Drobne prezenty dla kontrahentów, a koszty uzyskania przychodu

Czy wydatki ponoszone na promowanie marki firmy polegające na umieszczaniu logo firmy na różnych produktach mogą zostać uznane za wydatki ponoszone na reklamę i w konsekwencji zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu przedsiębiorcy?

Rozgraniczenie reklamy, a reprezentacji 

Powyższe pytanie stanowiło zagwozdkę dla przedsiębiorców, którzy nie wiedzieli czy ww. wydatki traktować jako koszty reprezentacji czy reklamy? Wbrew pozorom pomimo, że pojęcia reprezentacji i reklamy są do siebie zbliżone to rozgraniczenie ww. pojęć i zakwalifikowanie określonych wydatków na cele reprezentacji czy reklamowe ma istotne znaczenie dla przepisów podatkowych. W aktualnym bowiem stanie prawnym o ile wydatki na reklamę podlegają pełnemu odliczeniu od przychodów (według ogólnej klauzuli z art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p.), tak koszty reprezentacji na mocy art. 16 ust. 1 pkt 28 u.p.d.o.p. w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2007 roku, zostały całkowicie wyeliminowane z kosztów uzyskania przychodów. Ten ostatni przepis stanowi, iż nie uważa się za koszty uzyskania przychodów kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych.

Brak legalnej definicji reklamy i reprezentacji 

Ustawodawca wprowadzając tak diametralne zróżnicowanie w zakresie kwalifikacji do kosztów podatkowych wydatków ponoszonych przed przedsiębiorców w zależności o tego, czy są to koszty reprezentacji, czy reklamy, nie podjął jednakże żadnej próby legalnego zdefiniowania obu tych pojęć, powodując tym samym problemy w zakresie zakwalifikowania danych wydatków.

Wskazówki interpretacyjne 

Jednakże dotychczasowe orzecznictwo podjęło próby nie tyle co wprowadzenia definicji reprezentacji czy reklamy, lecz wskazówek interpretacyjnych w tej kwestii. W związku z powyższym wykształciło się dość ugruntowane stanowisko, że reklamą jest nie tylko rozpowszechnianie wiedzy o oferowanych przez firmę wyrobach, czy usługach, ale także promowanie marki firmy, np. poprzez umieszczanie logo firmy na różnych przedmiotach. Umieszczenie na określonym przedmiocie znaku firmy powoduje, że co do zasady, przedmiot ten będzie traktowany jako przedmiot reklamowy.

Drobne prezenty można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu

Powyższe oznacza, że drobne prezenty wręczane kontrahentom lub potencjalnym kontrahentom, o ile opatrzone są logo firmy, winny być traktowane jako przedmioty reklamowe, a wydatki na ich nabycie winny być uważane za wydatki na reklamę, a nie za wydatki na reprezentację, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 28 u.p.d.o.p.. Takie stanowisko zajął Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 9 listopada 2016 roku, sygn.. akt II FSK 2293/16.