Doręczenie w siedzibie przedsiębiorcy wyłącznie do rąk adresata

Doręczenie w siedzibie przedsiębiorcy możliwe tylko do rąk adresata

Takie stanowisko zajął Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 19 maja 2020 roku w sprawie  II GSK 134/20. Uznał on, że doręczenie pisma osobie fizycznej w miejscu jej pracy powinno nastąpić do rąk adresata. Nieskuteczne jest zatem doręczenie decyzji osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą w ten sposób, że korespondencja jest przekazywana przez doręczyciela osobie zatrudnionej w firmie prowadzonej przez przedsiębiorcę.

Okoliczności, na których oparł się NSA

W przedmiotowej sprawie na przedsiębiorcę nałożono karę pieniężną w wysokości ok. 50 tysięcy złotych za zajęcie pasa drogowego poprzez umieszczenie reklamy bez zezwolenia zarządcy drogi. Listonosz przekazał decyzję organu I instancji pracownikowi przedsiębiorcy, który pokwitował odbiór przesyłki. Decyzja ta została doręczona 16 kwietnia 2019 r., zatem termin do wniesienia odwołania upływał 30 kwietnia. Korespondencję pracownik zapomniał przekazać adresatowi. Ukarany wniósł odwołanie wraz wnioskiem o przywrócenie terminu do jego wniesienia wskazując, że przesyłka nie została mu doręczona do rąk własnych. Przedsiębiorca powoływał się, że pomiędzy 12 a 19 kwietnia 2019 r. przebywał za granicą, co oznaczało, że doręczenie 16 kwietnia nie nastąpiło do rąk własnych, a decyzję dostał od pracownika zbyt późno. Samorządowe Kolegium Odwoławcze odmówiło przywrócenia terminu do wniesienia odwołania stwierdzając, że skoro upływał on kilkanaście dni po powrocie z zagranicznego wyjazdu, to fakt nieobecności w chwili doręczenia decyzji nie ograniczył możliwości wniesienia odwołania oraz że uchybienia terminu przy wniesieniu odwołania nie usprawiedliwia powołanie na fakt choroby, bowiem jej wystąpienie nie zostało w żaden sposób uprawdopodobnione. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie oddalił skargę. W uzasadnieniu wyroku powoływano się, że pisma były doręczane na adres miejsca pracy skarżącego wynikający z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i w większości przypadków korespondencja była odbierana przez pracowników przedsiębiorcy.

Nieprawidłowe doręczenie, jako podstawa do wniosku o przywrócenie terminu

Ostatecznie, Naczelny Sąd Administracyjny uchylił orzeczenie Sądu I instancji, zaskarżone postanowienie i umorzył postępowanie z wniosku o przywrócenie terminu do złożenia odwołania. Sąd wskazał, że przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego stanowią, że urzędowe przesyłki adresowane do osób fizycznych doręcza się w mieszkaniu lub miejscu pracy adresata. W pierwszym przypadku, w razie jego nieobecności, można dokumenty przekazać domownikowi, sąsiadowi albo dozorcy. Zaś w drugim przypadku, jeżeli korespondencja doręczana jest w miejscu pracy, to należy przesyłkę doręczyć do rąk własnych. Brak jest bowiem przepisów pozwalających na doręczenie pism osobie fizycznej w miejscu pracy, choćby do rąk osoby upoważnionej przez pracodawcę do odbioru korespondencji. Wobec powyższego, jeżeli pracownik nie przekaże przedsiębiorcy ważnej decyzji urzędowej, to może on skutecznie powoływać się na to, że doręczenie było nieprawidłowe.