tel. +48 502 568 281

Sprostowanie świadectwa pracy

18/09/2014 ,

By Agnieszka Jakubowska - Gregier

With 0 comments

Po ustaniu stosunku pracy, pracodawca zgodnie z art. 97 k.p. zobowiązany jest wydać pracownikowi świadectwo pracy, w którym zostaną zamieszczone informacje dotyczące okresu i rodzaju wykonywanej pracy, zajmowanych stanowisk, trybu rozwiązania albo okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy, a także inne informacje niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych i uprawnień z ubezpieczenia społecznego. Ponadto w świadectwie pracy zamieszcza się wzmiankę o zajęciu wynagrodzenia za pracę w myśl przepisów o postępowaniu egzekucyjnym. Na żądanie pracownika w świadectwie pracy należy podać także informację o wysokości i składnikach wynagrodzenia oraz o uzyskanych kwalifikacjach.

W przypadku, gdy pracownik nie zgadza się z informacjami, zawartymi w świadectwie pracy powinien w ciągu 7 dni od daty otrzymania świadectwa pracy wystąpić z wnioskiem do pracodawcy o sprostowanie wadliwego świadectwa. W tym miejscu podkreślić należy, iż tryb sprostowania świadectwa pracy, który przewiduje kodeks pracy inicjowany jest wyłącznie na wniosek pracownika. Powyższe oznacza, iż na pracowniku spoczywa obowiązek sprawdzenia otrzymanego świadectwa pracy i w przypadku ujawnienia jakichkolwiek wadliwości, kwestionowanie świadectwa. Niniejszy obowiązek ma o tyle istotne znaczenie, iż w przypadku, gdy świadectwo pracy zawiera w sobie treści odbiegające od rzeczywistego stanu rzeczy, zaś pracownik takiego świadectwa nie kwestionował to musi on wspólnie z pracodawcą ponosić konsekwencje owej wadliwości świadectwa (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 lipca 2011 roku, sygn.. akt I PK 198/10).

W sytuacji, gdy pracodawca nie uwzględni wniosku pracownika to wówczas pracownik w ciągu 7 dni od zawiadomienia go o odmowie sprostowania świadectwa pracy, ma prawo wystąpić do sądu pracy z powództwem o sprostowanie świadectwa pracy. Co więcej pracownikowi oprócz roszczenia o sprostowanie świadectwa pracy, przysługuje (oczywiście w przypadku spełnienia przesłanek z art. 471 k.c.) dodatkowo roszczenie o odszkodowanie z tytułu wydania niewłaściwego świadectwa pracy, które przedawnia się w terminie 3 lat.

[like]

Wpisy o podobnej tematyce

Wykorzystanie zwolnienia lekarskiego niezgodnie z ... Wykorzystanie zwolnienia lekarskiego niezgodnie z jego celem, np. podjęcie w trakcie zwolnienia innej pracy, wyjazd na wakacje czy zrobienie remontu w...
Sprzeciw od kary porządkowej W przypadku zastosowania przez pracodawcę kary porządkowej pracownik w terminie 7 dni od daty zawiadomienia go o ukaraniu może wnieść sprzeciw od kary...
Odwołanie członka zarządu spółki z ograniczoną odp... Członek zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w trakcie trwania kadencji zarządu może być odwołany w każdym czasie na podstawie uchwały zgro...
Ciąża w okresie wypowiedzenia Powszechnie znany jest fakt , że nie można wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę z pracownicą w okresie ciąży oraz urlopu macierzyńskiego. Od powyż...

Tagi: , , ,

Comments are closed.