tel. +48 502 568 281

Przedsiębiorca jako konsument | Zmiany w prawie

04/12/2020 ,

By Agnieszka Jakubowska - Gregier

With 0 comments

Od 1 stycznia 2021 roku wejdzie w życie nowelizacja regulująca przepisy Kodeku cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta.

Przedsiębiorca  jako konsument

Jedną z najistotniejszych zmian będzie zmiana statusu osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą. W niektórych przypadkach taki przedsiębiorca będzie traktowany jak konsument, co zapewni mu większą ochronę prawną niż dotychczas. Obecnie, zgodnie z art. 221 za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Po wprowadzonych zmianach, do tej kategorii podmiotów będzie można także zaliczyć przedsiębiorców, którzy są osobami fizycznymi, zawrą umowę związaną bezpośrednio z działalnością gospodarczą, ale nie będzie ona dla nich posiadała charakteru zawodowego. Niniejsze postanowienie musi być zawarte w treści umowy. Po spełnieniu powyższego, taki przedsiębiorca będzie podlegał ogólnym regulacjom dotyczącym ochrony konsumentów.

Trzy kategorie kupujących 

Praktycznie można mówić o trzech kategoriach podmiotów, z którymi będzie można zawierać umowy, tj. konsumenci, przedsiębiorcy oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą zawierający umowę nieposiadającą zawodowego charakteru. Uprawnienia dla nowej kategorii podmiotów odnoszą się do przepisów o niedozwolonych klauzulach (385(1)-385(3) K.C.), rękojmi oraz roszczeniach sprzedawcy w związku z wadliwością rzeczy sprzedanej. Odnosząc się do uprawnień z rękojmi, nie będą miały już zastosowania przepisy dotyczące ograniczeń w modyfikacji odpowiedzialności z tytułu rękojmi. Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą będą mogli, jak konsumenci, zareklamować zakupiony towar w ramach rękojmi, w sytuacji gdy zakupiony towar lub usługa będą posiadać wadę fizyczną lub prawną, w okresie 2 lat od momentu jego wydania. Ponadto, przedsiębiorca traktowany jak konsument, będzie mógł skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy zawieranej poza lokalem przedsiębiorstwa oraz umowy zawieranej na odległość.

14 dni na zajęcie stanowiska ws. reklamacji

Należy także zaznaczyć, że istotną zmianą jest także wprowadzenie, że jeżeli przedsiębiorca składając reklamację z tytułu rękojmi żąda naprawy, wymiany lub obniżenia ceny towaru, to sprzedawca będzie zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Obecnie termin ten nie jest wprost uregulowany.

Nowe obowiązki dla sprzedawcy 

Oprócz niewątpliwych zalet, jakie przewidują znowelizowane przepisy, na przedsiębiorcach będą ciążyły także obowiązki. Konieczna będzie weryfikacja charakteru zawodowego dokonywanej czynności w oparciu o Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej (CEiDG) i zawarte w niej kody PKD, stanowiące określenie rodzaju działalności danego przedsiębiorcy. Ponadto, sprzedawcy i usługodawcy będą musieli dostosować swoje dotychczasowe regulaminy, wprowadzając szereg obowiązków informacyjnych w stosunku do jednoosobowych działalności gospodarczych, traktowanych jak konsumentów.

Autorem wpisu jest Pani Eliza Błachnio

 

Sądy własności intelektualnej

28/07/2020 ,

By Agnieszka Jakubowska - Gregier

With 0 comments

Z ostatnich ciekawszych reform jakie zostały przeprowadzone w polskim sądownictwie jest powołanie sądów do spraw własności intelektualnej. Mocą podpisanej przez Prezydenta 19 lutego 2020 roku ustawy, sprawy z zakresu ochrony własności intelektualnej zostały oddane pod jurysdykcję sprofilowanych sądów oraz wyspecjalizowanych sędziów.

Sprawy własności intelektualnej należą do właściwości sądów okręgowych. Zgodnie z ustawą, rozpoznawaniem spraw w pierwszej instancji będą się zajmować utworzone wydziały w czterech sądach okręgowych: SO w Gdańsku, SO w Lublinie, SO w Poznaniu i SO w Warszawie. Postępowanie odwoławcze odbywać się będzie w dwóch sądach apelacyjnych: w Warszawie oraz Poznaniu.

Wyspecjalizowane sądy zajmą się sprawami z zakresu praw własności przemysłowej, prawa autorskiego i praw pokrewnych. Ustawa wprowadziła nowe rozwiązania w zakresie postępowań dotyczących własności intelektualnej i przemysłowej. Sprawy te pozostają często skomplikowane, rozciągnięte w czasie. Nowelizacja podyktowana jest przede wszystkim wielością rozstrzygnięć wydawanych w zakresie ochrony praw autorskich, roszczeń z ustawy Prawo własności przemysłowej oraz dotyczących nieuczciwej konkurencji. Zgodnie z art. 47989 KPC sprawami własności intelektualnej są również sprawy o: zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji; ochronę dóbr osobistych w zakresie, w jakim dotyczy ona wykorzystania dobra osobistego w celu indywidualizacji, reklamy lub promocji przedsiębiorcy, towarów lub usług; ochronę dóbr osobistych w związku z działalnością naukową lub wynalazczą. Należy dodać, że Sąd Okręgowy w Warszawie jest wyłącznie właściwy w sprawach własności intelektualnej dotyczących programów komputerowych, wynalazków, wzorów użytkowych, topografii układów scalonych, odmian roślin oraz tajemnic przedsiębiorstwa o charakterze technicznym.

Nowelizacja poszerza także krąg profesjonalnych pełnomocników stanowiąc, że w sprawach zakresu własności intelektualnej stronę zastępować może rzecznik patentowy. Zmiany te są potrzebne, bowiem z założenia prowadzą do odciążenia sądów oraz sprawniejszego przeprowadzenia postępowań dotyczących praw własności intelektualnej. Należy mieć również nadzieję, że bieżąca  sytuacja spowodowana stanem epidemii COVID – 19 nie opóźni wprowadzenia powyższych regulacji, a same sądy będą sprawnie i szybko funkcjonować.

Autorem wpisu jest Pani Eliza Błachnio

 

Zmiany w prawie – styczeń 2017

03/01/2017 ,

By Agnieszka Jakubowska - Gregier

With 0 comments

Początek 2017 roku to nie tylko wdrażanie w życie naszych noworocznych postanowień, lecz także zmiany w prawie. Poniżej przedstawiamy zestawienie najważniejszych zmian, które przywitaliśmy wraz z Nowym Rokiem:

PRAWO PRACY

Od 1 stycznia br. obowiązuje dłuższy, bo aż 21 dniowy termin na:

  1. wniesienie odwołania do sądu pracy od wypowiedzenia umowy o pracę, który to termin liczy się od dnia doręczenia pisma wypowiadającego umowę o pracę;
  2. złożenie pozwu o przywrócenie do pracy lub odszkodowanie, który to termin liczy się od dnia doręczenia pracownikowi zawiadomienia o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia lub od dnia wygaśnięcia umowy o pracę;
  3. złożenie pozwu o nawiązanie umowy o pracy, który to termin liczy się od dnia doręczenia zawiadomienia o odmowie przyjęcia do pracy.

Podkreślić należy, że do terminów, które rozpoczną swój bieg i nie upłyną przed 1 stycznia 2017 roku zastosowanie będzą miały nowe przepisy.

PRAWO CYWILNE I GOSPODARCZE

Termin na dokonanie czynności nie upłynie w sobotę. Zgodnie bowiem w nowym brzmieniem art. 115 k.c. „jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą.”

Od 1 stycznia 2017 roku przedsiębiorca będzie mógł udzielić prokury niewłaściwej łącznej, która obejmować będzie umocowanie także albo wyłącznie do dokonywania czynności wspólnie z członkiem organu zarządzającego lub wspólnikiem uprawnionym do reprezentowania handlowej spółki osobowej. Powyższe oznacza, że dopuszczalny będzie wpis rejestru przedsiębiorców jednego prokurenta z zastrzeżeniem, że może on działać tylko łącznie z członkiem zarządu.

Mniejszościowym udziałowcom spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przyznano również uprawnienie do zwołania nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników i umieszczenia w porządku obrad określonych spraw. Dotychczas uprawnienie do żądania zwołania zgromadzenia posiadali wspólnicy reprezentujący 1/20 kapitału zakładowego od Nowego Roku obniżono ten próg do 1/10.

Ponadto od 1 stycznia br. wprowadzono instytucję utrwalonej praktyki interpretacyjnej, przez którą rozumie się wyjaśnienia z zakresu i sposobu stosowania przepisów, dominujące w interpretacjach wydawanych w takich samych stanach faktycznych lub w odniesieniu do takich samych zdarzeń przyszłych oraz w takim samym stanie prawnym. Zastosowanie się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej co do zasady będzie się wiązało z taką samą ochroną, jak w przypadku otrzymania interpretacji indywidualnej we własnej sprawie.