczenia albo zarządzenie w wysokości 100 zł. Do tej porty wniosku o sporządzenie uzasadnienia orzeczenia albo zarządzenia nie podlegały żadnym opłatom.

 

ZMIANY W PROCEDURZE CYWILNEJ – ODMOWA WSZCZĘCIA EGZEKUCJI W PRZYPADKU PRZEDAWNIONEGO ROSZCZENIA

Oprócz zmian w ustawie o kosztach sądowych, z dniem 21 sierpnia br. zacznie obowiązywać kilka nowych przepisów w kodeksie postępowania cywilnego, m.in. art. 804 § 2 k.p.c. zgodnie z którym jeżeli z treści tytułu wykonawczego wynika, że termin przedawnienia dochodzonego roszczenia upłynął, a wierzyciel nie przedłożył dokumentu, o którym mowa w art. 797 § 11 , organ egzekucyjny odmawia wszczęcia egzekucji. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie. Powyższe oznacza, ze w przypadku złożenia przez wierzyciela wniosku o wszczęcie egzekucji roszczenia, które jest już przedawnione, organ egzekucyjny powinien odmówić wszczęcia egzekucji, o ile wierzyciel nie dołączył do wniosku o wszczęcie egzekucji dokumentu, z którego wynika, że doszło do przerwania biegu przedawnienia.

 

Podsumowując nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego wiąże się ze znacznym podwyższeniem stawek za opłaty sądowe w odniesieniu do niektórych rodzajów spraw. Niewątpliwie powyższe zmiany spowodują spadek liczby wniosków o zawezwanie do próby ugodowej czy też sporządzenie uzasadnienia orzeczenia.

Cały tekst ustawy znajdziecie tutaj

Tags: , , , , ,

Comments are closed.