tel. +48 502 568 281

Umowa pożyczki w spółce z o.o.

25/02/2021 ,

By Agnieszka Jakubowska - Gregier

With 0 comments

W obrocie gospodarczym umowa pożyczki w spółce jest najbardziej popularnym sposobem dofinansowania spółki. Więcej o sposobach dofinansowania spółki z o.o. pisałam tutaj, gdzie poruszyłam również kwestie podatkowe udzielenia pożyczki. A zatem jak zawrzeć umowę pożyczki w spółce z o.o.?

Krok 1 sprawdź postanowienia umowy spółki z o.o.

Umowa spółki z o.o. może zawierać postanowienia, które nakładają na zarząd konieczność uzyskania przed podpisaniem umowy pożyczki zgody wspólników. Wspólnicy mogą bowiem w umowie spółki uregulować kwestie zaciągania zobowiązań przez spółkę odmiennie niż wynika to uregulowań kodeksowych, np. wprowadzając większość kwalifikowaną lub wskazując próg, powyżej którego będzie wymagana uchwała wspólników. Możliwość ta dotyczy jednak tylko umów zawartych lub zmienianych w formie aktu notarialnego. Wzorzec umowny wykorzystywany przez system s24 nie ma bowiem możliwości wprowadzenia jakiejkolwiek modyfikacji w tym zakresie.

Jeżeli zatem umowa spółki z o.o. milczy w tej kwestii to w przypadku pożyczki przekraczającej dwukrotność kapitału zakładowego wymagana będzie zgoda zgromadzenia wspólników na dokonanie takiej czynności. W tym miejscu warto jednak dodać, że nieuzyskanie zgody wspólników na zawarcie umowy pożyczki nie pociąga ze sobą nieważności takiej umowy. Niemniej może to wiązać się z odpowiedzialnością zarządu wobec wspólników, że działa sprzecznie z ustawą czy pokrzywdzeniem wspólników.

Krok 2 reprezentacja spółki przy umowie pożyczki

Mając ma uwadze to, że umowa pożyczki w spółce z o.o. jest najczęściej wybieraną formą dofinansowania, gdzie pożyczkodawcą jest podmiot powiązany ze spółką niekiedy może pojawić się problem związany z prawidłową reprezentacją spółki przy takiej umowie. Dotyczy to sytuacji, w której wspólnik będący pożyczkodawcą jest jednocześnie członkiem zarządu spółki. Wówczas w myśl art. 210 § 1 k.s.h. przy umowie pożyczki spółkę powinna reprezentować rada nadzorcza lub pełnomocnik powołany przez zgromadzenie wspólników. Nie dotyczy to sytuacji, w której umowa zawierana jest pomiędzy jedynym wspólnikiem, będącym jednocześnie jedynym członkiem zarządu. W takiej bowiem sytuacji umowa powinna zostać zawarta w formie aktu notarialnego.

Powyższe zasady dotyczące reprezentacji spółki w umowach pomiędzy członkami zarządu, a spółka mają istotne znaczenie dla ważności takiej umowy. Zawarcie bowiem jakiejkolwiek umowy z naruszeniem ww. przepisu wiąże się z nieważnością takiej czynności prawnej. W swojej praktyce kilkukrotnie spotkałam się z umowami pożyczki pomiędzy członkami zarządu, a spółką, gdzie spółka reprezentowana była właśnie przez członka zarządu. Niekiedy spółkę reprezentuje ta sama osoba, która udziela pożyczki, innym razem jest to drugi członek zarządu. Niezależnie jednak czy mamy do czynienia z jednym czy drugim sposobem reprezentacji to umowa pożyczki jest nieważna.  Czy to oznacza, że członek zarządu, który przelał pieniądze do spółki nie ma możliwości ich odzyskać? Nic bardziej mylnego, jednak o tym przeczytasz w kolejnym wpisie.

Krok 3 Forma umowy

Umowa pożyczki w spółce z o.o. powinna zostać zawarta w formie pisemnej, chyba że mamy do czynienia z umową zawartą pomiędzy jedynym wspólnikiem będącym jednocześnie jedynym członkiem zarządu. Wówczas taka umowa, jak już wspomniałam wcześniej powinna zostać zawarta w formie aktu notarialnego. Niezachowanie formy pisemnej nie wiąże się jednak z nieważnością umowy, jednak jej brak może wiązać się z trudnościami dowodowymi w przypadku konieczności dochodzenia roszczenia z tytułu takiej pożyczki. Zgodnie bowiem z art 720 §2 k.c. umowa pożyczki, której wartość przekracza 1000 (tysiąc) złotych wymaga zachowania formy dokumentowej. Powyższy rygor oznacza, że w przypadku niezachowania formy dokumentowej w sporze czynność taka jest ważna, niemniej w sporze sądowym nie jest dopuszczalny dowód z przesłuchania świadków czy stron na fakt zawarcia umowy pożyczki.

Podsumowanie

Pomimo że zawarcie umowy pożyczki na pierwszy rzut oka może wydawać się proste to całe przedsięwzięcie powinno zostać dokonane z uwzględnieniem powyższych zasad. Dzięki temu strony umowy pożyczki będą mogły uniknąć w przyszłości nieprzyjemnych niespodzianek.

Zmiana umowy spółki przez Internet

15/02/2021 ,

By Agnieszka Jakubowska - Gregier

With 0 comments

Poprzednio na blogu pojawił się wpis dotyczący wyboru założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – w trybie s24 oraz w tradycyjnej formie aktu notarialnego (wpis znajdziesz tutaj). W dzisiejszym wpisie zostanie poruszona kwestia odnośnie zmian, jakie można dokonać w systemie teleinformatycznym, bez konieczności dokonywania ich w akcie notarialnym.

Zmiana umowy spółki przez Internet

Dla spółek, które zostały założone w trybie s24 istnieje możliwość dokonania wielu zmian. Należy zaznaczyć, że warunkiem do ich dokonania jest brak wcześniejszych zmian umowy w tradycyjnej formie. Wspólnicy przez Internet mogą zmienić umowę spółki w zakresie: nazwy, jej siedziby, przedmiotu działalności, ustanowienia rady nadzorczej, zmian w składzie rady nadzorczej,  kapitału zakładowego spółki, wkładów wspólników, regulacji wewnętrznych w zyskach spółki, zasad reprezentacji. Pozostałe postanowienia umowy spółki, takie jak wartość nominalna udziałów oraz zmiany w zarządzie spółki, również mogą być zmienione w trybie s24. Dodatkowo, jeżeli wspólnicy nie mogą zatwierdzić sprawozdania finansowego spółki na zgromadzeniu wspólników, istnieje możliwość zatwierdzenia tych dokumentów przez Internet. W trybie s24 można dokonać także zatwierdzenia sprawozdania finansowego czy podjęcia uchwały w sprawie przeznaczenia zysku lub pokryciu straty.

Sprzedaż udziałów w trybie s24

Ponadto, dzięki systemowi ułatwiono możliwość dokonywania zmian osobowych w spółce. Dzięki Internetowi do spółki mogą przystąpić nowy wspólnicy, a także można zawrzeć umowę sprzedaży udziałów w spółce z o.o.  Dzięki tym praktycznym i funkcjonalnym rozwiązaniom, można skutecznie prowadzić działalność w obliczu pandemii.  Ponadto dokonywanie zmian w trybie s24 ma korzystne skutki finansowe z uwagi na to, że można uniknąć kosztów związanych z udziałem notariusza.

Ulga IP BOX dla spółek

10/08/2020 ,

By Agnieszka Jakubowska - Gregier

With 0 comments

We wpisie Ulga IP Box poruszyliśmy zasady korzystania z IP Box’u przez osoby fizyczne. Dzisiejszy wpis jest kontynuacją poprzedniego, ale dotyczy ulgi IP BOX dla spółek.

Kto może skorzystać z ulgi IP Box?

Po pierwsze, z ulgi IP Box może skorzystać każdy podmiot, który prowadzi działalność badawczo-rozwojową bezpośrednio związaną z wytworzeniem, rozwojem,  komercjalizacją lub ulepszeniem kwalifikowanego prawa własności intelektualnej. Katalog kwalifikowanych praw własności intelektualnej został określony w art. 30ca Ustawy PIT oraz odpowiednio art. 24d Ustawy CIT.  Jest on katalogiem zamkniętym, wyłącznie enumeratywnie wymienione w ustawie rodzaje praw mogą podlegać opodatkowaniu na preferencyjnych warunkach.

Czy spółki mogą korzystać z ulgi IP BOX?

Ulga IP Box kierowana jest zarówno do podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, jak i podatku dochodowego do osób prawnych. Odnosi się ona zatem do osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, wspólników spółek cywilnych, spółek osobowych (jawnej, komandytowej, partnerskiej, komandytowo-akcyjnej) a także  osób prawnych, spółek kapitałowych w organizacji, podatkowych grup kapitałowych i innych podmiotów dopuszczonych ustawą. Mogą z niej skorzystać podmioty działające w branży wysokich technologii, jak i przedsiębiorstwa operujące w sektorze przemysłowo – produkcyjnym. Bez znaczenia jest również czas prowadzenia działalności.

Celem ulgi jest przede wszystkim wsparcie działalności badawczo – rozwojowej. Do skorzystania z tej preferencyjnej stawki wystarczy, by podatnik współwłaścicielem bądź użytkownikiem posiadającym prawa do korzystania z kwalifikowanych praw własności intelektualnej na podstawie umowy licencyjnej. Oznacza to, że podmiot korzystający z ulgi nie musi być ich właścicielem. Skorzystanie z tej preferencyjnej stawki nie jest także uzależnione od wielkości podmiotu ani formy prawnej prowadzonej działalności. Ważnym jest, jak już zaznaczono powyżej, aby była to działalność badawczo – rozwojowa. Przy czym przez działalność badawczo-rozwojową należy rozumieć, zgodnie z art. 5a pkt 38 ustawy PIT lub art. 4a pkt 26 ustawy CIT, czyli działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań. Badania naukowe oraz prace rozwojowe zostały z kolei zdefiniowane w ustawie o podatku dochodowym w związku z art. 4 ust 2 i 3 ustawy z 20.7.2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Odnosząc się do niniejszych kwestii, należy mieć na uwadze, że skorzystanie z omawianej ulgi nie wyklucza możliwości korzystania z innych preferencji podatkowych, w tym ulgi B+R.

Jakie przesłanki musi spełnić podmiot, by móc skorzystać z ulgi IP BOX?

Najogólniej mówiąc, wymogi, jakie należy spełnić, aby skorzystać z preferencyjnej formy opodatkowania to:

 • prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej;
 • wytworzenie kwalifikowanego prawa własności intelektualnej;
 • osiągnięcie dochodu z kwalifikowanego IP, który podlega opodatkowaniu w Polsce;
 • poniesienie kosztów kwalifikowanych w związku z wytworzeniem, rozwinięciem bądź ulepszeniem kwalifikowanego prawa własności intelektualnej;
 • prowadzenie odrębnej ewidencji obejmującej wszystkie operacje finansowe związane z dochodami z kwalifikowanych IP, zgodnie z ustawami podatkowymi.
Odrębna ewidencja

Zgodnie z wymogami zawartymi w art. 30cb ustawy PIT i art. 24e ustawy CIT, podatnicy, którzy zdecydują się na skorzystanie z preferencji IP Box mają obowiązek prowadzenia odrębnej ewidencji dla wszystkich operacji finansowych związanych z uzyskiwaniem tych dochodów. Nie ma określonej formy jej prowadzenia. Ewidencja dla celów obliczenia dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej powinna przedstawiać łączną sumę uzyskanych w danym okresie przychodów, kosztów podatkowych, dochodów, strat,  wyszczególnionych dochodów, dla których można zastosować 5-procentową stawkę podatku dochodowego oraz dochodu, który nie będzie podlegał uldze. Podstawą opodatkowania w przypadku IP Box jest suma kwalifikowanych dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnych osiągniętych w roku podatkowym. Ustalony w ten sposób dochód podatkowy jest następnie korygowany z wykorzystaniem tzw. wskaźnika nexus. Tak obliczony dochód podatkowy jest opodatkowany preferencyjną stawką w wysokości 5%.

Podsumowując, z ulgi IP Box może skorzystać każdy podmiot, który prowadzi działalność badawczo-rozwojową bezpośrednio związaną z wytworzeniem, rozwojem,  komercjalizacją lub ulepszeniem kwalifikowanego prawa własności intelektualnej. Jest to możliwe po spełnieniu kilku wymogów wskazanych powyżej. Jednocześnie, aby mieć pewność co do możliwości skorzystania z ulgi IP Box przez danego przedsiębiorcę, warto złożyć wniosek o wydanie interpretacji podatkowej.

 

Autorem wpisu jest Pani Eliza Błachnio

Śmierć wspólnika spółki jawnej

06/03/2020 ,

By Agnieszka Jakubowska - Gregier

With 0 comments

Śmierć wspólnika spółki jawnej – co dalej ze spółką?

Typową cechą spółek osobowych występujących na gruncie prawa handlowego jest ich czynnik osobowy. Ze względu na charakter spółki jawnej, osoba wspólnika ma niewątpliwie istotne znaczenie. Zgodnie z art. 58  § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych (Dz.U. 2000 Nr 94, poz. 1037 t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 505, Legalis) rozwiązanie spółki powoduje śmierć wspólnika lub ogłoszenie jego upadłości.

 

Rozbieżność w doktrynie i orzecznictwie

Co zatem w przypadku jeżeli wspólników w spółce jawnej było dwóch? W doktrynie prawniczej prezentowane są dwa odmienne stanowiska. Zgodnie z pierwszym z nich, każda dwuosobowa spółka jawna po śmierci jednego ze wspólników ulega rozwiązaniu z mocy prawa, zaś wspólnicy nie mogą wyłączyć tego skutku postanowieniami zawartymi w  umowie spółki.  Potwierdzeniem powyższego jest charakter członkostwa w spółce jawnej, jako prawa osobistego, które co do zasady nie podlega dziedziczeniu (M.Z. Król, M. Celichowski, Praw osobistych się nie dziedziczy, Rzeczpospolita z 13.4.2005 r., Nr 4).

 

Możliwość wstąpienia do spółki

Z kolei zgodnie z drugim poglądem, istnieje możliwość kontynuowania działalności spółki w razie śmierci jednego ze wspólników dwuosobowej spółki. Jednakże warunkiem, który należy spełnić, jest zawarcie w umowie spółki postanowienia, która zezwala spadkobiercom zmarłego wspólnika na wejście do spółki. W świetle obowiązujących przepisów oraz orzecznictwa sądów, za słuszny należy uznać drugi z prezentowanych poglądów. Zgodnie bowiem z wyrokiem WSA w Poznaniu z dnia z 26.10.2007 (Sygn. I SA/Po 593/07, Legalis), dwuosobowa spółka jawna nie ulega rozwiązaniu z powodu śmierci wspólnika jeżeli w umowie spółki została zamieszczona regulacja o dalszym istnieniu spółki ze spadkobiercami zmarłego wspólnika. W świetle obowiązujących przepisów, w tym art. 60 KSH oraz art. 64 KSH, pomimo śmierci lub ogłoszenia upadłości wspólnika, spółka trwa nadal pomiędzy pozostałymi wspólnikami, jeżeli umowa spółki tak stanowi lub pozostali wspólnicy tak postanowią. Jeżeli umowa spółki stanowi, że prawa, jakie miał zmarły wspólnik, służą wszystkim spadkobiercom wspólnie, a nie zawiera w tym względzie szczególnych postanowień, wówczas do wykonywania tych praw spadkobiercy powinni wskazać spółce jedną osobę. Czynności dokonane przez pozostałych wspólników przed takim wskazaniem wiążą spadkobierców wspólnika. Dalsze istnienie spółki między wspólnikiem pozostającym przy życiu, a spadkobiercami zmarłego jest możliwe po zawarciu stosownej umowy. Zgodnie z zasadami przyjętymi w art. 65 KSH, na rzecz spadkobiercy zmarłego wspólnika powinien zostać wypłacony udział kapitałowy. Ponadto, w myśl art. 583 § 1 KSH, w przypadku śmierci wspólnika spółki jawnej jego spadkobierca może żądać przekształcenia tej spółki w spółkę komandytową i przyznania statusu komandytariusza. Spółka powinna uwzględnić żądanie spadkobiercy zmarłego wspólnika, chyba że pozostali wspólnicy podejmą uchwałę o rozwiązaniu spółki. Wstępując w miejsce spadkodawcy, chcąc być wspólnikiem w niniejszej spółce, należy pamiętać o usunięciu nazwiska zmarłego wspólnika z firmy (nazwy) spółki, wprowadzeniu  zmian do umowy spółki w drodze aneksu lub podjęcia uchwały o zmianie umowy spółki, a także dostosowaniu zasad prowadzenia spraw, reprezentacji spółki etc.

 

Podsumowując, należy stwierdzić, że dwuosobowa spółka, w której zmarł jeden ze wspólników, ma możliwość dalszego istnienia, jednakże po spełnieniu warunków przewidzianych powyżej. Zgodnie bowiem z obecną praktyką sądów, często rejestrowane są zmiany w składzie osobowym wspólników.

Autorem tekstu jest Pani Eliza Błachnio

Otwarcie likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

02/02/2020 ,

By Agnieszka Jakubowska - Gregier

With 0 comments

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest jedną z form prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Posiada ona osobowość prawną, a minimalny kapitał wymagany do założenia spółki z o.o. wynosi pięć tysięcy złotych. Naturalnym zjawiskiem występującym w obrocie gospodarczym będzie zatem także procedura likwidacyjna spółki. Ze względu na jej skomplikowany charakter, w niniejszym opracowaniu zostanie opisane otwarcie likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, zarówno spółki założonej w tradycyjnej formie papierowej, jak i założonej w trybie S24.

Przyczyny rozwiązania spółki

Wstępnie należy zaznaczyć, że rozwiązanie spółki może mieć różnorodne przyczyny. Zgodnie z art. 270 KSH (Dz.U. 2000 Nr 94, poz. 1037 t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 505), rozwiązanie spółki powodują: przyczyny przewidziane w umowie spółki, uchwała wspólników o rozwiązaniu spółki albo o przeniesieniu siedziby spółki za granicę, stwierdzona protokołem sporządzonym przez notariusza, w przypadku spółki, której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy, również uchwała wspólników o rozwiązaniu spółki opatrzona przez wszystkich wspólników kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP ( w przypadku spółki założonej w trybie S24) , ogłoszenie upadłości spółki, a także inne przyczyny przewidziane prawem.

 

Otwarcie likwidacji spółki

W art. 274 KSH stwierdzono, iż otwarcie likwidacji następuje z dniem uprawomocnienia się orzeczenia o rozwiązaniu spółki przez sąd, powzięcia przez wspólników uchwały o rozwiązaniu spółki lub zaistnienia innej przyczyny jej rozwiązania. Spółka nadal zachowuje swoją osobowość prawną, zaś jej likwidację prowadzi się pod firmą spółki z dodaniem oznaczenia ,,w likwidacji”. Pierwszym z obowiązków likwidatorów jest zgłoszenie likwidacji do sądu rejestrowego spółki w terminie 7 dni od dnia otwarcia likwidacji. Zgłoszenie należy wypełnić na formularzu KRS-Z61, jeżeli dokonano otwarcia likwidacji w formie tradycyjnej wraz z załącznikami KRS-ZR, KRS-ZK oraz KRS-ZL ( w przypadku ustanowienia w spółce prokurenta). Skutkiem niniejszego zgłoszenia będzie wpisanie danych likwidatorów spółki wraz ze sposobem jej reprezentacji. Do wniosku do sądu rejestrowego należy dołączyć także:

 1. oświadczenie likwidatorów o zgodzie na pełnienie przez nich funkcji oraz ich adresy do doręczeń – oświadczenie o zgodzie nie jest wymagane, jeśli wniosek składa osoba powoływana na likwidatora albo która udzieliła pełnomocnictwa do złożenia wniosku o wpis, albo której zgoda jest wyrażona w protokole z posiedzenia organu powołującego daną osobę lub w umowie spółki;
 2. protokół notarialny zawierający uchwałę wspólników o rozwiązaniu spółki;
 3. bilans otwarcia likwidacji (sporządzony przez likwidatorów i zatwierdzony przez zgromadzenie wspólników)

 

Ujawnienie likwidacji w rejestrze przedsiębiorców

Sąd rejestrowy rozpoznaje zgłoszenie otwarcia likwidacji, nie później niż w ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku. Poza zgłoszeniem otwarcia likwidacji do rejestru KRS, spółka musi także zgłosić otwarcie likwidacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Wniosek o publikację ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym należy złożyć na formularzu MSiG-M1. Do wniosku trzeba również dołączyć treść ogłoszenia o otwarciu likwidacji spółki wraz z wezwaniem wierzycieli do zgłaszania wierzytelności w ciągu 3 miesięcy. Warto przekazać treść ogłoszenia również w formie elektronicznej. Koszt związany ze zmianą wpisu w KRS oraz ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wynosi 350 zł – w przypadku spółki z o.o., zarejestrowanej papierowo lub online na portalu PDI lub 300 zł – w przypadku spółki z o.o., zarejestrowanej online przez S24. W tych kwotach została ujęta także opłata  za ogłoszenie w MSiG informacji o rozwiązaniu spółki i otwarciu likwidacji, która wynosi 100 zł.

Dodatkowo trzeba zapłacić za pozostałe ogłoszenia np. o wezwaniu wierzycieli spółki. Opłata zależy od liczby znaków i wynosi 0,70 zł za jeden znak, nie mniej niż 60 zł za ogłoszenie. Likwidatorzy, po dopełnieniu powyższych formalnych obowiązków, będą mogli przejść do czynności stricte likwidacyjnych.

 

Autorem wpisu jest Pani Eliza Błachnio

 

Dofinansowanie spółki z o.o.

26/02/2019 ,

By Agnieszka Jakubowska - Gregier

With 0 comments

Zdarza się, że w trakcie funkcjonowania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zachodzi konieczność jej dofinansowania, tj. pozyskania przez spółkę środków finansowych na bieżącą działalność lub inwestycje. Wówczas wspólnicy stają przed koniecznością wyboru najkorzystniejszej zarówno z ich punktu widzenia, jak i spółki formy jej dofinansowania. Chodzi o przede wszystkim o kwestie podatkowe.

 

Podwyższenie kapitału zakładowego spółki

Pierwszym sposobem dokapitalizowania spółki jest podwyższenie kapitału zakładowego spółki. Może to nastąpić poprzez podwyższenie wartości nominalnej udziałów istniejących lub ustanowienie całkowicie nowych (art. 257 § 2 k.s.h.).

Podwyższenie kapitału zakładowego co do zasady będzie neutralne podatkowo pod kątem podatków dochodowych. Niemniej jednak przy podwyższeniu kapitału zakładowego powstanie zobowiązanie z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w stawce 0,5% od podstawy opodatkowania.  Zgodnie z art. 6 ust 9 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wartość tę pomniejsza się o koszty związane z procedurą jego podwyższenia, tj. o kwotę taksy notarialnej wraz z podatkiem od towarów i usług pobranej przez notariusza oraz opłaty związane z rejestracją zmian w KRS (500 zł). Pomimo, że podwyższenie kapitału zakładowego następuje dopiero z chwilą wpisania tej zmiany w rejestrze przedsiębiorców to PCC należy rozliczyć już wcześniej, tj. w terminie 14 dni od dnia podjęcia uchwały wspólników w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego.

 

Pożyczka

Drugim sposobem dofinansowania spółki jest pożyczka udzielona przez wspólników spółce. Pożyczka może być udzielona nieodpłatnie, tzn. bez oprocentowania, przy czym wiązać się to będzie z pewnymi konsekwencjami, o czym poniżej.

Udzielenie pożyczki spółce podobnie jak podwyższenia kapitału zakładowego co do zasady będzie neutralne podatkowo pod względem podatków dochodowych. Dla pożyczkodawcy udzielona pożyczka nie jest kosztem uzyskania przychodu, a zwrócona przychodem. Natomiast dla pożyczkobiorcy odwrotnie, tj. otrzymana pożyczka nie jest przychodem, a zwrócona kosztem jego uzyskania. Obowiązek podatkowy powstanie jednak w sytuacji, gdy wspólnik spółki z o.o. udzieli tej spółce nieoprocentowanej pożyczki. Otrzymanie gotówki w ramach nieoprocentowanej pożyczki stanowi bowiem przychód z nieodpłatnych świadczeń, którego wysokość stanowią odsetki, jakie należałoby uiścić w wolnym i niespekulacyjnym obrocie prawnym (por. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 1 marca 2011 roku, sygn.. akt II FSK 1938/09, publ. LEX).

Ewentualne skutki podatkowe mogą pojawić się również przy umorzeniu przez wspólnika pożyczki. W takiej sytuacji po stronie spółki (pożyczkobiorcy) może powstać przychód. Neutralność podatkowa odnosi się wyłącznie do należności głównej, tzn. kwoty pożyczki. Natomiast w odniesieniu do kosztów zaciągnięcia pożyczki będą one uznawane odpowiednio za przychód (dla wspólnika) i koszt uzyskania przychodu (dla spółki).

Warto również wskazać, że pożyczka udzielona spółce przez jej wspólnika jest zwolniona z podatku od czynności cywilnoprawnych (art. 9 pkt 10 lit i ustawy o podatku o czynności cywilnoprawnych).

 

Dopłata

Dofinansowanie spółki może nastąpić również poprzez wniesienie do niej dopłat. Zgodnie z art. 177 § 1 k.s.h. obowiązek wniesienia dopłat musi wynikać z postanowień umowy spółki. Ratio legis rozwiązania zawartego w art. 177 § 1 k.s.h. jest takie, że każdy wspólnik musi mieć świadomość, jakie dodatkowe zobowiązanie może zostać na niego nałożone wolą większości.

Również w odniesieniu do dopłat ustawodawca na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych przyjął koncepcję neutralności dopłat. Zarówno ich wniesienie, jak i zwrot nie stanowi przychodu lub kosztu po stronie wspólnika, jak i spółki. Tym samym, kwota dopłat wniesionych do spółki z o.o. nie jest uwzględniana przy ustalaniu wysokości podstawy opodatkowania w podatku CIT. Następuje to jednak pod warunkiem, że dopłaty zostały wniesione zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych.

Dopłaty wspólników podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Stawka podatku od czynności cywilnoprawnych wynosi 0,5% podstawy opodatkowania (kwoty dopłat). Podatek powinien zostać zapłacony przez spółkę w terminie 14 dni od dnia podjęcia przez wspólników uchwały o wniesieniu dopłat.

Jak widać dofinansowanie spółki z o.o. może nastąpić na kilka sposobów. Wybór konkretnego rozwiązania zależy przede wszystkim od okoliczności i celu, jaki przyświeca dofinansowaniu.

Wierzytelność jako wkład w spółce z o.o.

01/03/2017 ,

By Agnieszka Jakubowska - Gregier

With 0 comments

Wspólnicy spółki z o.o. często zastanawiają się czy wierzytelność jaka przysługuje im wobec spółki, np. z tytułu pożyczki udzielonej spółce (o udzieleniu nieoprocentowanej pożyczki i jej skutkach możesz przeczytać tutaj)  może stanowić ich wkład do spółki. Otóż tak, wierzytelność jako wkład do spółki jest w pełni dopuszczalna.

Wierzytelność, jako wkład niepieniężny

Pierwsza możliwość dokonania konwersji wierzytelności na kapitał zakładowy polega na wniesieniu wkładu niepieniężnego (aportu) przez wspólnika w postaci wierzytelności, jaka przysługuje mu względem spółki. W takim przypadku dojdzie do konfuzji, tj. umorzenia tej wierzytelności.

Wierzytelność, jako wkład pieniężny

Druga możliwość dokonania konwersji polega na zobowiązaniu wspólnika do wniesienia wkładu pieniężnego do spółki, a następnie dokonanie umownego potrącenia wierzytelności wspólnika wobec spółki z tytułu pożyczki z wierzytelnością spółki wobec wspólnika z tytułu objęcie udziałów. Na skutek ww. czynności dojdzie do całkowitego umorzenia wierzytelności o niższej wartości.

Przykładowo, jeżeli na skutek uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki wspólnik zobowiązał się do wniesienia wkładu pieniężnego w wysokości 10 000 złotych w zamian za X udziałów, zaś jemu przysługuje wierzytelność wobec spółki z tytułu udzielonej pożyczki w wysokości 12 000 zł to na skutek umownego potrącenia dojdzie do umorzenia wierzytelności niższej, tj. tej która przysługuje spółce z tytułu zobowiązania wspólnika do wniesienia wkładu pieniężnego. W takiej sytuacji wspólnik nie będzie zobowiązany już do zapłaty spółce kwoty 10 000 zł na podwyższenie kapitału zakładowego, albowiem to zobowiązanie na skutek potrącenia wygasło. Natomiast spółka zobowiązana będzie w dalszym ciągu do zapłaty na rzecz wspólnika kwoty 2 000 zł (12 000 – 10 000 = 2 000).

Konsekwencje podatkowe dla spółki przy wniesieniu wierzytelności na kapitał zakładowy

Dla spółki podwyższającej kapitał zakładowy ww. czynności są neutralne niezależnie od tego czy wniesienie wierzytelności zostanie potraktowane jako wniesienie wkładu pieniężnego czy niepieniężnego. Inaczej natomiast kształtuje się sytuacja prawnopodatkowa dla wspólnika, albowiem skutku podatkowe uzależnione są od tego czy wkład ten będzie miał charakter pieniężny czy niepieniężny.

Konsekwencje podatkowe dla wspólnika przy wniesieniu wierzytelności na kapitał zakładowy

W przypadku wniesienia wierzytelności, jako wkładu niepieniężnego po stronie wspólnika powstanie przychód w wysokości wartości nominalnej objętych udziałów.  Natomiast jeżeli wkład będzie miał charakter pieniężny to wówczas po stronie wspólnika nie powstanie przychód, co bez wątpienia pod kątem podatkowym będzie korzystniejsze dla wspólnika.

Warto jednak wskazać, że pogląd o neutralności podatkowej wniesienia wkładu pieniężnego i potrącenia go z wierzytelnością względem spółki spotyka się z krytyką ze strony organów podatkowych i sądów administracyjnych. Przykładowo Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 24 kwietnia 2012 roku, sygn.. akt II FSK 1892/10 uznał, że  nie jest prawidłowe twierdzenie, że dokonując konwersji wierzytelności na kapitał zakładowy drogą potrącenia umownego, na co pozwala art. 14 § 4 k.s.h., można wywołać te same skutki podatkowe jakie powstać mogą jedynie w wyniku faktycznego przekazania środków pieniężnych na kapitał zakładowy zgodnie z art. 16 ust 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Kompensata nie prowadzi do realizacji świadczeń wzajemnych, a jedynie do zaliczenia jednej wierzytelności na poczet drugiej, przy czym wierzytelności umarzają się do wierzytelności niższej a zobowiązania wzajemne wygasają. Przyjęta przy kompensacie forma wykonania świadczenia jest spełnieniem świadczenia poprzez zapłatę.

Jeszcze w innym orzeczeniu z dnia 25 marca 2015 roku, sygn.. akt II FSK 349/13 Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie uznał, że konwersja wierzytelności na udziały w kapitale zakładowym spółki z o.o. każdorazowo będzie stanowiła wniesienie do niej wkładu niepieniężnego.

Odmienne stanowisko

Oczywiście w judykaturze można spotkać również odmienne poglądy dotyczące charakteru wniesienie wierzytelności na kapitał zakładowy spółki i jego skutków podatkowych dla wspólnika. Za neutralnością podatkową opowiedział się m.in. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 29 kwietnia 2015 roku, sygn.. akt III SA/Wa 1845/15, który uznał, że o tym, czy konwersja wierzytelności przysługującej wspólnikowi wobec spółki na udziały przybierze postać wkładu pieniężnego lub niepieniężnego, decyduje treść uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego. Brak jest zatem podstaw do twierdzenia, że w przypadku gdy z umowy lub uchwały wynika sposób pokrycia udziałów wkładem pieniężnym, udziały zostają pokryte wkładem niepieniężnym w postaci wierzytelności wspólnika wobec spółki. Analogiczny pogląd wyrażony został także w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 10 maja 2013 r. sygn. akt III SA/Wa 3497/12 oraz Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 14 grudnia 2004 r., sygn. akt FSK 2066/04.

Konsekwencje podatkowe przy zbyciu udziałów

Wspomnieć również należy, że kwalifikacja podatkowa wniesienia wierzytelności do spółki tytułem wkładu ma znaczenie również przy zbyciu udziałów objętych w zamian za tą wierzytelność. Albowiem przy zbyciu udziałów objętych za aport kosztem uzyskania przychodu wspólnika z tytułu zbycia będzie co do zasady wartość nominalna objętych udziałów, zaś w przypadku zbycia udziałów objętych za wkład pieniężny wydatki poniesione na ich nabycie.

Nieruchomość rolna jako aport w spółce z o.o.

25/01/2017 ,

By Agnieszka Jakubowska - Gregier

With 0 comments

Od dnia 30 kwietnia 2016 roku wniesienie nieruchomości rolnej aportem do spółki z o.o. jest znacznie utrudnione, a wszystko na skutek nowelizacji ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego wprowadzającą szereg ograniczeń w obrocie ziemią rolną.

Czy ograniczenia w obrocie ziemią dotyczą wszystkich nieruchomości rolnych?

Nie, przepisów ustawy nie stosuje się bowiem do nieruchomości rolnych:

 1. wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, o którym mowa w ustawie z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa
 2. o powierzchni mniejszej niż 0,3 ha,
 3. będących drogami wewnętrznymi;

Ponadto ustawy nie stosujemy w zakresie nabycia udziałów lub ich części we współwłasności nieruchomości, o których mowa w pkt 2 i 3.

W związku z powyższym w sytuacji wniesienia aportem nieruchomości rolnej o powierzchni mniejszej niż 0,3 ha przepisy ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego nie będą miały zastosowania, zaś wspólnik będzie miał swobodę w dysponowaniu nieruchomością i bez żadnych ograniczeń będzie mógł wnieść ją do spółki i w zamian za nią objąć w spółce udziały.

Wniesienie nieruchomości do spółki o powierzchni większej niż 0,3 ha

Natomiast w sytuacji, gdy nieruchomość rolna wnoszona jako aport do spółki przekracza swoją powierzchnią 0,3 ha,  Agencja Nieruchomości Rolnych działająca na rzecz Skarbu Państwa może złożyć oświadczenie o nabyciu tej nieruchomości za zapłatą równowartości pieniężnej odpowiadającej jej wartości rynkowej (art. 4 ust. 1 ustawy).

O wniesieniu nieruchomości rolnej do spółki, spółka powinna niezwłocznie zawiadomić Agencję w celu złożenia przez nią oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim. Do zawiadomienia dołącza się wypis z ewidencji gruntów i budynków dotyczący nieruchomości rolnej stanowiącej przedmiot wkładu. Jeżeli Agencja w terminie miesiąca od daty otrzymania zawiadomienia nie skorzysta z ww. uprawnienia wówczas spółka stanie się właścicielem przedmiotowej nieruchomości. Podstawą wpisu spółki do księgi wieczystej w takim przypadku stanowić będzie oprócz umowy przeniesienia własności, także dowód doręczenia Agencji zawiadomienia o oświadczeniu o wniesieniu aportu oraz jej oświadczenie, że nie korzysta z prawa nabycia albo upływ miesięcznego terminu do złożenia oświadczenia w tym przedmiocie (por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 10 listopada 2005 roku, sygn.. akt V CK 249/05, publ. LEX).

Prawo pierwokupu udziałów w spółce

Pisząc o wniesieniu nieruchomości rolnej aportem do spółki nie można pominąć innej, istotnej kwestii, jaką jest prawo pierwokupu Agencji udziałów w spółce, która jest właścicielem nieruchomości rolnej (art. 3a ust. 1 ustawy). Ograniczenie to nie dotyczy jednak zbywania udziałów na rzecz osoby bliskiej, przez którą należy rozumieć zstępnych, wstępnych, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, małżonka, osoby przysposabiające i przysposobione.

Wniesienie nieruchomości aportem, a podatek VAT

Czynność polegająca na wniesieniu do spółki aportu w postaci nieruchomości co do zasady będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT w sytuacji, gdy osobą wnosząca wkład jest podatnik w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą,bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Powyższe oznacza, że w przypadku, gdy wkład w postaci aportu wnoszony jest przez osobę fizyczną, nie prowadzącą działalności gospodarczej oraz nie podejmującą żadnych czynności komercyjnych to taka czynność nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT

Natomiast na temat opodatkowania wkładów podatkiem dochodowym przeczytasz we wcześniejszym wpisie Opodatkowanie wkładów w spółce z o.o.