tel. +48 502 568 281

Utrata koncesji na alkohol – co dalej?

27/12/2018 ,

By Agnieszka Jakubowska - Gregier

With 0 comments

Utrata koncesji na alkohol niewątpliwie dla większości przedsiębiorców stanowi dolegliwą sankcję i co najmniej utrudnia kontynuowanie działalności na wcześniejszych zasadach.

Warunki prowadzenia sprzedaży alkoholu

Cofnięcie koncesji ściśle wiąże się z warunkami prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych, którymi są:

 1. posiadanie zezwolenia wydanego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta), które uprawnia do sprzedaży napojów alkoholowych
 2. wniesienie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
 3. zaopatrywanie się w napoje alkoholowe u producentów i przedsiębiorców posiadających odpowiednie zezwolenie na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych;
 4. w terminach do dnia 1 lutego, 1 czerwca, 1 października każdego roku kalendarzowego objętego zezwoleniem, okazanie przedsiębiorcy zaopatrującemu dany punkt sprzedaży napojów alkoholowych odpowiedniego dowodu potwierdzającego dokonanie opłaty, o której mowa w pkt 2
 5. posiadanie tytułu prawnego do korzystania z lokalu, stanowiącego punkt sprzedaży;
 6. wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie objętym zezwoleniem tylko przez przedsiębiorcę w nim oznaczonego i wyłącznie w miejscu wymienionym w zezwoleniu;
 7. zgłaszanie organowi zezwalającemu zmian stanu faktycznego i prawnego, w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu, w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany;
 8. prowadzenie sprzedaży w punkcie sprzedaży spełniającym wymogi określone przez radę gminy w stosownych uchwałach wydanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
 9. przestrzeganie innych zasad i warunków określonych przepisami prawa.

 

Kiedy można stracić koncesję na sprzedaż alkoholu? 

Utrata koncesji możliwa jest w przypadku:

 1. nieprzestrzegania określonych w ustawie zasad sprzedaży napojów alkoholowych, a w szczególności sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt lub pod zastaw oraz sprzedaży i podawania napojów alkoholowych z naruszeniem zakazów określonych w art. 14 ust. 3 i 4 ustawy, a mianowicie w sytuacji zaopatrywania się w napoje alkoholowe u producentów i przedsiębiorców nie posiadających odpowiedniego zezwolenia na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych lub nieuiszczenia okresowych opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
 2. nieprzestrzegania określonych w ustawie warunków sprzedaży napojów alkoholowych;
 3. powtarzającego się co najmniej dwukrotnie w okresie 6 miesięcy, w miejscu sprzedaży lub najbliższej okolicy, zakłócania porządku publicznego w związku ze sprzedażą napojów alkoholowych przez dany punkt sprzedaży, gdy prowadzący ten punkt nie powiadamia organów powołanych do ochrony porządku publicznego;
 4. wprowadzenia do sprzedaży napojów alkoholowych pochodzących z nielegalnych źródeł;
 5. przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.
 6. popełnienia przestępstwa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez osobę odpowiedzialną za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie;
 7. orzeczenia, wobec przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną albo wobec osoby odpowiedzialnej za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie, zakazu prowadzenia działalności gospodarczej objętej zezwoleniem.

 

Najczęstszymi przyczynami utraty koncesji jest zaopatrywanie się w napoje alkoholowe u podmiotów nieposiadających odpowiedniego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, np. w hipermarketach oraz zakłócanie porządku publicznego. Nie każde jednak naruszenie porządku publicznego, w szczególności zakłócenie ciszy nocnej, musi mieć związek ze sprzedażą i spożywaniem napojów alkoholowych. Tymczasem z punktu widzenia kryteriów określonych w art. 18 ust. 10 pkt 3 u.w.t. związek ten organ musi wykazać, tak jak i związek przyczynowy pomiędzy zakłóceniami porządku publicznego a sprzedażą napojów alkoholowych przez dany, konkretny punkt sprzedaży (por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 25 maja 2018 roku, sygn.. akt III SA/GL 137/18, publ. LEX).  Pamiętać natomiast należy, że w razie złamania któregokolwiek z warunków sprzedaży napojów alkoholowych określonych w ustawie z 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości zastosowanie sankcji w postaci cofnięcia zezwolenia jest obligatoryjne, niezależnie od przyczyn takiego stanu rzeczy (por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 27 lutego 2018 roku, sygn.. akt III SA/Kr 1556/17).

 

Cofnięcie koncesji  – co dalej?

W przypadku otrzymania decyzji o cofnięciu zezwolenia na sprzedaż alkoholu przedsiębiorca ma 14 dni od daty doręczenia decyzji na złożenie odwołania. Warto pamiętać, że wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji. Powyższe oznacza, że do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez organ II instancji można dalej sprzedawać alkohol na dotychczasowych zasadach, Tym samym, przedsiębiorca cały czas jest zobowiązany prowadzić obrót detaliczny napojami alkoholowymi zgodnie z przepisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz wydanym zezwoleniem. W żaden sposób toczące się postępowanie w sprawie cofnięcia zezwolenia nie wyłączyło obowiązków, jakie nakłada na przedsiębiorców ustawodawca, w tym obowiązku złożenia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim do 31 stycznia, oraz obowiązku uiszczenia pierwszej raty za wydane zezwolenia, w tym samym terminie.

 

Po jakim czasie od utraty koncesji można starać się o nową?

Przedsiębiorca, któremu cofnięto zezwolenie, może wystąpić z wnioskiem o ponowne wydanie zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji o jego cofnięciu.

Chcesz być na bieżąco? Informacje o najnowszych wpisach na blogu i nie tylko znajdziesz na facebook.com/adwokatpiaseczno/

Tags: , ,

Comments are closed.