tel. +48 502 568 281

Czy członek zarządu spółki może być jej pełnomocnikiem?

14/11/2014 ,

By Agnieszka Jakubowska - Gregier

With 0 comments

Tak. Przepisy kodeksu spółek handlowych nie wyłączają możliwości ustanowienia pełnomocnikiem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością członka zarządu tejże spółki. Jednakże zdaniem przeciwników ww. koncepcji dopuszczenie możliwości udzielania pełnomocnictwa jednemu z członków zarządu może prowadzić do obejścia prawa, gdyż mogłoby dojść do faktycznej zmiany zasad reprezentowania spółki.

Powyższe wątpliwości w tym zakresie rozwiał Sąd Najwyższy uchwale z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie III CZP 17/14, która stanowiła powtórzenie wcześniejszego stanowiska Sądu Najwyższego wyrażonego m.in. w sprawie III CZP 68/06. Zgodnie z ww. uchwałą członek zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, uprawniony według umowy spółki do jej reprezentowania łącznie z drugim członkiem zarządu, może być ustanowiony pełnomocnikiem do czynności określonego rodzaju.

Sąd Najwyższy wyrażając ww. pogląd stanął na stanowisku, iż udzielenie pełnomocnictwa członkowi zarządu sp. z o.o. nie stanowi obejścia prawa. Co więcej uznał, iż za dopuszczeniem takiej możliwości przemawiają niekiedy względy natury praktycznej. Zdarzają się bowiem takie sytuacji, gdy z pewnych przyczyn reprezentowanie spółki przez dwóch członków zarządu (przy reprezentacji dwuosobowej) jest niemożliwe lub bardzo utrudnione i udzielenie pełnomocnictwa jednemu z członków zarządu stanowi jedyne działanie, zmierzające do uniknięcia paraliżu działalności spółki.

Udzielając pełnomocnictwa członkowi zarządu należy jednak pamiętać, iż organ osoby prawnej oraz pełnomocnik takiej osoby to dwie odrębne instytucje prawne i nie można ich utożsamiać. W związku z powyższym pełnomocnik, będący jednocześnie członkiem zarządu spółki przy podejmowaniu określonych czynności powinien jednoznacznie określić czy działa on, jako organ spółki czy też działa on w imieniu i na rzecz spółki na podstawie udzielonego mu pełnomocnictwa. Należy również podkreślić, że ustanowienie członka zarządu spółki jej pełnomocnikiem nie powoduje ustania lub ograniczenia jego funkcji jako piastuna organu spółki, zaś samo udzielenie pełnomocnictwa pozostaje bez wpływu na zasady reprezentacji spółki przez jej zarząd.

Odwołanie członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a rozwiązanie umowy o pracę

29/10/2014 ,

By Agnieszka Jakubowska - Gregier

With 0 comments

Członek zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w trakcie trwania kadencji zarządu może być odwołany w każdym czasie na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników, przy czym umowa spółki może zawierać postanowienia ograniczające prawo odwołania członka zarządu, np. do ważnych powodów.

Uchwała o odwołaniu z funkcji członka zarządu spółki z o.o. jest skuteczna z chwilą jej podjęcia i powoduje natychmiastowe ustanie korporacyjnego stosunku członkostwa w zarządzie spółki, przy czym zauważyć należy, iż podjęcie takiej uchwały co do zasady nie prowadzi do automatycznego rozwiązania stosunku pracy będącego podstawą zatrudnienia na tym stanowisku (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 kwietnia 2011 roku w sprawie II PK 255/10).  W związku z powyższym, by móc rozwiązać umowę o pracę z członkiem zarządu niezbędne jest złożenie przez spółkę stosownego oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę, przy czym jako przyczynę wypowiedzenia umowy można wskazać odwołanie członka zarządu (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 stycznia 2000 roku w sprawie I PKN 479/99 oraz wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 listopada 1997 roku w sprawie I PKN 388/97). Co więcej orzecznictwo dopuszcza zawieranie umów o pracę na okres pełnienia funkcji członka zarządu w spółce.

Warto również wskazać, iż wraz z odwołaniem z funkcji członka zarządu możliwe jest jednoczesne wypowiedzenie umowy o pracę lub jej rozwiązanie bez wypowiedzenia (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18 grudnia 2002 roku w sprawie I PK 296/02 oraz wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 kwietnia 1999 roku w sprawie I PKN 3/99). Natomiast po podjęciu takiej uchwały oświadczenie o wypowiedzeniu umowy w imieniu Spółki musi zostać złożone wyłącznie przez zarząd, a nie radę nadzorczą czy pełnomocnika, który uprawniony jest do reprezentowania Spółki jedynie w umowach z członkami zarządu, albowiem w momencie złożenia takiego oświadczenia odwołany członek zarządu – pracownik nie posiada już tego statusu. W związku z powyższym w sytuacji, gdy zarząd był jednoosobowy wypowiedzenie umowy o pracę odwołanemu członkowi zarządu o ile nie zostało ono złożone wraz z odwołaniem będzie mogło zostać skutecznie złożone dopiero po powołaniu nowego zarządu.

Warto również wskazać, iż w przypadku rozwiązania z naruszeniem prawa umowy o pracę z członkiem zarządu spółki kapitałowej odwołanym na podstawie art. 203 § 1 lub art. 370 § 1 k.s.h. nie jest wyłączone roszczenie o przywrócenie do pracy (por. uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z dnia 16 maja 2012 roku w sprawie III PZP 3/12).

Kancelaria Adwokacka Agnieszka Jakubowska - Gregier
ul. Puławska 22 lok. 6, 05-500 Piaseczno, tel. 502 56 82 81, email: adwokat@gregier.pl