tel. +48 502 568 281

Odpowiedzialność członka zarządu wobec spółki

04/02/2016 ,

By Agnieszka Jakubowska - Gregier

With 0 comments

Zgodnie z art. 293 § 1 k.s.h. członek zarząd odpowiada wobec spółki za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami umowy spółki, chyba że nie ponosi winy. Odpowiedzialność członka zarządu określona ww. przepisie uzależniona jest od spełnienia łącznie następujących przesłanek:

  1. niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków, wynikających z pełnionej przez niego funkcji w spółce;
  2. powstania po stronie spółki szkody;
  3. związku przyczynowego pomiędzy niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków, a szkody;
  4. zawinienie członka zarządu spółki przy niewykonaniu lub nienależytym wykonaniu obowiązków;

Ciężar wykazania pierwszych trzech przesłanek spoczywa na spółce, natomiast na członku zarządu spoczywa ciężar udowodnienia braku winy, czyli dołożenia przez niego należytej staranności przy wykonywaniu swoich obowiązków (zob. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 czerwca 2015 roku, sygn. akt II CSK 554/14, publ. LEX).

Niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków przez członka zarządu musi się łączyć z naruszeniem przepisów obowiązującego prawa lub postanowień umowy spółki. Powyższe oznacza, iż niezastosowanie się członka zarządu do uchwał i decyzji poszczególnych organów spółki może uzasadniać odpowiedzialność na podstawie art. 293 k.s.h. jedynie wówczas, gdy uchwały te i decyzje mają umocowanie w przepisach ustawy lub w umowie spółki. Natomiast jeżeli niewykonana przez członka zarządu uchwała lub decyzja została wydana bez upoważnienia opartego w przepisach lub postanowieniach umowy spółki odpowiedzialność członka zarządu jest wyłączona (zob. wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 30 marca 2015 roku, sygn. akt I ACa 825/14, publ. LEX).

Członek zarządu może uwolnić się od odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną spółce jeżeli udowodni, iż przy wykonywaniu swoich obowiązków dochował należytej staranności wynikającej z zawodowego charakteru działalności członka zarządu spółki. Co więcej co do zasady odpowiedzialność członka zarządu wobec spółki jest wyłączona w przypadku udzielenia mu absolutorium (zob. wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 21 March 2013 roku, sygn.. akt I ACa 1259/12, publ. LEX)

Jednakże należy pamiętać, iż w pewnych sytuacjach udzielenie absolutorium nie będzie chroniło członka zarządu przez jego odpowiedzialnością wobec spółki. Będzie miało to miejsce m.in. w przypadku wytoczenia pozwu przeciwko członkowi zarządu przez wspólnika spółki (art. 296 k.s.h)., a także gdy udzielenie absolutorium nastąpiło w oparciu o niepełne lub błędne informacje przekazane wspólnikom przez zarząd.

Pamiętać również należy, iż do wytoczenia powództwa przeciwko członkowi zarządu na podstawie art. 293 k.s.h. niezbędna jest uchwała wspólników w tym przedmiocie, zaś nie podjęcie takiej uchwały przed wniesieniem pozwu lub brak potwierdzenia czynności spółki w terminie dwóch miesięcy od wniesienia pozwu może skutkować oddaleniem powództwa (zob. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 15 kwietnia 2015 roku, sygn. akt IV CSK 417/14, publl. LEX).

Wpis został opublikowany również na portalu INFOR

Odwołanie członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a rozwiązanie umowy o pracę

29/10/2014 ,

By Agnieszka Jakubowska - Gregier

With 0 comments

Członek zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w trakcie trwania kadencji zarządu może być odwołany w każdym czasie na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników, przy czym umowa spółki może zawierać postanowienia ograniczające prawo odwołania członka zarządu, np. do ważnych powodów.

Uchwała o odwołaniu z funkcji członka zarządu spółki z o.o. jest skuteczna z chwilą jej podjęcia i powoduje natychmiastowe ustanie korporacyjnego stosunku członkostwa w zarządzie spółki, przy czym zauważyć należy, iż podjęcie takiej uchwały co do zasady nie prowadzi do automatycznego rozwiązania stosunku pracy będącego podstawą zatrudnienia na tym stanowisku (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 kwietnia 2011 roku w sprawie II PK 255/10).  W związku z powyższym, by móc rozwiązać umowę o pracę z członkiem zarządu niezbędne jest złożenie przez spółkę stosownego oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę, przy czym jako przyczynę wypowiedzenia umowy można wskazać odwołanie członka zarządu (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 stycznia 2000 roku w sprawie I PKN 479/99 oraz wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 listopada 1997 roku w sprawie I PKN 388/97). Co więcej orzecznictwo dopuszcza zawieranie umów o pracę na okres pełnienia funkcji członka zarządu w spółce.

Warto również wskazać, iż wraz z odwołaniem z funkcji członka zarządu możliwe jest jednoczesne wypowiedzenie umowy o pracę lub jej rozwiązanie bez wypowiedzenia (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18 grudnia 2002 roku w sprawie I PK 296/02 oraz wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 kwietnia 1999 roku w sprawie I PKN 3/99). Natomiast po podjęciu takiej uchwały oświadczenie o wypowiedzeniu umowy w imieniu Spółki musi zostać złożone wyłącznie przez zarząd, a nie radę nadzorczą czy pełnomocnika, który uprawniony jest do reprezentowania Spółki jedynie w umowach z członkami zarządu, albowiem w momencie złożenia takiego oświadczenia odwołany członek zarządu – pracownik nie posiada już tego statusu. W związku z powyższym w sytuacji, gdy zarząd był jednoosobowy wypowiedzenie umowy o pracę odwołanemu członkowi zarządu o ile nie zostało ono złożone wraz z odwołaniem będzie mogło zostać skutecznie złożone dopiero po powołaniu nowego zarządu.

Warto również wskazać, iż w przypadku rozwiązania z naruszeniem prawa umowy o pracę z członkiem zarządu spółki kapitałowej odwołanym na podstawie art. 203 § 1 lub art. 370 § 1 k.s.h. nie jest wyłączone roszczenie o przywrócenie do pracy (por. uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z dnia 16 maja 2012 roku w sprawie III PZP 3/12).

Kancelaria Adwokacka Agnieszka Jakubowska - Gregier
ul. Puławska 22 lok. 6, 05-500 Piaseczno, tel. 502 56 82 81, email: adwokat@gregier.pl