tel. +48 502 568 281

Sądy własności intelektualnej

28/07/2020 ,

By Agnieszka Jakubowska - Gregier

With 0 comments

Z ostatnich ciekawszych reform jakie zostały przeprowadzone w polskim sądownictwie jest powołanie sądów do spraw własności intelektualnej. Mocą podpisanej przez Prezydenta 19 lutego 2020 roku ustawy, sprawy z zakresu ochrony własności intelektualnej zostały oddane pod jurysdykcję sprofilowanych sądów oraz wyspecjalizowanych sędziów.

Sprawy własności intelektualnej należą do właściwości sądów okręgowych. Zgodnie z ustawą, rozpoznawaniem spraw w pierwszej instancji będą się zajmować utworzone wydziały w czterech sądach okręgowych: SO w Gdańsku, SO w Lublinie, SO w Poznaniu i SO w Warszawie. Postępowanie odwoławcze odbywać się będzie w dwóch sądach apelacyjnych: w Warszawie oraz Poznaniu.

Wyspecjalizowane sądy zajmą się sprawami z zakresu praw własności przemysłowej, prawa autorskiego i praw pokrewnych. Ustawa wprowadziła nowe rozwiązania w zakresie postępowań dotyczących własności intelektualnej i przemysłowej. Sprawy te pozostają często skomplikowane, rozciągnięte w czasie. Nowelizacja podyktowana jest przede wszystkim wielością rozstrzygnięć wydawanych w zakresie ochrony praw autorskich, roszczeń z ustawy Prawo własności przemysłowej oraz dotyczących nieuczciwej konkurencji. Zgodnie z art. 47989 KPC sprawami własności intelektualnej są również sprawy o: zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji; ochronę dóbr osobistych w zakresie, w jakim dotyczy ona wykorzystania dobra osobistego w celu indywidualizacji, reklamy lub promocji przedsiębiorcy, towarów lub usług; ochronę dóbr osobistych w związku z działalnością naukową lub wynalazczą. Należy dodać, że Sąd Okręgowy w Warszawie jest wyłącznie właściwy w sprawach własności intelektualnej dotyczących programów komputerowych, wynalazków, wzorów użytkowych, topografii układów scalonych, odmian roślin oraz tajemnic przedsiębiorstwa o charakterze technicznym.

Nowelizacja poszerza także krąg profesjonalnych pełnomocników stanowiąc, że w sprawach zakresu własności intelektualnej stronę zastępować może rzecznik patentowy. Zmiany te są potrzebne, bowiem z założenia prowadzą do odciążenia sądów oraz sprawniejszego przeprowadzenia postępowań dotyczących praw własności intelektualnej. Należy mieć również nadzieję, że bieżąca  sytuacja spowodowana stanem epidemii COVID – 19 nie opóźni wprowadzenia powyższych regulacji, a same sądy będą sprawnie i szybko funkcjonować.

Autorem wpisu jest Pani Eliza Błachnio