tel. +48 502 568 281

Zakaz konkurencji w umowie o pracę

14/05/2019 ,

By Agnieszka Jakubowska - Gregier

With 0 comments

Mianem zakazu konkurencji w prawie pracy określa się zawarte w odrębnej umowie zobowiązanie pracownika do niepodejmowania działalności konkurencyjnej w stosunku do swojego pracodawcy czy to na własny rachunek czy też w ramach stosunku pracy lub na każdej innej podstawie. Zakaz konkurencji w prawie pracy może również obejmować dany okres czasu po ustaniu stosunku pracy. Musi ona jednak określać, kiedy pracownik nie może podejmować wymienionych powyżej działań i wysokość odszkodowania. Za taki okres czasu pracownikowi bowiem przysługuje od pracodawcy odszkodowanie w wysokości minimum ¼ jego dotychczasowego wynagrodzenia. Pamiętać należy, że odszkodowanie należy się wyłącznie w przypadku zakazu konkurencji, który ma obowiązywać po ustaniu stosunku pracy, a nie w trakcie pracy. Powyższe oznacza, że w przypadku obowiązywania zakazu konkurencji w trakcie stosunku pracownikowi nie przysługuje odszkodowanie ani żaden ekwiwalent z tego tytułu.

Cel zakazu konkurencji

Pomimo, iż pracodawca może zawrzeć taką umowę z każdym pracownikiem, najczęściej zakaz konkurencji dotyczy jedynie pracowników posiadających dostęp do szczególnie istotnych danych, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę. Są nimi oprócz tajemnicy przedsiębiorstwa wszelkie te informacje, które mają znaczenie dla jego prawidłowego funkcjonowania. Mogą być to informacje zarówno z zakresu technicznego, technologicznego, handlowego, jak i te o charakterze organizacyjnym czy ekonomicznym.

Celem zawarcia tego typu umowy jest obawa pracodawcy przed wykorzystaniem jego wiedzy, pomysłów, doświadczenia, a przede wszystkim grona klientów w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Omawiana tu umowa o zakazie prowadzenia działalności konkurencyjnej stanowi w takiej sytuacji dla pracodawcy skuteczne zabezpieczenie.

Definicja działalności gospodarczej

Chociaż kodeks pracy nie definiuje pojęcia „działalność konkurencyjna”, najogólniej można sklasyfikować ją jako rywalizowanie uczestników wolnego rynku, którzy poprzez dążenie do zrealizowania własnych celów zarobkowych przedstawiają potencjalnym odbiorcom produktów i usług najkorzystniejsze dla nich oferty pod względem ceny oraz jakości tak, aby skłonić ich do zawarcia określonej transakcji.

Zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy

W sytuacji, gdy umowa o zakazie konkurencji obowiązuje po zakończeniu umowy o pracę, należy pod rygorem jej nieważności określić czas trwania tego zakazu oraz określić wysokość należącego się pracownikowi odszkodowania, które jak wskazano powyżej musi wynieść co najmniej ¼ dotychczasowego wynagrodzenia pracownika. Będzie ono należne przez cały okres obowiązywania zawartej umowy i nie jest tu istotny fakt podjęcia przez pracownika innej, niekonkurencyjnej pracy podczas obowiązywania zakazu prowadzenia działalności konkurencyjnej.  Forma zapłaty odszkodowania jest dowolna, może być ono wypłacone zarówno jednorazowo w formie zryczałtowanej, jak również w comiesięcznych ratach. wynagrodzenie pobierane z tytułu nowej pracy nie będzie miało znaczenia dla zobowiązania pracodawcy wobec pracownika z tytułu wprowadzonej klauzuli o zakazie konkurencji.

Autorem tekstu jest Pan Marek Pękacki

 

Odwołanie członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a rozwiązanie umowy o pracę

29/10/2014 ,

By Agnieszka Jakubowska - Gregier

With 0 comments

Członek zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w trakcie trwania kadencji zarządu może być odwołany w każdym czasie na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników, przy czym umowa spółki może zawierać postanowienia ograniczające prawo odwołania członka zarządu, np. do ważnych powodów.

Uchwała o odwołaniu z funkcji członka zarządu spółki z o.o. jest skuteczna z chwilą jej podjęcia i powoduje natychmiastowe ustanie korporacyjnego stosunku członkostwa w zarządzie spółki, przy czym zauważyć należy, iż podjęcie takiej uchwały co do zasady nie prowadzi do automatycznego rozwiązania stosunku pracy będącego podstawą zatrudnienia na tym stanowisku (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 kwietnia 2011 roku w sprawie II PK 255/10).  W związku z powyższym, by móc rozwiązać umowę o pracę z członkiem zarządu niezbędne jest złożenie przez spółkę stosownego oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę, przy czym jako przyczynę wypowiedzenia umowy można wskazać odwołanie członka zarządu (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 stycznia 2000 roku w sprawie I PKN 479/99 oraz wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 listopada 1997 roku w sprawie I PKN 388/97). Co więcej orzecznictwo dopuszcza zawieranie umów o pracę na okres pełnienia funkcji członka zarządu w spółce.

Warto również wskazać, iż wraz z odwołaniem z funkcji członka zarządu możliwe jest jednoczesne wypowiedzenie umowy o pracę lub jej rozwiązanie bez wypowiedzenia (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18 grudnia 2002 roku w sprawie I PK 296/02 oraz wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 kwietnia 1999 roku w sprawie I PKN 3/99). Natomiast po podjęciu takiej uchwały oświadczenie o wypowiedzeniu umowy w imieniu Spółki musi zostać złożone wyłącznie przez zarząd, a nie radę nadzorczą czy pełnomocnika, który uprawniony jest do reprezentowania Spółki jedynie w umowach z członkami zarządu, albowiem w momencie złożenia takiego oświadczenia odwołany członek zarządu – pracownik nie posiada już tego statusu. W związku z powyższym w sytuacji, gdy zarząd był jednoosobowy wypowiedzenie umowy o pracę odwołanemu członkowi zarządu o ile nie zostało ono złożone wraz z odwołaniem będzie mogło zostać skutecznie złożone dopiero po powołaniu nowego zarządu.

Warto również wskazać, iż w przypadku rozwiązania z naruszeniem prawa umowy o pracę z członkiem zarządu spółki kapitałowej odwołanym na podstawie art. 203 § 1 lub art. 370 § 1 k.s.h. nie jest wyłączone roszczenie o przywrócenie do pracy (por. uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z dnia 16 maja 2012 roku w sprawie III PZP 3/12).

Kancelaria Adwokacka Agnieszka Jakubowska - Gregier
ul. Puławska 22 lok. 6, 05-500 Piaseczno, tel. 502 56 82 81, email: adwokat@gregier.pl