Przerwanie biegu przedawnienia

 

Zasiedzenie to instytucja prawa cywilnego, która pozwala na nabycie własności rzeczy lub innego prawa majątkowego przez posiadacza samoistnego w wyniku upływu określonego czasu. Bieg zasiedzenia nieruchomości rozpoczyna się od dnia, w którym nieruchomość została objęta w posiadanie samoistne. W ostatnich dwóch wpisach próbowałam odpowiedzieć na pytanie czy negocjacje z właścicielem oraz wezwanie do zapłaty mają wpływ na przerwanie biegu zasiedzenia nieruchomości. Jeżeli zatem interesuje Cię ta tematyka, odsyłam Cię do wpisów: Czy Wezwanie Do Zapłaty Za Bezumowne Korzystanie Przerywa Bieg Zasiedzenia?” oraz “Negocjacje Z Właścicielem, A Zasiedzenie Nieruchomości

Dzisiejszy wpis będzie również poświęcony tematyce zasiedzenia. Spróbuję bowiem odpowiedzieć na pytanie, jakie czynności przerywają bieg zasiedzenia? 

Z czego może wynikać przerwanie biegu zasiedzenia?

Przerwanie biegu zasiedzenia oznacza, że bieg ten zaczyna się liczyć na nowo od dnia, w którym nastąpiła czynność przerywająca. Skutkiem przerwania zasiedzenia jest to, że posiadacz samoistny musi zacząć liczyć bieg zasiedzenia od nowa. Przerwa może wynikać z następujących zdarzeń:

  1. zachowania posiadacza samoistnego, który rezygnuje z posiadania samoistnego lub przerywa je, np. opuszczając nieruchomość na długi czas;
  2. zmiany posiadania samoistnego na posiadanie zależne;
  3. działań podjętych przez wierzyciela, o których mowa w art. 123 k.c.

Zgodnie z art. 123 k.c. bieg przedawnienia przerywa się:

  1. przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia;
  2. przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje;

Czynności przerywające bieg zasiedzenia 

Do przerwania biegu zasiedzenia dochodzi w razie wytoczenia przez właściciela przeciwko posiadaczowi powództwa:

  1. o wydanie nieruchomości (windykacyjnego)
  2. negatoryjnego
  3. o ustalenie prawa własności
  4. usunięcie niezgodności treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym wraz z wnioskiem o wpis ostrzeżenia o wniesieniu powództwa z art. 10 ust. 1 ustawy o księgach wieczystych i hipotece 

Ponadto przerwanie biegu zasiedzenia powoduje złożenie wniosku o dział spadku i wniosku o zniesienie współwłasności. Nie wpływa natomiast na bieg zasiedzenia wniosek o stwierdzenie nabycia spadku.

Postępowanie administracyjne, a przerwanie biegu zasiedzenia

Złożenie wniosku o rozgraniczenie również może przerywać bieg zasiedzenia. Istotą postępowania rozgraniczeniowego jest bowiem ustalenie i utrwalenie granicy lub korekta przebiegu granic pomiędzy sąsiednimi nieruchomościami, a tym samym jego celem jest określenie zasięgu prawa własności zainteresowanych w takiej sprawie. Orzeczenie o rozgraniczeniu ustala więc także prawo własności przygranicznych terenów (por. Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 24 października 2012 roku, sygn. akt  III CSK 310/11, publ. LEX )

Również podjęcie czynności zmierzających do uchylenia aktu własności ziemi przerywa bieg terminu zasiedzenia nieruchomości (tak. Sąd  Najwyższy w postanowieniu z dnia 29 września 2004 roku, sygn. akt II CK 18/04, publ. LEX).

Podsumowanie

Przerwanie biegu zasiedzenia wiąże się z koniecznością ponownego rozpoczęcia okresu zasiedzenia, co wpływa na prawa i roszczenia stron w procesie nabycia nieruchomości czy innych praw majątkowych. Dlatego też, zrozumienie zasady przerwania biegu zasiedzenia jest istotne zarówno dla osób korzystających z zasiedzenia, jak i dla właścicieli nieruchomości lub innych zainteresowanych stron.