Czy 500 plus wpływa na wysokość alimentów?

Czy 500 plus wpływa na wysokość alimentów? Pytanie to prędzej czy później pojawia się w trakcie konsultacji prawnej dotyczącej obowiązku alimentacyjnego. Po wprowadzeniu ww. świadczenia początkowo nawet sądy miały problem z podejściem do tego tematu i stały przed dylematem – brać pod uwagę 500+ przy ustalaniu obowiązku alimentacyjnego czy też nie. Kwestia ta została przesądzona, kiedy dokonano nowelizacji art. 135 krio i jednoznacznie wskazano, że świadczenie wychowawcze z programu 500+ nie ma wpływu na zakres świadczeń alimentacyjnych. Nie oznacza to jednak, że fakt pobierania 500+ całkowicie jest pomijany w sprawach o alimenty.

 

Charakter prawny świadczenia 500 plus

Świadczenie z programu 500+ zgodnie z wolą ustawodawcy powinno zostać przeznaczone na zaspakajanie potrzeb dziecka. Powyższe świadczenie nie wpływa jednak na zakres obowiązku alimentacyjnego żadnego z rodziców, ani ich możliwości zarobkowe i majątkowe, co oznacza, że fakt otrzymywania na dziecko 500 zł z pomocy społecznej nie zwalnia żadnego z rodziców od swojej części uczestniczenia w kosztach utrzymania dziecka. Nie wlicza się ono także do dochodów rodziny (bowiem ma ono tylko jeden cel, to jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych, tego konkretnego dziecka na które jest przyznane).

 

Zaspakajanie potrzeb dziecka

Pamiętać jednak należy, że zarówno w ustawie jak i w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym użyto tego samego pojęcia „zaspokojenie potrzeb dziecka”, a zatem nie można przyjąć, że sąd ustalając obowiązek alimentacyjny pomija fakt otrzymywania przez dziecko 500 zł na jego potrzeby, bowiem potrzeby dziecka są ograniczone, a zatem gdyby finansować wszystkie potrzeby dziecka tylko obowiązkiem alimentacyjnym każdego z rodziców to świadczenie 500+, nie miałoby być na co przeznaczone tzn. w zakresie potrzeb dziecka, bo potrzeby dziecka byłyby w całości zaspokojone przez obowiązek alimentacyjny rodziców (i wówczas 500+ byłoby „czystym zyskiem” rodzica je otrzymującego). Dlatego pomimo wyraźnego brzmienia art. 135 § 3 pkt. 3 kro sąd dokonując ustaleń w przedmiocie kosztów utrzymania dziecka przy jednoczesnym ustaleniu obowiązku alimentacyjnego zobowiązanego musi zbadać czy przy uwzględnieniu świadczenia 500+ nie zwalnia w rzeczywistości rodzica, pod opieką której pozostaje dziecko od faktycznego partycypowania w kosztach utrzymania dziecka.