tel. +48 502 568 281

Wsparcie finansowe dla kredytobiorców

19/02/2016 ,

By Agnieszka Jakubowska - Gregier

With 0 comments

Dnia 19 lutego 2016 roku weszły w życie przepisy ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy. Powyższa ustawa jest odpowiedzią na problemy osób, które na skutek obiektywnych i niezależnych od siebie okoliczności znalazły się w ciężkiej sytuacji finansowej, a jednocześnie zobowiązane są do spłaty kredytu mieszkaniowego, przy czym dla uzyskania wsparcia obojętne jest czy kredyt został zaciągnięty w walucie polskiej czy obcej.
Zgodnie z art. 3 ww. ustawy wsparcie finansowe dla kredytobiorców może być przyznane, jeżeli:

 1. w dniu złożenia wniosku o wsparcie kredytobiorca posiada status bezrobotnego, lub
 2. kredytobiorca ponosi miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego w wysokości przekraczającej 60% dochodów osiąganych miesięcznie przez gospodarstwo domowe, lub
 3. miesięczny dochód gospodarstwa domowego, pomniejszony o miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego nie przekracza:
 4. w przypadku gospodarstwa jednoosobowego – zwaloryzowanej zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej kwoty wskazanej w art. 8 ust. 1 pkt 1 tej ustawy, tj. na dzień dzisiejszy kwoty 461,00 zł;
 5. w przypadku gospodarstwa wieloosobowego – iloczynu liczby członków gospodarstwa domowego kredytobiorcy i zwaloryzowanej zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej kwoty wskazanej w art. 8 ust. 1 pkt 2 tej ustawy, tj. na dzień dzisiejszy roku kwoty 316 zł;

Jednakże wsparcie nie może być przyznane, jeżeli:

 1. utrata zatrudnienia nastąpiła w wyniku rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem przez kredytobiorcę lub rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w trybie 52 § 1 kodeksu pracy (tzw. zwolnienie dyscyplinarne);
 2. jeden z kredytobiorców uzyskał wsparcie na zasadach określonych w ww, ustawie, chyba że wsparcie nie jest już udzielane, a okres udzielonego wsparcia nie przekroczył 17 miesięcy;
 3. umowa kredytu mieszkaniowego została wypowiedziana;
 4. kredytobiorcy przysługuje świadczenie z tytułu utraty pracy wynikające z zawartej umowy ubezpieczenia spłaty kredytu, gwarantującej wypłatę świadczenia na wypadek utraty pracy.

Powyższe oznacza, iż na pomoc nie będą mogły liczyć osoby, które utraciły pracę w związku ze złożonym przez te osoby wypowiedzeniem lub ze swojej winy (zwolnienie dyscyplinarne). Ustawodawca zdecydował się na takie obostrzenie uznając, iż wsparcie finansowe powinno być udzielane wyłącznie kredytobiorcom, którzy nie z własnej winy, na skutek określonych zdarzeń gospodarczych bądź losowych utracili możliwość zarobkowania.

Ponadto wsparcie nie może być przyznane, jeżeli w dniu złożenia wniosku o wsparcie kredytobiorca:

 1. jest właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego;
 2. posiada inne spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego budowanych w celu przeniesienia ich własności na rzecz członków;
 3. jest najemcą innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.

Wsparcie finansowe dla kredytobiorców polega na przekazywaniu kredytodawcy (czyli bankowi, w którym mamy kredyt) przez Bank Gospodarstwa Krajowego środków pieniężnych z przeznaczeniem na spłatę naszych zobowiązań z tytułu kredytu mieszkaniowego, przez okres nie dłuższy niż 18 miesięcy, przy czym maksymalna, miesięczna wysokość wsparcia nie może przekroczyć 1500 złotych.

Wnioski o wsparcie finansowe należy składać do dnia 31 grudnia 2018 roku.

Artykuł został opublikowany również na portalu INFOR http://www.infor.pl/prawo/umowy/finanse/738061,Wsparcie-kredytobiorcow-wnioski-do-konca-2018-r.html

 

Tags: ,

Comments are closed.