tel. +48 502 568 281

Od kiedy przysługują odsetki od zadośćuczynienia?

08/12/2014 ,

By Agnieszka Jakubowska - Gregier

With 0 comments

Dla określenia terminu wymagalności zadośćuczynienia oraz w konsekwencji ustalenia od kiedy można naliczać odsetki od zadośćuczynienia ważne jest, by dłużnik znał wysokość żądania osoby uprawnionej do zadośćuczynienia, a także czy znał lub powinien znać okoliczności decydujące o rozmiarze należnego od niego zadośćuczynienia. Tak stwierdził Sąd Najwyższy w jednym ze swoich ostatnich wyroków (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 lipca 2014 roku w sprawie II CSK 595/13). Jednocześnie uznał on, iż o terminie, od którego należy naliczać odsetki ustawowe, decyduje także kryterium oczywistości żądania zadośćuczynienia. Jeżeli bowiem w danym przypadku występowanie krzywdy oraz jej rozmiar są ewidentne i nie budzą większych wątpliwości, uzasadnione jest przyjęcie, że odsetki ustawowe powinny być naliczane od dnia wezwania dłużnika do zapłaty takiego zadośćuczynienia, jakie było wówczas uzasadnione okolicznościami konkretnego przypadku. Nie można bowiem usprawiedliwiać opóźnienia w zapłacie pieniężnego zadośćuczynienia przez podmiot do tego zobowiązany w sytuacji, gdy wysokość pieniężnego zadośćuczynienia – ze względu na występujące typowe okoliczności – nie budzi większych wątpliwości w świetle ukształtowanej praktyki orzeczniczej w podobnych sprawach. Nie ma także znaczenia, że ostateczne określenie wysokości zadośćuczynienia leży, w razie sporu między uprawnionym i zobowiązanym, w kompetencji sądu, albowiem możliwość przyznania pokrzywdzonemu odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia za krzywdę (art. 445 § 1 k.c. oraz art. 448 k.c.) nie zakłada dowolności ocen sądu, lecz stanowi konsekwencję niewymiernego charakteru okoliczności decydujących o doznaniu krzywdy i jej zakresie. Mimo więc pewnej swobody sądu przy orzekaniu o zadośćuczynieniu, wyrok zasądzający zadośćuczynienie nie ma charakteru konstytutywnego, lecz deklaratywny.

W tym miejscu warto jednak zauważyć, iż kwestia wymagalności zadośćuczynienia oraz terminu od kiedy można naliczać odsetki od zadośćuczynienia w orzecznictwie nie jest postrzegana jednolicie. W starszym orzecznictwie Sądu Najwyższego można spotkać poglądy, na których niestety dość długo bazowały orzeczenia sądów powszechnych w zakresie ustalania terminu od kiedy należy naliczać odsetki od zadośćuczynienia, iż zadośćuczynienia za krzywdę wymagalne staje się dopiero w dacie wydania przez sąd wyroku określającego jego wysokość, ponieważ dopiero od tego dnia dłużnik pozostaje w opóźnieniu z jego zapłatą (por. m.in. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8 grudnia 1997 roku w sprawie I CKN 361/97 oraz z dnia 20 marca 1998 roku w sprawie II CKN 650/97). Jednakże w najnowszym orzecznictwie zarówno Sądu Najwyższego, jak i sądów powszechnym co raz częstszą praktyką jest przyznawanie odsetek od zadośćuczynienia od daty wezwania dłużnika do zapłaty określonej kwoty tytułem zadośćuczynienia, a nie od daty wyrokowania w sprawie.

Odszkodowanie i zadośćuczynienie za zmarnowany urlop

05/11/2014 ,

By Agnieszka Jakubowska - Gregier

With 0 comments

Urlop dla większości z nas stanowi jeden z najbardziej oczekiwanych okresów w roku, podczas którego oprócz nabrania opalenizny chcemy porzucić wszelkie troski dnia codziennego i naładować baterie. Jednakże nie zawsze pomimo skrupulatnej selekcji ofert biura turystycznego i wyboru najlepszej w naszej ocenie oferty, wycieczka spełnia nasze oczekiwania i co najważniejsze warunki umowy, zawartej z biurem. Co w takiej sytuacji może zrobić niezadowolony turysta?

Przede wszystkim powinien on niezwłocznie zawiadomić o tym wykonawcę oraz organizatora wycieczki. Niezależnie od powyższego zawiadomienia powinien on ponadto w terminie 30 dni od daty zakończenia wycieczki złożyć do organizatora wycieczki, z którym zawarł umowę na świadczenie usług reklamację, zawierającą wskazanie uchybień w sposobie wykonania umowy oraz określenie swojego żądania. Organizator co do zasady ma 30 dni na ustosunkowanie się do złożonej reklamacji – jeżeli w tym terminie nie poinformuje klienta o swoim stanowisku  przyjmuje się, iż organizator uznał reklamację za uzasadnioną. Powyższa okoliczność jest o tyle istotna, iż w przypadku sporu sądowego brak odpowiedzi biura należy potraktować, jako uznanie długu.

Wiemy już zatem, jakie formalności musimy spełnić przy składaniu reklamacji, ale jak określić wysokość przysługującego nam odszkodowania. W tym zakresie przydatna będzie tabela Frankfurcka (do pobrania tutaj), która określa procentowo wysokość odszkodowania za dane uchybienie ze strony organizatora wycieczki.

Warto również wskazać, iż nienależyte wykonanie umowy przez organizatora wycieczki może stanowić podstawę do żądania zadośćuczynienia za zmarnowany urlop, dochodzonego na podstawie art. 11a ust. 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych (por. uchwała Sądu Najwyższego z dnia 19 listopada 2010 roku w sprawie III CZP 79/10). W tym miejscu warto dodać, iż niekiedy nienależyte wywiązanie się przez biuro turystyczne z postanowień umowy stanowić może także naruszenie dóbr osobistych uczestnika wycieczki w postaci zdrowia czy życia, co również może stanowić podstawę do żądania zadośćuczynienia.