tel. +48 502 568 281

Rozwiązanie spółki cywilnej

04/06/2020 ,

By Agnieszka Jakubowska - Gregier

With 0 comments

Spółka cywilna stanowi jedną z popularniejszych metod prowadzenia działalności gospodarczej. Zgodnie z definicją ujętą w Kodeksie cywilnym jest to umowa łącząca wspólników, którzy zobowiązują się do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony. Spółka cywilna, w przeciwieństwie do spółek handlowych, nie ma zdolności prawnej, sądowej ani zdolności do czynności prawnych. W zasadzie jest to umowa łącząca jej wspólników, a nie odrębny podmiot. Wspólnicy spółki cywilnej są przedsiębiorcami, zobowiązanymi do wspólnego działania. Spółka cywilna nie jest wpisywana do żadnego rejestru (KRS). Informacja o prowadzeniu działalności w ramach spółki cywilnej znajduje się we wpisach dotyczących jej wspólników. Zdarza się, że jak każdy byt prawny, spółka cywilna ulega rozwiązaniu. Rozwiązanie spółki cywilnej poprzedzone jest jej likwidacją, co oznacza podejmowanie działań zmierzających do zakończenia interesów spółki oraz rozdysponowania jej majątkiem.

Kiedy spółka cywilna ulega rozwiązaniu?

Zgodnie z przepisami, rozwiązanie spółki cywilnej powodują: wyrok sądu o rozwiązaniu spółki, ogłoszenie upadłości chociażby jednego ze wspólników spółki, w spółkach posiadających dwóch wspólników – wypowiedzenie umowy przez jednego z nich lub wierzyciela wspólnika. Ponadto, w umowie spółki można zawrzeć przyczyny, które powodują jej rozwiązanie. Przyczyną rozwiązania spółki cywilnej przewidzianą w umowie spółki może być w szczególności śmierć wspólnika, powzięcie przez wspólników określoną większością uchwały o rozwiązaniu spółki, wypowiedzenie umowy przez wspólnika. Przyczyną rozwiązania spółki cywilnej wynikającą z przepisów innych niż KC jest przekształcenie spółki cywilnej w spółkę handlową (art. 26 § 4–6, art. 551 § 2 KSH).

Każda z ww. przyczyn powoduje podział majątku wspólnego wspólników, najogólniej mówiąc „likwidację” spółki cywilnej. W przepisach nie zawarto sformalizowanej procedury likwidacyjnej. Przy likwidacji należy jednak kierować się pewnymi zasadami:

  1. przede wszystkim należy spłacić wszystkie zobowiązania zaciągnięte w związku z działalnością wspólników;
  2. z pozostałego majątku zwraca się wspólnikom zainwestowane wkłady;
  3. po zwróceniu wkładów należy dokonać podziału pozostałego majątku. Podział nadwyżki możliwy jest dopiero po wykonaniu czynności wskazanych w punktach powyżej. W tym zakresie wspólnicy mają prawo do takiej jego części, która odpowiada stosunkowi, w jakim uczestniczyli w zyskach.
Podział majątku pomiędzy wspólnikami 

Majątek, który pozostał po prowadzeniu działalności spółki można podzielić w drodze umowy bądź orzeczenia sądu. Od chwili rozwiązania spółki stosuje się odpowiednio do wspólnego majątku wspólników przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych. Oznacza to, że każdemu ze wspólników zwraca się w naturze rzeczy, które wniósł do spółki do używania. Ponadto, wypłaca się wartość ich wkładów oznaczoną w umowie spółki bądź z chwili wniesienia. Zwrotowi nie podlega wartość wkładu polegająca na świadczeniu usług przez wspólnika albo na używaniu przez spółkę rzeczy należących do wspólnika.

Należy podkreślić, że za zobowiązania spółki odpowiadają wszyscy jej wspólnicy. Zatem w przypadku niezaspokojenia wierzycieli, mogą oni domagać się zapłaty od byłych wspólników likwidowanej spółki. Jak już zaznaczono powyżej, spółka cywilna nie jest wpisywana do żadnego z rejestrów. Zatem jej likwidacja nie powoduje konieczności jej wykreślenia. Każdy ze wspólników powinien zaktualizować wpis we właściwym dla niego rejestrze bądź ewidencji.

Rozwiązanie spółki cywilnej przez sąd

W przypadku zaś likwidacji spółki drogą sądową, sprawa będzie toczyć się w trybie postępowania procesowego. Koniecznym będzie złożenie do sądu stosownego powództwa, który może zostać rozpatrzony po spłaceniu przez wspólników wszystkich długów. We wniosku trzeba określić proponowany przez wspólników sposób podziału majątku spółki, wszelkie dowody odnoszące się do praw i twierdzeń zawartych we wniosku.

Konsekwencje podatkowe

Dążąc do likwidacji spółki, należy także pamiętać, że jeżeli spółka cywilna była podatnikiem VAT, to po jej rozwiązaniu, tym podatkiem objęte są towary własnej produkcji i towary, które po nabyciu nie były przedmiotem dostawy towarów. Z tego względu, obowiązkiem wspólników jest sporządzenie tzw. remanentu likwidacyjnego, czyli spisu towarów, określającego wartość należnego od nich podatku. Ponadto, byli wspólnicy spółek przez okres 12 miesięcy od rozwiązania spółki mają prawo do zwolnienia z VAT dostawy towarów, które ujęto w remanencie likwidacyjnym oraz rozliczono podatek.

Jak już podkreślano powyżej, podczas likwidacji, każdy ze wspólników powinien we własnym zakresie złożyć odpowiednie formularze o zmianę danych. Należy zaznaczyć, że regulacje zawarte w Kodeksie cywilnym mają charakter dyspozytywny, przepisy nie przewidują sformalizowanej formy postępowania likwidacyjnego. Jeżeli w umowie spółki cywilnej nie ma zawartych odpowiednich regulacji, to stosuje się zasady określone w art. 875 Kodeksu cywilnego. Ustawodawca w dużej mierze tę kwestię pozostawia do uregulowania wedle woli wspólników. Warto zatem ująć je w umowie. Po dopełnieniu zaś wszelkich formalności spółka cywilna ulegnie likwidacji.

Autorem wpisu jest Eliza Błachnio

Otwarcie likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

02/02/2020 ,

By Agnieszka Jakubowska - Gregier

With 0 comments

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest jedną z form prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Posiada ona osobowość prawną, a minimalny kapitał wymagany do założenia spółki z o.o. wynosi pięć tysięcy złotych. Naturalnym zjawiskiem występującym w obrocie gospodarczym będzie zatem także procedura likwidacyjna spółki. Ze względu na jej skomplikowany charakter, w niniejszym opracowaniu zostanie opisane otwarcie likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, zarówno spółki założonej w tradycyjnej formie papierowej, jak i założonej w trybie S24.

Przyczyny rozwiązania spółki

Wstępnie należy zaznaczyć, że rozwiązanie spółki może mieć różnorodne przyczyny. Zgodnie z art. 270 KSH (Dz.U. 2000 Nr 94, poz. 1037 t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 505), rozwiązanie spółki powodują: przyczyny przewidziane w umowie spółki, uchwała wspólników o rozwiązaniu spółki albo o przeniesieniu siedziby spółki za granicę, stwierdzona protokołem sporządzonym przez notariusza, w przypadku spółki, której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy, również uchwała wspólników o rozwiązaniu spółki opatrzona przez wszystkich wspólników kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP ( w przypadku spółki założonej w trybie S24) , ogłoszenie upadłości spółki, a także inne przyczyny przewidziane prawem.

 

Otwarcie likwidacji spółki

W art. 274 KSH stwierdzono, iż otwarcie likwidacji następuje z dniem uprawomocnienia się orzeczenia o rozwiązaniu spółki przez sąd, powzięcia przez wspólników uchwały o rozwiązaniu spółki lub zaistnienia innej przyczyny jej rozwiązania. Spółka nadal zachowuje swoją osobowość prawną, zaś jej likwidację prowadzi się pod firmą spółki z dodaniem oznaczenia ,,w likwidacji”. Pierwszym z obowiązków likwidatorów jest zgłoszenie likwidacji do sądu rejestrowego spółki w terminie 7 dni od dnia otwarcia likwidacji. Zgłoszenie należy wypełnić na formularzu KRS-Z61, jeżeli dokonano otwarcia likwidacji w formie tradycyjnej wraz z załącznikami KRS-ZR, KRS-ZK oraz KRS-ZL ( w przypadku ustanowienia w spółce prokurenta). Skutkiem niniejszego zgłoszenia będzie wpisanie danych likwidatorów spółki wraz ze sposobem jej reprezentacji. Do wniosku do sądu rejestrowego należy dołączyć także:

  1. oświadczenie likwidatorów o zgodzie na pełnienie przez nich funkcji oraz ich adresy do doręczeń – oświadczenie o zgodzie nie jest wymagane, jeśli wniosek składa osoba powoływana na likwidatora albo która udzieliła pełnomocnictwa do złożenia wniosku o wpis, albo której zgoda jest wyrażona w protokole z posiedzenia organu powołującego daną osobę lub w umowie spółki;
  2. protokół notarialny zawierający uchwałę wspólników o rozwiązaniu spółki;
  3. bilans otwarcia likwidacji (sporządzony przez likwidatorów i zatwierdzony przez zgromadzenie wspólników)

 

Ujawnienie likwidacji w rejestrze przedsiębiorców

Sąd rejestrowy rozpoznaje zgłoszenie otwarcia likwidacji, nie później niż w ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku. Poza zgłoszeniem otwarcia likwidacji do rejestru KRS, spółka musi także zgłosić otwarcie likwidacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Wniosek o publikację ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym należy złożyć na formularzu MSiG-M1. Do wniosku trzeba również dołączyć treść ogłoszenia o otwarciu likwidacji spółki wraz z wezwaniem wierzycieli do zgłaszania wierzytelności w ciągu 3 miesięcy. Warto przekazać treść ogłoszenia również w formie elektronicznej. Koszt związany ze zmianą wpisu w KRS oraz ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wynosi 350 zł – w przypadku spółki z o.o., zarejestrowanej papierowo lub online na portalu PDI lub 300 zł – w przypadku spółki z o.o., zarejestrowanej online przez S24. W tych kwotach została ujęta także opłata  za ogłoszenie w MSiG informacji o rozwiązaniu spółki i otwarciu likwidacji, która wynosi 100 zł.

Dodatkowo trzeba zapłacić za pozostałe ogłoszenia np. o wezwaniu wierzycieli spółki. Opłata zależy od liczby znaków i wynosi 0,70 zł za jeden znak, nie mniej niż 60 zł za ogłoszenie. Likwidatorzy, po dopełnieniu powyższych formalnych obowiązków, będą mogli przejść do czynności stricte likwidacyjnych.

 

Autorem wpisu jest Pani Eliza Błachnio

 

Ulga IP BOX – Kto może skorzystać z 5% podatku?

03/01/2020 ,

By Agnieszka Jakubowska - Gregier

With 0 comments

Stosunkowo nowym rozwiązaniem, wprowadzonym na początku 2019 roku, jest korzystna ulga podatkowa dla przedsiębiorców określana jako Innovation Box, inaczej IP Box. Przedsiębiorcy, którzy osiągają dochody generowane przez prawa własności intelektualnej od 1 stycznia 2019 roku mają prawo skorzystać z preferencyjnej stawki podatku dochodowego. Głównym założeniem ustawodawcy jest zwiększenie prowadzenia w Polsce działalności badawczo – rozwojowej, co może przełożyć się na stworzenie nowych produktów, procesów bądź usług. Preferencja ta została wprowadzona ustawami o zmianie ustaw podatkowych 23 października 2018 roku. Niniejsza stawka podatkowa od dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej dotyczy jedynie praw wytworzonych w zakresie działalności badawczo – rozwojowej.

 

Co zaliczamy do kwalifikowanych praw własności intelektualnej? 

W ustawie od podatku dochodowego od osób fizycznych mocą ustawy dodano art. 30 ca i 30 cb. Zgodnie z ust. 1 art. 30 ca, podatek od osiągniętego przez podatnika w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej wynosi 5% podstawy opodatkowania. Kwalifikowanymi prawami własności intelektualnej są: patent, prawo ochronne na wzór użytkowy, prawo z rejestracji wzoru przemysłowego, prawo z rejestracji topografii układu scalonego, dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin, prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonych do obrotu, wyłączne prawo, o którym mowa w ustawie z 26.6.2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin (Dz.U. z 2018 r. poz. 432), autorskie prawo do programu komputerowego. Podstawę opodatkowania stanowi suma kwalifikowanych dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej osiągniętych w roku podatkowym. Wysokość kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej ustala się jako iloczyn dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej osiągniętego w roku podatkowym i wskaźnika obliczonego według wzoru podanego w ustawie w art. 30 ca ust. 4 (Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz.U.2019.1387 t. j. z dnia 2019.07.25).

 

Odrębna ewidencja dla dochodów uzyskiwanych z praw własności intelektualnej

Podatnicy korzystający z preferencyjnej stawki zobowiązani są do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji dla wszelkich operacji finansowych, które związane są z uzyskiwaniem dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej. Ważne jest, by ewidencja operacji finansowych była dokładna. Należy bowiem w rocznym zeznaniu podatkowym wykazać łączną sumę przychodów, dochodów, kosztów podatkowych, strat oraz rozróżnić dochody podlegające opodatkowaniu stawką 5 % oraz na dochody, które nie są objęte preferencyjną stawką. Niniejszy obowiązek dotyczy także podatników prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów. W przypadku gdy na podstawie ksiąg rachunkowych lub ewidencji, nie jest możliwe ustalenie dochodu (straty) z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, podatnik jest obowiązany do zapłaty podatku zgodnie z art. 27 lub art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

Autorem wpisu jest Eliza Błachnio