Konsekwencje rozwodu z orzeczeniem winy

Jakie są skutki orzeczenia rozwodu z winy jednego małżonka? Co tak naprawdę daje rozwód z orzeczeniem o winie? To chyba jedne z najczęstszych pytań, z jakimi spotykam się ze strony klientów, którzy zgłaszają się do mnie ze sprawą rozwodową. Przede wszystkim orzeczenie rozwodu z wyłącznej winy jednego z małżonków pociąga za sobą istotne skutki dotyczące obowiązków alimentacyjnych.

Rozwód z winy, a alimenty

W przypadku orzeczenia rozwodu z wyłącznej winy jednego z małżonków, małżonek niewinny może żądać alimentów od małżonka winnego rozkładu pożycia . Obowiązek zaspakajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego uzależniony jest od spełnienia dwóch przesłanek:

  1. jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia małżeńskiego;
  2. rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego.

Ocena, w jakim zakresie nastąpiło istotne pogorszenie sytuacji materialnej zależy od porównania sytuacji, w jakiej niewinny małżonek znalazł się wskutek orzeczenia rozwodu, z sytuacją, w jakiej znajdowałby się, gdyby rozwodu nie orzeczono i gdyby pożycie małżonków funkcjonowało prawidłowo, nie zaś z sytuacją rzeczywiście występującą przed rozwodem (por. Wyrok Sądu Okręgowego w Sieradzu z dnia 13 sierpnia 2014 roku, sygn.. akt I CA 225/14, publ. LEX).

Ponadto orzeczenie rozwodu z wyłącznej winy jednego z małżonków chroni małżonka niewinnego przed obowiązkiem alimentacyjnym wobec małżonka winnego, gdyby na skutek orzeczenia rozwodu ten znalazł się w niedostatku.

Więcej o obowiązku alimentacyjnym pomiędzy byłymi małżonkami przeczytasz we wcześniejszym wpisie „Alimenty na małżonka po rozwodzie”

Czy rozwód z winy jednego z małżonków ma wpływ na podział majątku?

Co do zasady orzeczenie rozwodu z wyłącznej winy jednego z małżonków nie ma wpływu na podział majątku. Niekiedy jednak orzeczenie o winie rozkładu pożycia może mieć pewne znaczenie przy ustalaniu nierównych udziałów w majątku wspólnym, gdyż z zawinionym postępowaniem małżonka często łączy się brak przyczynienia się z jego strony do powstania tego majątku (Ignatowicz, Nazar, Prawo rodzinne, 2016, s. 366, Nb 590).  Zagadnienie dotyczące zależności pomiędzy orzeczeniem rozwodu z winy małżonka, a podziałem majątku poruszane było we wpisie „Czy rozwód z winy ma wpływ na podział majątku?”

Rozwód z winy, a władza rodzicielska i kontakty z dziećmi

Orzeczenie rozwodu z wyłącznej winy jednego z małżonków z reguły nie będzie miało wpływu także na władzę rodzicielską i kontakty małżonka winnego z dziećmi. Sam fakt, że doszło do rozpadu pożycia małżeńskiego z winy jednego małżonka nie daje podstaw do ograniczenia lub pozbawienia władzy rodzicielskiej, a także pozostaje bez znaczenia dla zakresu kontaktów tego małżonka z dziećmi. Pamiętać bowiem należy, że we wszystkich sprawach dotyczących dzieci nadrzędne znaczenie ma dobro dziecka i zabezpieczenie jego interesów. Z tych też powodów, jeżeli przyczyną rozpadu małżeńskiego nie była przemoc lub inne rażące zaniedbania wobec całej rodziny to orzeczenie rozwodu z winy jednego z małżonków nie wpływa w żaden sposób na kwestie dotyczące dzieci.