tel. +48 502 568 281

Sprzeciw od kary porządkowej

20/04/2015 ,

By Agnieszka Jakubowska - Gregier

With 0 comments

W przypadku zastosowania przez pracodawcę kary porządkowej pracownik w terminie 7 dni od daty zawiadomienia go o ukaraniu może wnieść sprzeciw od kary porządkowej. W tym miejscu warto przypomnieć za co i kiedy pracodawca może nałożyć na pracownika karę porządkową. Zgodnie z art. 108 § 1 i 2 k.p. pracodawca za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy, może zastosować wobec pracownika karę upomnienia oraz karę nagany, zaś w przypadku nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy lub przepisów przeciwpożarowych, opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy – pracodawca może również stosować karę pieniężną. Wskazać należy, iż kara nie może być zastosowana po upływie dwóch tygodni od powzięcia wiadomości o naruszeniu obowiązku pracowniczego i po upływie trzech miesięcy od dopuszczenia się tego naruszenia.

Przed nałożeniem kary porządkowej pracodawca ma obowiązek wysłuchać pracownika.
Pracodawca ma prawo zastosować karę porządkową bez uprzedniego wysłuchania pracownika jedynie w przypadku, gdy ten zrezygnował ze stworzonych mu w określonym miejscu i czasie możliwości ustnego złożenia wyjaśnień, bądź wybrał pisemną formę ich wyrażenia (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 czerwca 1999 roku w sprawie I PKN 114/99, publ. Legalis).

O zastosowanej karze pracodawca zawiadamia pracownika na piśmie, wskazując rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych i datę dopuszczenia się przez pracownika tego naruszenia oraz informując go o prawie zgłoszenia sprzeciwu i terminie jego wniesienia. Powyższe oznacza, iż pracodawca zobowiązany jest dokładnie wskazać, jakie zachowanie ze strony pracownika stanowi przesłankę zastosowanej kary, bowiem brak ww. elementów uniemożliwia dokonanie ustaleń czy pracownik faktycznie dopuścił się naruszeń, o których mowa w art. 108 k.p. oraz czy terminy określone w art. 109 k.p. do zastosowania kary porządkowej zostały zachowane i w konsekwencji uniemożliwia ustalenie czy nałożenie kary porządkowej nastąpiło zgodnie z prawem.

Tak jak zostało wskazane powyżej jeżeli zastosowanie kary nastąpiło z naruszeniem przepisów prawa, pracownik może w ciągu 7 dni od dnia zawiadomienia go o ukaraniu wnieść sprzeciw od kary porządkowej. O uwzględnieniu lub odrzuceniu sprzeciwu decyduje pracodawca po rozpatrzeniu stanowiska reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej. Nieodrzucenie sprzeciwu w ciągu 14 dni od dnia jego wniesienia jest równoznaczne z jego uwzględnieniem. Natomiast w sytuacji odrzucenia sprzeciwu pracownik w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia go o odrzuceniu sprzeciwu może wystąpić do sądu pracy o uchylenie zastosowanej wobec niego kary porządkowej.

Tags: ,

Comments are closed.