tel. +48 502 568 281

Kiedy można żądać podwyższenia alimentów?

23/07/2015 ,

By Agnieszka Jakubowska - Gregier

With 0 comments

Podwyższenie alimentów możliwe jest w przypadku zmiany stosunków pomiędzy stronami, tj. wzrostu usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego lub zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego (art. 138 k.r.o.). Ustalenie zmiany stosunków następuje poprzez porównanie stosunków obecnych z warunkami i okolicznościami istniejącymi poprzednio, tj. w dacie wydania wcześniejszego wyroku ustalającego wysokość alimentów (por. uchwała Sądu Najwyższego z dnia 16 grudnia 1987 roku, sygn. akt III CZP 91/86, publ. OSNCPAP 1988/4/42). Dla stwierdzenia, czy nastąpiła zmiana stosunków w rozumieniu ww. przepisy należy brać pod uwagę, czy istniejące warunki i okoliczności – na tle sytuacji ogólnej – mają charakter trwały, dotyczą okoliczności zasadniczych, ilościowo znacznych i wyczerpują te przesłanki, które w istotny sposób wpływają na istnienie czy zakres obowiązku alimentacyjnego. Powyższe oznacza, iż podstawą powództwa o podwyższenie alimentów może być tylko taka zmiana stosunków, która nastąpiła po uprawomocnieniu się wyroku zasądzającego alimenty, których podwyższenia żąda uprawniony (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 maja 1999 roku, sygn.. akt I CKN 274/99, publ. Legalis). W tym miejscu warto wskazać, iż różnica wieku dziecka spowodowana upływem czasu od daty orzeczenia określającego wysokość alimentów co do zasady uzasadnia wzrost potrzeb związanych z uczęszczaniem do szkoły, pobieraniem dodatkowych zajęć, co z kolei pociąga za sobą konieczność ponoszenia zwiększonych wydatków (por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 1 lipca 1965 roku, niepubl.).

Należy jednak pamiętać, iż sprawa z powództwa o podwyższenia alimentów nie może zmierzać do kontroli wcześniejszego, prawomocnego wyroku ustalającego wysokość obowiązku alimentacyjnego, bowiem sąd rozpoznając sprawę o podwyższenie alimentów nie może badać zasadności poprzedniego rozstrzygnięcia w zakresie alimentów. Powyższe oznacza, iż sąd rozpoznając sprawę o podwyższenie alimentów dokonuje tylko oceny czy od daty wydania wyroku ustalającego wysokość alimentów doszło do takiej zmiany stosunków, która uzasadnia uwzględnienie powództwa w całości albo w części.

Co więcej powództwo z art. 138 k.r.o. wyłącza dopuszczalność ewentualnego powództwa przeciwegzekucyjnego z art. 840 k.p.c. Przedmiotem powództwa przeciwegzekucyjnego nie jest zmiana, lecz pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego, zaś orzeczenie wydane w wyniku powództwa opozycyjnego nie narusza prawomocności wyroku, w przeciwieństwie do wyroku w sprawie o zmianę zakresu obowiązku alimentacyjnego, który niweczy prawomocne ustalenie co do wysokości alimentów, czasu trwania obowiązku alimentacyjnego i określa je na nowo. Dlatego zmiana obowiązku alimentacyjnego może nastąpić w drodze powództwa z art. 138 k.r.o. Powództwo z art. 840 k.p.c. natomiast jest procesową formą obrony dłużnika, zwalczającego wykonalność prawomocnego wyroku.

Wpisy o podobnej tematyce

Zmiana nazwiska dziecka bez zgody ojca Co do zasady dziecko nosi nazwisko obojga rodziców. Jednakże zdarzają się sytuację, gdy dziecko na skutek rozwodu rodziców lub innych okoliczności nos...
Zarząd majątkiem dziecka. Kiedy potrzebna jest zgo... Co do zasady zarząd majątkiem dziecka sprawują rodzice, sprawujący nad nim władzę rodzicielską (art. 101 § 1 k.r.o.). Jednakże ww. atrybut władzy rodz...
Rozwód czy separacja? Rozwód czy separacja - często to właśnie pytanie pojawia się, kiedy w małżeństwie pojawiają się problemy, które pociągają za sobą decyzję o rozstaniu....
Przymusowy ustrój majątkowy W obrocie prawnym wyróżniane są trzy małżeńskie ustroje majątkowe – ustawowy ustrój małżeński (wspólność ustawowa), umowny ustrój małżeński (umowna ro...

Tagi: ,

Comments are closed.