tel. +48 502 568 281

Czy jest możliwe warunkowe zwolnienie po przerwie w karze?

02/02/2015 ,

By Agnieszka Jakubowska - Gregier

With 0 comments

Co do zasady skazanego na karę pozbawienia wolności sąd może warunkowo zwolnić z odbycia reszty kary po odbyciu przez niego połowy kary (art. 77 i n. k.k.). Jednakże w przypadku, gdy skazanemu udzielono przerwy na okres co najmniej roku, zaś skazany odbył co najmniej 6 miesięcy kary – sąd penitencjarny może warunkowo zwolnić skazanego z odbycia reszty kary o ile jego postawa, właściwości i warunki osobiste, okoliczności popełnienia przestępstwa oraz zachowanie po jego popełnieniu i w czasie odbywania kary uzasadniają przekonanie, że skazany po zwolnieniu będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni ponownie przestępstwa (art. 155 § 1 k.k.w.). Powyższy przepis nie będzie miał jednak zastosowania do osób, wobec których orzeczono karę pozbawienia wolności w wymiarze przekraczającym 3 lata, przy czym warunek ten musi zostać spełniony również w wypadku podlegających odrębnemu wykonaniu kar, albowiem w sytuacji, gdy skazany odbywa dwie lub więcej niepodlegających łączeniu kar pozbawienia wolności, warunkowe zwolnienie na zasadach określonych w art. 155 § 1 k.k. nie jest możliwe wtedy, gdy suma orzeczonych kar pozbawienia wolności przekroczyła 3 lata (por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia III KK 212/11 z dnia 7 grudnia 2011 roku, publ. Legalis).

Warto również pamiętać, iż użyty w artykule 155 § 1 k.k.w. termin „odbył co najmniej 6 miesięcy kary” wskazuje, że warunek ten musi być spełniony w chwili ubiegania się o możliwość skorzystania ze środka probacyjnego, jakim jest warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary pozbawienia wolności, nie zaś już w momencie udzielania przerwy w karze (por. postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2009 roku w sprawie II AKzw 492/10, publ. Legalis). W związku z powyższym dla skorzystania z warunkowego zwolnienia na podstawie art. 155 k.k.w. nie jest konieczne, by skazany odbył co najmniej 6 miesięcy kary przed udzieleniem mu przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności. Ponadto pojęcie „przerwa w wykonaniu kary pozbawienia wolności” – w rozumieniu art. 155 § 1 k.k.w. – obejmuje przerwę udzieloną przez sąd penitencjarny na podstawie art. 153 k.k.w., a także okres, w jakim skazany – po wprowadzeniu tej kary do wykonania – nie odbywał jej w dalszym ciągu w wyniku zawieszenia wobec niego postępowania wykonawczego z przyczyn wymienionych w art. 153 k.k.w. (por. uchwała Sądu Najwyższego z dnia 30 października 2008 roku w sprawie I KZP 22/08, publ. Legalis). Zatem jeżeli postępowanie wykonawcze zostało zawieszone z uwagi na chorobę psychiczną skazanego, zaś okres zawieszenia trwał co najmniej jeden rok to przesłanka „przerwa w wykonaniu kary pozbawienia wolności” została spełniona, zaś skazany po spełnieniu pozostałych przesłanek z art. 155 k.k.w. może ubiegać się o zwolnienie z odbycia reszty kary.

Wpisy o podobnej tematyce

Recydywa a zatarcie skazania Jeżeli w chwili orzekania poprzednie skazanie uległo zatarciu, nie może ono uzasadniać przyjęcia powrotności do przestępstwa w rozumieniu art. 64 § 1 ...
Pojednanie z pokrzywdzonym daje szansę na umorzeni... W wyniku ostatniej nowelizacji kodeksu karnego z dniem 1 lipca 2015 roku wszedł w życie art. 59a , wprowadzający nową podstawę umorzenia postępowania ...
Kto może starać się o dozór elektroniczny? Dozór elektroniczny jest jednym ze sposobów odbywania kary pozbawienia wolności, które podlega kontrolowaniu zachowania skazanego przebywającego poza ...
Kiedy Sąd zarządzi zastępczą karę pozbawienia woln... By Sąd mógł zarządzić wykonanie zastępczej kary pozbawienia wolności muszą zostać spełnione następujące przesłanki. Po pierwsze egzekucja grzywny musi...

Tagi: , ,

Comments are closed.