tel. +48 502 568 281

Odmowa przyznania mieszkania komunalnego – co dalej?

04/12/2016 ,

By Agnieszka Jakubowska - Gregier

With 0 comments

O tym kto może starać się o mieszkanie komunalne pisałam w ostatnim poście „Komu przysługuje mieszkanie komunalne.” Dzisiejszy wpis jest kontynuacją ww. tematu i stanowi odpowiedź na pytanie.: Czy można zaskarżyć rozstrzygnięcie w sprawie niezakwalifikowania wniosku o najem lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy, czyli w skrócie odmowę przyznania mieszkania komunalnego?

Odpowiedź brzmi TAK, istnieje możliwość zaskarżenia przez obywatela, na podstawie art. 101 ustawy o samorządzie gminnym w zw. z art. 3 § 2 pkt 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (dalej p.p.s.a.) aktów organów gminy rozstrzygających jego wniosek o najem lokalu komunalnego.

Pamiętać jednak należy, że kwestie związane z najmem lokali komunalnych są załatwiane w formie cywilnoprawnej i wszelkie spory w takim przypadku rozstrzygać powinny sądy powszechne. Kontroli sądu administracyjnego podlega zaś jedynie – podjęty przez uprawniony do tego organ gminy – akt o zakwalifikowaniu, bądź odmowie zakwalifikowania i umieszczenia wnioskodawcy na liście osób oczekujących na najem lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy, jako akt z zakresu administracji publicznej, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 6 p.p.s.a.(por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 15 listopada 2015 roku, sygn.. akt I OSK 1319/14, publ. LEX). Powyższe oznacza, że jedynie rozstrzygnięcie organu (co do zasady zarządu gminy) o odmowie przyznania mieszkania komunalnego może zostać zaskarżonego do sądu administracyjnego.

Zanim jednak złożymy skargę na rozstrzygnięcie zarządu gminy w przedmiocie niezakwalifikowania naszego wniosku o najem mieszkania komunalnego musimy wezwać organ do zaniechania naruszeń i zmiany swojego stanowiska. Natomiast samą skargę wnosimy w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia wezwania o usunięcie naruszenia prawa. W tym miejscu wskazać należy, że nie musimy czekać na odpowiedź organu na wezwanie do zaniechania naruszeń, albowiem skarga może zostać wniesiona już następnego dnia po dniu wniesienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa (por. uchwała 7 sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 27 czerwca 2016 roku, sygn.. akt I FPS 1/16, publ. LEX).

 

Tags: , ,

Comments are closed.