Świadczenia niepieniężne na rzecz spółki

Wspólnicy spółki z o.o. mogą współpracować ze spółką na podstawie różnych umów. Od pewnego czasu (a w zasadzie od wejścia przepisów Polskiego Ładu)  dość popularną opcją jest wprowadzenie w umowie postanowień dotyczących spełniania powtarzających się świadczeń niepieniężnych. Jak zatem skonstruować umowę spółki, czy jest to opłacalne dla spółki i jakie korzyści niosą świadczenia niepieniężne dla wspólnika? 

Artykuł 176 KSH pozwala nałożyć na wspólnika obowiązek wykonywania powtarzających się świadczeń niepieniężnych. Co ważne, świadczenia niepieniężne muszą wynikać z umowy spółki, w której należy oznaczyć przede wszystkim rodzaj i zakres takich świadczeń. Umowa powinna być sporządzona u notariusza (nawet gdy spółka została założona przez system S24),  a jej zmiana zgłoszona do Krajowego Rejestru Sądowego. W tym przypadku nie możemy zatem skorzystać z gotowego wzorca na formularzu. 

Co zawrzeć w umowie?

Jeżeli chodzi o pojęcie powtarzających się świadczeń niepieniężnych, to są one odpłatne oraz powtarzalne. Są one wykonywane przez dłuższy czas. Przede wszystkim nie mogą to być świadczenia jednorazowe. Nie powinny to być również świadczenia kilkukrotne. Nie muszą natomiast być wykonywane w równych odstępach czasu. W umowie należy wskazać okres w jakim wspólnik będzie świadczył oraz jak często (np. poprzez wskazanie zakresu godzin oraz dni lub tygodni, w których świadczenia mają być realizowane). Przykładem takich świadczeń mogą być: Tak więc przedmiotem wykonywanych przez wspólnika usług mogą być usługi szkoleniowe, czynności konsultacyjne, prowadzenie ksiąg rachunkowych, zarządzanie rozliczeniami, wykonywaniem tłumaczeń, usługi prawne itp. Co więcej, samo wynagrodzenie wspólnika musi być rynkowe, nie może przewyższać cen lub stawek przyjętych w obrocie, a więc musi ono odpowiadać cenie rynkowej za daną usługę lub dostawę towarów. Wspólnikowi wynagrodzenie przysługuje również wtedy, gdy sprawozdanie finansowe spółki nie wykazuje zysków (wówczas będzie podlegało opodatkowaniu przez wspólnika według skali podatkowej 17% lub 32%).

Brak składek od wynagrodzenia

Najważniejszą zaletą powyższego rozwiązania dla spółki jest fakt, że wypłata wspólnikowi wynagrodzenia w związku z wykonywaniem powtarzających się świadczeń niepieniężnych na rzecz spółki nie jest podstawą naliczenia składek na ubezpieczenia społeczne. Nie powoduje także obowiązku uiszczania składki zdrowotnej. Taki pogląd podzielają sądy w swoich orzeczeniach oraz sam Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Samo wynagrodzenie wspólnika, który wykonuje powtarzające się świadczenie niepieniężne na rzecz spółki objęte jest opodatkowaniem dochodów z innym źródeł na podstawie art. 10 ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. 

 

Autorem wpisu jest apl. adw. Eliza Błachnio – Matyska