tel. +48 502 568 281

Egzekucja z autorskich praw majątkowych

30/04/2015 ,

By Agnieszka Jakubowska - Gregier

With 0 comments

Autorskie prawa majątkowe zgodnie z art. 18 ust. 1 Pr. Aut. nie podlegają egzekucji dopóki służą twórcy. Wyjątek od powyższej zasady stanowią wymagalne wierzytelności, powstałe w wyniku wykonywania praw autorskich. Powyższe oznacza, iż wierzyciel twórcy nie może zaspokoić swojego roszczenia z majątkowych praw autorskich, przysługujących twórcy nawet jeżeli stanowiłyby one jedyny majątek twórcy. Jednakże powyższe ograniczenie nie dotyczy wymagalnych wierzytelności, powstałych w wyniku wykonywania praw autorskich np. z prawa do wynagrodzenia twórcy z tytułu przysługujących mu praw autorskich. W związku z powyższym w sytuacji, gdy twórcy przysługują prawa autorskie do utworu i osiąga z nich określony dochód, np. z tytułu udzielenia odpłatnej licencji to wierzyciel twórcy nie ma co prawda możliwości prowadzić egzekucji z samych majątkowych praw autorskich (bowiem są one wyłączone spod egzekucji), natomiast ma możliwość zaspokoić swoje roszczenie z wynagrodzenia z tytułu udzielonej licencji.

Należy pamiętać, iż powyższe ograniczenia co do zakazu prowadzenia egzekucji z majątkowych praw autorskich dotyczą tylko sytuacji, gdy prawa te przysługują jego twórcy, a nie jego nabywcom. W przypadku zatem nabycia majątkowych praw autorskich przez osoba trzecią, wierzyciel nabywcy ma prawa żądać zaspokojenia swojego roszczenia również z nabytych majątkowych praw autorskich, zaś żadne ograniczenia w zakresie prowadzenia egzekucji go nie dotyczą.

Warto również wskazać, iż po śmierci twórcy, spadkobiercy mogą sprzeciwić się egzekucji z prawa autorskiego do utworu nieopublikowanego, chyba że sprzeciw byłby niezgodny z ujawnioną wolą twórcy co do rozpowszechniania utworu.

Jednocześnie warto wskazać, iż przepisy ustawy Pr.Aut. wyjmują z obrotu niektóre majątkowe prawa autorskie.  Zgodnie bowiem z art. 18 ust. 3 Pr.Aut. prawo do wynagrodzenia

–>  z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy utworu plastycznego lub fotograficznego (art. 19 ust. 1 Pr.Aut.)

–> z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży rękopisów utworów literackich i muzycznych (art. 19¹ Pr. Aut.)

–> z tytułu opłat ze sprzedaży magnetofonów i innych podobnych urządzeń oraz związanych z nimi czystych nośników (art. 20 ust. 2 Pr.Aut.)

–> z tytułu opłat ze sprzedaży magnetowidów i innych podobnych urządzeń oraz związanych z nimi czystych nośników (art. 20 ust. 3 Pr.Aut.)

–> z tytułu opłat ze sprzedaży urządzeń reprograficznych oraz związanych z nimi czystych nośników (art. 20 ust. 4 Pr.Aut.)

–> z tytułu opłat uiszczanych przez posiadaczy urządzeń reprograficznych (art. 20¹ Pr.Aut.)

–> z tytułu odpłatnego udostępniania egzemplarzy fragmentów utworów (art. 30 ust. 2 Pr.Aut.)

–> z tytułu wykorzystania utworu audiowizualnego (art. 70 ust. 3 Pr.Aut.)

nie podlega zrzeczeniu, zbyciu ani egzekucji, przy czym niniejsze ograniczenie nie dotyczy wymagalnych już wierzytelności.