tel. +48 502 568 281

Odpowiedzialność karna za niezłożenie sprawozdania w terminie

08/05/2015 ,

By Agnieszka Jakubowska - Gregier

With 0 comments

Niedopełnienie przez członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością obowiązków wynikających z ustawy o rachunkowości w zakresie sporządzenia i złożenia sprawozdania finansowego spółki może powodować pociągnięcie do odpowiedzialności karnej. Zgodnie bowiem z art. 77 ustawy o rachunkowości kto wbrew przepisom ustawy dopuszcza do

  1.  nieprowadzenia ksiąg rachunkowych, prowadzenia ich wbrew przepisom ustawy lub podawania w tych księgach nierzetelnych danych,
  2.  niesporządzenia sprawozdania finansowego, sporządzenia go niezgodnie z przepisami ustawy lub zawarcia w tym sprawozdaniu nierzetelnych danych

– podlega grzywnie lub karze pozbawienia wolności do lat 2, albo obu tym karom łącznie.

Natomiast zgodnie z art. 79 ww. ustawy kto wbrew przepisom ustawy:

  1. nie poddaje sprawozdania finansowego badaniu przez biegłego rewidenta,
  2. nie udziela lub udziela niezgodnych ze stanem faktycznym informacji, wyjaśnień, oświadczeń biegłemu rewidentowi albo nie dopuszcza go do pełnienia obowiązków,
  3. nie składa sprawozdania finansowego do ogłoszenia,
  4. nie składa sprawozdania finansowego lub sprawozdania z działalności we właściwym rejestrze sądowym,
  5.  nie udostępnia sprawozdania finansowego i innych dokumentów, o których mowa w art. 68 ustawy,
  6. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych bez spełnienia warunków, o których mowa w art. 76a ust. 3 ustawy,
  7. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych bez spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia, o którym mowa w art. 76h ust. 1 ustawy

– podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

W tym miejscu wskazać należy, iż odpowiedzialność karną za niezłożenie sprawozdania finansowego w terminie lub nierzetelne sprawozdanie ponosi nie każda osoba odpowiedzialna za sporządzenie sprawozdania finansowego, lecz ta tylko, która jest odpowiedzialna za sporządzenie go zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości (por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 11 lutego 2004 roku, sygn.. akt IV KK 410/03, publ. Legalis).

Co więcej bezsporne braki w prowadzeniu rachunkowości i niedopełnienie obowiązków, wynikających z ustawy o rachunkowości obciążają osoby, na których spoczywał obowiązek sporządzenia sprawozdania finansowego zgodnie z przepisami powyższej ustawy niezależnie od tego czy zlecili oni firmie zewnętrznej prowadzenie dokumentacji księgowej (por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 23 lipca 2014 roku, sygn. II AKa 176/14, publ. Legalis).

Tags: , ,

Comments are closed.