Okazjonalna praca zdalna

Ostatnio na blogu pojawił się wpis dotyczący zmian w prawie pracy, w tym dotyczących ustalenia zasad pracy zdalnej. Czytaj Jak wprowadzić pracę zdalną? Jak już wspomniano wcześniej, praca ta będzie możliwa na stałe, hybrydowo lub okazjonalnie.

Okazjonalna praca zdalna

Dzisiaj zaś omówimy kwestię okazjonalnej pracy zdalnej. Przede wszystkim, zgodnie z art. 6733 par. 1: „Praca zdalna może być wykonywana okazjonalnie, na wniosek pracownika złożony w postaci papierowej lub elektronicznej, w wymiarze nieprzekraczającym 24 dni w roku kalendarzowym”. 

Jak wprowadzić pracę zdalną?

Zgodnie z ww. przepisem do pracy zdalnej okazjonalnej nie wprowadza się postanowień o niej do umów o pracę, nie ma grupy pracowników uprzywilejowanych, których wniosek pracodawca musi uwzględnić, a także pracodawca nie pokrywa żadnych kosztów z nią związanych, czyli do pracy zdalnej okazjonalnej nie stosuje się przepisów nakładających na pracodawcę obowiązków zapewnienia pracownikowi materiałów i narzędzi pracy niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej, pokrycia kosztów związanych z wykonywaniem pracy zdalnej oraz zapewnienia pracownikowi pomocy technicznej i szkoleń w zakresie obsługi narzędzi do pracy zdalnej.

Wniosek o pracę zdalną

Jak zatem zawnioskować o okazjonalną pracę zdalną? Obecnie nie ma ustawowego wzoru wniosku, dlatego każdy pracodawca albo pracownik może opracować własny wzór. Pismo powinno zawierać co najmniej jedno zdanie, w którym pracownik powołuje się na art. 6719 § 2 Kodeksu pracy. Wniosek powinien być dostarczony do pracodawcy w formie papierowej bądź elektronicznej. Co ważne podkreślenia, pracodawca nie ma obowiązku uwzględnić wniosku, a sama odmowa uwzględnienia wniosku nie wymaga sporządzania uzasadnienia odmowy. 

Podsumowując, okazjonalna praca zdalna znajdzie zastosowanie w okolicznościach incydentalnych i szczególnych, uzasadnionych potrzebą pracownika. Przykładowo mogą być to sytuacje rodzinne, kiedy występuje konieczność opieki, wsparcia członka rodziny bądź potrzeba wyjazdu do innej miejscowości poza stałe miejscem wykonywania pracy. Nie ulega wątpliwości, że taka forma pracy będzie również w interesie pracodawcy, albowiem w przeszłości pracownicy nie mogąc skorzystać z tej formy pracy musieli korzystać, np. z urlopów bezpłatnych. 

Autorem wpisu jest apl. adw. Eliza Błachnio – Matyska