Ulga IP BOX – Kto może skorzystać z 5% podatku?

Stosunkowo nowym rozwiązaniem, wprowadzonym na początku 2019 roku, jest korzystna ulga podatkowa dla przedsiębiorców określana jako Innovation Box, inaczej IP Box. Przedsiębiorcy, którzy osiągają dochody generowane przez prawa własności intelektualnej od 1 stycznia 2019 roku mają prawo skorzystać z preferencyjnej stawki podatku dochodowego. Głównym założeniem ustawodawcy jest zwiększenie prowadzenia w Polsce działalności badawczo – rozwojowej, co może przełożyć się na stworzenie nowych produktów, procesów bądź usług. Preferencja ta została wprowadzona ustawami o zmianie ustaw podatkowych 23 października 2018 roku. Niniejsza stawka podatkowa od dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej dotyczy jedynie praw wytworzonych w zakresie działalności badawczo – rozwojowej.

 

Co zaliczamy do kwalifikowanych praw własności intelektualnej? 

W ustawie od podatku dochodowego od osób fizycznych mocą ustawy dodano art. 30 ca i 30 cb. Zgodnie z ust. 1 art. 30 ca, podatek od osiągniętego przez podatnika w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej wynosi 5% podstawy opodatkowania. Kwalifikowanymi prawami własności intelektualnej są: patent, prawo ochronne na wzór użytkowy, prawo z rejestracji wzoru przemysłowego, prawo z rejestracji topografii układu scalonego, dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin, prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonych do obrotu, wyłączne prawo, o którym mowa w ustawie z 26.6.2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin (Dz.U. z 2018 r. poz. 432), autorskie prawo do programu komputerowego. Podstawę opodatkowania stanowi suma kwalifikowanych dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej osiągniętych w roku podatkowym. Wysokość kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej ustala się jako iloczyn dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej osiągniętego w roku podatkowym i wskaźnika obliczonego według wzoru podanego w ustawie w art. 30 ca ust. 4 (Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz.U.2019.1387 t. j. z dnia 2019.07.25).

 

Odrębna ewidencja dla dochodów uzyskiwanych z praw własności intelektualnej

Podatnicy korzystający z preferencyjnej stawki zobowiązani są do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji dla wszelkich operacji finansowych, które związane są z uzyskiwaniem dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej. Ważne jest, by ewidencja operacji finansowych była dokładna. Należy bowiem w rocznym zeznaniu podatkowym wykazać łączną sumę przychodów, dochodów, kosztów podatkowych, strat oraz rozróżnić dochody podlegające opodatkowaniu stawką 5 % oraz na dochody, które nie są objęte preferencyjną stawką. Niniejszy obowiązek dotyczy także podatników prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów. W przypadku gdy na podstawie ksiąg rachunkowych lub ewidencji, nie jest możliwe ustalenie dochodu (straty) z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, podatnik jest obowiązany do zapłaty podatku zgodnie z art. 27 lub art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

Autorem wpisu jest Eliza Błachnio