Przedsiębiorca jako konsument | Zmiany w prawie

Od 1 stycznia 2021 roku wejdzie w życie nowelizacja regulująca przepisy Kodeku cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta.

Przedsiębiorca  jako konsument

Jedną z najistotniejszych zmian będzie zmiana statusu osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą. W niektórych przypadkach taki przedsiębiorca będzie traktowany jak konsument, co zapewni mu większą ochronę prawną niż dotychczas. Obecnie, zgodnie z art. 221 za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Po wprowadzonych zmianach, do tej kategorii podmiotów będzie można także zaliczyć przedsiębiorców, którzy są osobami fizycznymi, zawrą umowę związaną bezpośrednio z działalnością gospodarczą, ale nie będzie ona dla nich posiadała charakteru zawodowego. Niniejsze postanowienie musi być zawarte w treści umowy. Po spełnieniu powyższego, taki przedsiębiorca będzie podlegał ogólnym regulacjom dotyczącym ochrony konsumentów.

Trzy kategorie kupujących 

Praktycznie można mówić o trzech kategoriach podmiotów, z którymi będzie można zawierać umowy, tj. konsumenci, przedsiębiorcy oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą zawierający umowę nieposiadającą zawodowego charakteru. Uprawnienia dla nowej kategorii podmiotów odnoszą się do przepisów o niedozwolonych klauzulach (385(1)-385(3) K.C.), rękojmi oraz roszczeniach sprzedawcy w związku z wadliwością rzeczy sprzedanej. Odnosząc się do uprawnień z rękojmi, nie będą miały już zastosowania przepisy dotyczące ograniczeń w modyfikacji odpowiedzialności z tytułu rękojmi. Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą będą mogli, jak konsumenci, zareklamować zakupiony towar w ramach rękojmi, w sytuacji gdy zakupiony towar lub usługa będą posiadać wadę fizyczną lub prawną, w okresie 2 lat od momentu jego wydania. Ponadto, przedsiębiorca traktowany jak konsument, będzie mógł skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy zawieranej poza lokalem przedsiębiorstwa oraz umowy zawieranej na odległość.

14 dni na zajęcie stanowiska ws. reklamacji

Należy także zaznaczyć, że istotną zmianą jest także wprowadzenie, że jeżeli przedsiębiorca składając reklamację z tytułu rękojmi żąda naprawy, wymiany lub obniżenia ceny towaru, to sprzedawca będzie zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Obecnie termin ten nie jest wprost uregulowany.

Nowe obowiązki dla sprzedawcy 

Oprócz niewątpliwych zalet, jakie przewidują znowelizowane przepisy, na przedsiębiorcach będą ciążyły także obowiązki. Konieczna będzie weryfikacja charakteru zawodowego dokonywanej czynności w oparciu o Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej (CEiDG) i zawarte w niej kody PKD, stanowiące określenie rodzaju działalności danego przedsiębiorcy. Ponadto, sprzedawcy i usługodawcy będą musieli dostosować swoje dotychczasowe regulaminy, wprowadzając szereg obowiązków informacyjnych w stosunku do jednoosobowych działalności gospodarczych, traktowanych jak konsumentów.

Autorem wpisu jest Pani Eliza Błachnio