Badanie trzeźwości pracownika

Pracodawcy zyskali możliwość skuteczniejszego sprawdzania trzeźwości swoich pracowników dzięki nowelizacji Kodeksu pracy. Badanie trzeźwości pracownika jest dopuszczalna, jeśli jest niezbędna do ochrony życia i zdrowia pracowników lub innych osób oraz mienia. Jednakże, kontrola ta nie może naruszać godności oraz innych dóbr osobistych pracownika.

Ustalenie zasad przeprowadzenia kontroli trzeźwości pracownika

Przed przeprowadzeniem kontroli trzeźwości, pracodawca musi określić sposób jej przeprowadzenia w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy albo w obwieszczeniu. Akty te muszą uwzględniać wymagania wynikające z przepisów rozporządzenia w sprawie badań na obecność alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu w organizmie pracownika. Pracodawca musi także poinformować swoich pracowników o wprowadzeniu kontroli trzeźwości, w terminie nie krótszym niż na 2 tygodnie przed planowanym badaniem.

Badanie trzeźwości pracownika, ale także zleceniobiorcy i współpracownika

Kontrola trzeźwości może obejmować nie tylko pracowników zatrudnionych w ramach stosunku pracy. Swoim zakresem może objąć także zleceniobiorców i przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Warunkiem kontroli jest to, by ich praca była organizowana przez pracodawcę przeprowadzającego kontrolę.

Przeprowadzenie kontroli trzeźwości może odbywać się za pomocą metod niewymagających badań laboratoryjnych. Badanie może odbyć się za pomocą urządzenia, które powinno być odpowiednio skalibrowane i wzorcowane. W praktyce będzie to oznaczać używanie przez pracodawców dostępnych na rynku alkomatów.  Policja ma także prawo przeprowadzenia badania krwi, jeżeli nie ma możliwości przeprowadzenia badania trzeźwości alkomatem, pracownik odmawia poddania się badaniu tą metodą lub żąda przeprowadzenia badania krwi.

Kontrola trzeźwości pracownika – konsekwencje

Jeśli kontrola trzeźwości wykaże obecność alkoholu w organizmie pracownika wskazującą na stan po użyciu alkoholu albo stan nietrzeźwości, pracodawca nie może dopuścić pracownika do pracy. Co więcej negatywny wynik badania może skutkować rozwiązaniem z pracownikiem umowy o pracę nawet bez zachowania okresu wypowiedzenia (trybie dyscyplinarnym).

Podsumowując, kontrola trzeźwości pracowników jest dopuszczalna. Musi jednak zostać przeprowadzana w sposób określony przez pracodawcę, a także musi uwzględniać wymagania wynikające z przepisów prawa. Pracodawca nie może dopuścić pracownika do pracy, jeśli kontrola trzeźwości wykaże obecność alkoholu w organizmie pracownika wskazującą na stan po użyciu alkoholu albo stan nietrzeźwości.