tel. +48 502 568 281

Kancelaria

 

kancelaria adwokacka w piasecznie

Kancelaria Adwokacka w Piasecznie adwokat Agnieszki Jakubowskiej świadczy kompleksową obsługę prawną dla klientów indywidualnych, jak i podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. W zakres świadczonych przez Kancelarię Adwokacką usług wchodzi m.in. reprezentowanie Klientów Kancelarii przed sądami, organami ścigania oraz organami administracji państwowej, a także udzielanie porad prawnych, sporządzanie pism procesowych, opracowywanie regulaminów oraz umów.

Kancelaria oferuje usługi w zakresie stałego doradztwa prawnego oraz obsługę prawną konkretnych przedsięwzięć, czy też indywidualnych zleceń. Podstawą prowadzenia spraw jest rzetelność, profesjonalizm oraz indywidualne podejście do każdej sprawy i potrzeb naszych Klientów.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów adwokat Agnieszka Jakubowska świadczy pomoc prawną na terenie całego kraju, współpracując z kancelariami prawnymi, działającymi m.in. na terenie województwa lubelskiego oraz świętokrzyskiego (więcej informacji o prawnikach współpracujących znajdziesz w tutaj).

Kancelaria świadczy usługi prawne również w języku angielskim.

Aktualności

19/01/2016

Wpis na bloga „Pozbawienie władzy rodzicielskiej  

04/01/2016

Wpis na bloga Zmiany w zakresie mediacji w sprawach cywilnych”  

08/12/2015

Wpis na bloga Rekompensata za opóźnienie w zapłacie  

05/11/2015

Wpis na bloga „Kiedy wierzyciel poniesie koszty postępowania egzekucyjnego?”

20/10/2015

Miło nam poinformować, iż adwokat Agnieszka Jakubowska zasiliła grono ekspertów portalu INFOR 

 

Zakres usług

Kancelaria świadczy kompleksową obsługę prawną dla klientów indywidualnych oraz podmiotów gospodarczych

Prawo karne

pic03

Pomoc prawna, świadczona przez kancelarię z zakresu prawa karnego obejmuje w szczególności prawo karne, prawo karno-skarbowe, prawo wykroczeń oraz prawo wykonawcze. Zapewniamy obronę lub reprezentowanie Klienta w postępowaniu przygotowawczym (przez organami policji i prokuraturą), sądowym (również w postępowaniu kasacyjnym oraz w postępowaniu o wznowienie postępowania) oraz wykonawczym (wnioski o odroczenie wykonania kary, wnioski o udzielenie […]

Prawo cywilne

Prowadzenie sporów sądowych z zakresu prawa rzeczowego, zobowiązań oraz spadkowego Sporządzanie oraz negocjowanie umów Reprezentowanie Klienta w postępowaniu egzekucyjnym

Prawo rodzinne

Prowadzenie spraw o alimenty, władzę rodzicielską oraz podział majątku

Prawo administracyjne

Reprezentowanie Klienta przed organami administracji rządowej i samorządowe Reprezentowanie klienta przed sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym Sporządzanie pism, wniosków oraz środków odwoławczych w sprawach administracyjnych i sądowoadministracyjnych

Prawo gospodarcze

Zakładanie spółek oraz dokonywanie zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym Prawo korporacyjne (przygotowanie projektów uchwał dla organów spółki) Kompleksowa obsługa prawna przedsiębiorców Sporządzanie oraz negocjowanie umów gospodarczych

 

O nas

adwokat Agnieszka Jakubowska

adwokat Agnieszka JakubowskaAbsolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Od 2011 roku członek Izby Adwokackiej w Lublinie, zaś od 2014 roku członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała współpracując już w trakcie studiów prawniczych z kancelariami adwokackim, działającymi na terenie Lublina, Warszawy oraz Piaseczna.

W 2013 roku adwokat Agnieszka Jakubowska ukończyła Podyplomowe Studia Akademia Spółek, organizowane przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie, gdzie obroniła pracę dyplomową pod tytułem „Odpowiedzialność osób trzecich za zobowiązania podatkowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.”

W swojej praktyce zawodowej adwokat Agnieszka Jakubowska zajmuje się problematyką z zakresu prawa karnego, cywilnego, rodzinnego, gospodarczego oraz autorskiego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa filmowego oraz prawa IT.

Autorka licznych artykułów o tematyce prawnej m.in. z zakresu prawa pracy, prawa podatkowego oraz postępowania cywilnego, opublikowanych na portalach prawnych. Adwokat Agnieszka Jakubowska prowadzi również blog prawniczy, na którym porusza problemy prawne, z jakimi spotyka się na co dzień wykonując zawód adwokata.

Posługuje się biegle językiem angielskim oraz językiem francuskim w stopniu komunikatywnym.

Malwina Naporowska

Studentka V roku Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Jako temat swojej pracy magisterskiej wybrała problematykę związków między formami stadialnymi a zjawiskowymi czynu zabronionego. Jej zainteresowania naukowe dotyczą przede wszystkim zagadnień z zakresu prawa karnego, prawa cywilnego, prawa rodzinnego oraz administracyjnego. Stypendystka rektora UKSW. Po ukończeniu studiów planuje odbyć aplikację adwokacką.

Posługuje się biegle językiem angielskim oraz językiem niemieckim w stopniu komunikatywnym.

Od listopada 2015 roku współpracuje z Kancelarią Adwokat Agnieszki Jakubowskiej.

Prawnicy współpracujący

 • Urszula Piątkowska

  Adwokat, od 2011 r. członek Izby Adwokackiej w Lublinie, od 2012 r. – Izby Adwokackiej w Warszawie. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie oraz studiów podyplomowych na kierunku Zarządzanie i Marketing ALK w Warszawie. Aktualnie poszerza swoją wiedzę na kierunku Psychologia zmiany: konflikt-kryzys-współpraca na Wydziale Psychologii SWPS w Warszawie. W latach 2007-2009 doradca i koordynator […]

 • Adam Kwiatkowski

  Adwokat Adam Kwiatkowski ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. Współpracę z Kancelarią Adwokacką adw. Franciszka Piątkowskiego rozpoczął w marcu 2008 r. W latach 2011 –  2013 odbył aplikację adwokacką w Izbie Adwokackiej w Lublinie. Egzamin adwokacji zaliczył z wyróżnieniem. Specjalizuje się w prawie cywilnym, administracyjnym i gospodarczym, a także w sprawach dotyczących cudzoziemców. Jest […]

 • Franciszek Piątkowski

  Adwokat Franciszek Piątkowski ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie w roku 2003. Ukończył także Kurs dla Kandydatów na Członków Rad Nadzorczych Spółek zakończony egzaminem państwowym, Studium Stosunków Międzynarodowych przy Instytucie Spraw Publicznych oraz był słuchaczem Krajowego Centrum Edukacji Europejskiej. W latach 2003-2007 odbył aplikację adwokacką przy Okręgowej Izbie Adwokackiej w […]

Blog prawniczy

Niniejszy blog prawniczy poświęcony jest zagadnieniom z różnych gałęzi prawa, z którymi spotykam się wykonując zawód adwokata. Pomimo dołożenia wszelkich starań, aby wpisy na blogu były rzetelne i aktualne, nie należy ich traktować, jako formalnych i  kompleksowych opinii czy też porad prawnych.

 • Ubezpieczenia społeczne wspólników spółek osobowych

  Kwiecień 7, 2016

  By adwokat Agnieszka Jakubowska

  With 0 Comments

  Wspólnicy spółek osobowych – spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej oraz komandytowo – akcyjnej, a także wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnym, rentowym, zdrowotnym i wypadkowym, a niekiedy także na Fundusz Pracy. Powyższy obowiązek ubezpieczenia społecznego wspólnika spółki osobowej wynika wyłącznie z członkostwa w tej spółce (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 grudnia […]

  Czytaj dalej

  Odpowiedzialność komandytariusza za zobowiązania spółki

  Marzec 29, 2016

  By adwokat Agnieszka Jakubowska

  With 0 Comments

  Cechą konstytutywną spółki komandytowej jest występowanie w jej strukturze dwóch kategorii wspólników, tj. komplementariusza oraz komandytariusza. Zgodnie bowiem z art. 102 k.s.h. spółką komandytową jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego […]

  Czytaj dalej

  Przymusowy ustrój majątkowy

  Marzec 16, 2016

  By adwokat Agnieszka Jakubowska

  With 0 Comments

  W obrocie prawnym wyróżniane są trzy małżeńskie ustroje majątkowe – ustawowy ustrój małżeński (wspólność ustawowa), umowny ustrój małżeński (umowna rozdzielność majątkowa) oraz przymusowy ustrój majątkowy, który powstaje na skutek ustanowienia rozdzielności majątkowej przez sąd niekiedy niezależnie od woli samych małżonków. Przymusowy ustrój majątkowy może powstać w wyniku żądania jednego z małżonków (art. 52 § 1 […]

  Czytaj dalej

  Wsparcie finansowe dla kredytobiorców

  Luty 19, 2016

  By adwokat Agnieszka Jakubowska

  With 0 Comments

  Dnia 19 lutego 2016 roku weszły w życie przepisy ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy. Powyższa ustawa jest odpowiedzią na problemy osób, które na skutek obiektywnych i niezależnych od siebie okoliczności znalazły się w ciężkiej sytuacji finansowej, a jednocześnie zobowiązane są do spłaty kredytu mieszkaniowego, przy czym […]

  Czytaj dalej

 • Odpowiedzialność członka zarządu wobec spółki

  Luty 4, 2016

  By adwokat Agnieszka Jakubowska

  With 0 Comments

  Zgodnie z art. 293 § 1 k.s.h. członek zarząd odpowiada wobec spółki za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami umowy spółki, chyba że nie ponosi winy. Odpowiedzialność członka zarządu określona ww. przepisie uzależniona jest od spełnienia łącznie następujących przesłanek: niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków, wynikających z pełnionej przez niego funkcji w […]

  Czytaj dalej

  Kara umowna za zwłokę po odstąpieniu od umowy

  Styczeń 29, 2016

  By adwokat Agnieszka Jakubowska

  With 0 Comments

  Często w umowach wzajemnych (np. w umowie o dzieło czy umowie o roboty budowlane) spotykamy się z zapisem, iż w razie opóźnienia w wykonaniu umowy strona będzie zobowiązana do zapłaty kary umownej. Co do zasady taka kara umowna za zwłokę określana jest kwotowo lub procentowo od wynagrodzenia określonego w umowie i przysługuje za każdy dzień zwłoki. […]

  Czytaj dalej

  Pozbawienie władzy rodzicielskiej

  Styczeń 19, 2016

  By adwokat Agnieszka Jakubowska

  With 0 Comments

  Co do zasady władza rodzicielska przysługuje obojgu rodziców (art. 93 § 1 k.r.o.). Jednakże w sytuacji, gdy władza rodzicielska nie może być wykonywana z powodu trwałej przeszkody albo jeżeli rodzice nadużywają władzy rodzicielskiej lub w sposób rażący zaniedbują swe obowiązki względem dziecka, sąd opiekuńczy pozbawi rodziców władzy rodzicielskiej. Pozbawienie władzy rodzicielskiej może być orzeczone także […]

  Czytaj dalej

  Zmiany w zakresie mediacji w sprawach cywilny

  Styczeń 4, 2016

  By adwokat Agnieszka Jakubowska

  With 0 Comments

  Z dniem 1 stycznia 2016 roku zaczęła obowiązywać ustawa z dnia 10 września 2015 roku o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów, której celem jest zachęcie stron do polubownego rozwiązania sporu przed skierowaniem sprawy do sądu lub w toku postępowania sądowego. Od teraz sąd ma obowiązek dążyć do ugodowego załatwienia […]

  Czytaj dalej

 • Rekompensata za opóźnienie w zapłacie

  Grudzień 8, 2015

  By adwokat Agnieszka Jakubowska

  With 0 Comments

  Nie ulega wątpliwości, iż opóźnienie w zapłacie należności wynikających z umów z naszymi kontrahentami nie należy do przyjemnych zdarzeń i często wiąże się z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów, związanych ze skorzystaniem z usług firmy windykacyjnej czy prawnika w celu wyegzekwowania od nieterminowego dłużnika przysługujących nam należności. W tym celu ustawodawca wprowadził do porządku prawnego instrument, którego […]

  Czytaj dalej

  Kiedy wierzyciel poniesie koszty postępowania egzekucyjnego?

  Listopad 5, 2015

  By adwokat Agnieszka Jakubowska

  With 0 Comments

  W postępowaniu egzekucyjnym co do zasady odpowiedzialność za koszty egzekucji ponosi dłużnik niezależnie od wyniku postępowania. Jednakże w przypadku, gdy egzekucja została wszczęta niecelowo i bezzasadnie to wierzyciel, a nie dłużnik zobowiązany jest do poniesienia kosztów postępowania egzekucyjnego (art. 49 ust. 4 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji). W doktrynie i orzecznictwie przyjmuje się, iż […]

  Czytaj dalej

  Czynność prawna dokonana przez fałszywy organ

  Październik 15, 2015

  By adwokat Agnieszka Jakubowska

  With 0 Comments

  W literaturze i orzecznictwie Sądu Najwyższego zarysowały się dwa odmienne stanowiska w zakresie oceny skutków dokonania w imieniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością czynności przez fałszywy organ. Chodzi mianowicie o to, czy możliwe jest de lege lata w ogóle przyjęcie konstrukcji tzw. fałszywego organu osoby prawnej i zastosowanie per analogiam przepisu art. 103 k.c. dotyczącego instytucji […]

  Czytaj dalej

  Establishment of Polish LLC (Limited Liability Company) – step by step

  Październik 5, 2015

  By adwokat Agnieszka Jakubowska

  With 0 Comments

  Shareholders Shareholder of LLC can be a natural person or legal person (another company, also LLC). However LLC can’t be founding solely by another single-member LLC. Minimum Share Capital The minimum share capital is 5 000 PLN, which may be pay of two kinds of contribution: in cash or non-cash. The minimum value of one share […]

  Czytaj dalej

 • Wykorzystanie zwolnienia lekarskiego niezgodnie z celem

  Wrzesień 7, 2015

  By adwokat Agnieszka Jakubowska

  With 0 Comments

  Wykorzystanie zwolnienia lekarskiego niezgodnie z jego celem, np. podjęcie w trakcie zwolnienia innej pracy, wyjazd na wakacje czy zrobienie remontu w domu może zostać uznane za naruszenie obowiązków pracowniczych i w konsekwencji skutkować zastosowaniem w stosunku do pracownika kar porządkowych, a nawet rozwiązaniem umowy o pracę. Potwierdził to Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 21 października […]

  Czytaj dalej

  Pojednanie z pokrzywdzonym daje szansę na umorzenie postępowania

  Sierpień 24, 2015

  By adwokat Agnieszka Jakubowska

  With 0 Comments

  W wyniku ostatniej nowelizacji kodeksu karnego z dniem 1 lipca 2015 roku wszedł w życie art. 59a , wprowadzający nową podstawę umorzenia postępowania na wniosek pokrzywdzonego w przypadku, gdy sprawca pojednał się z pokrzywdzonym i naprawił szkodę lub zadośćuczynił wyrządzonej krzywdzie. Umorzenie postępowania na podstawie ww. przepisu może nastąpić w przypadku, gdy: sprawca nie był […]

  Czytaj dalej

  Kto skorzysta na ustawie dla frankowiczów?

  Sierpień 14, 2015

  By adwokat Agnieszka Jakubowska

  With 0 Comments

  Dnia 5 sierpnia 2015 roku Sejm przyjął projekt ustawy o szczególnych zasadach restrukturyzacji walutowych kredytów mieszkaniowych w związku ze zmianą kursu walut obcych do waluty polskiej, zwaną potocznie ustawa dla frankowiczów. Powyższy projekt stanowi odpowiedź rządu na wzrost kurs franka szwajcarskiego, który został odnotowany na początku tego roku, powodując tym samym znaczny wzrost rat dla […]

  Czytaj dalej

  Co to jest wzorzec umowny i kiedy wiąże drugą stronę?

  Sierpień 3, 2015

  By adwokat Agnieszka Jakubowska

  With 0 Comments

  W naszym codziennym życiu często zawieramy umowy przy użyciu wzorca umownego, sporządzonego przez jedną ze stron. Najczęściej ze wzorcami umownymi mamy do czynienia w relacjach przedsiębiorca – konsument, kiedy to przed podpisaniem umowy zasypywani jesteśmy stertą dokumentów – ogólnymi warunkami umów (OWU) czy regulaminami. Co to jest wzorzec umowny i kiedy wiąże drugą stronę? Ustawodawca […]

  Czytaj dalej

 • Kiedy można żądać podwyższenia alimentów?

  Lipiec 23, 2015

  By adwokat Agnieszka Jakubowska

  With 0 Comments

  Podwyższenie alimentów możliwe jest w przypadku zmiany stosunków pomiędzy stronami, tj. wzrostu usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego lub zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego (art. 138 k.r.o.). Ustalenie zmiany stosunków następuje poprzez porównanie stosunków obecnych z warunkami i okolicznościami istniejącymi poprzednio, tj. w dacie wydania wcześniejszego wyroku ustalającego wysokość alimentów (por. uchwała Sądu Najwyższego z dnia 16 grudnia […]

  Czytaj dalej

  Ochrona majątkowych praw autorskich

  Lipiec 15, 2015

  By adwokat Agnieszka Jakubowska

  With 0 Comments

  Ochrona praw autorskich o charakterze majątkowym została uregulowana w rozdziale 9 PrAut. Zgodnie z art. 79 PrAut uprawniony, którego autorskie prawa majątkowe zostały naruszone, może żądać od osoby, która naruszyła te prawa: zaniechania naruszania; usunięcia skutków naruszenia; naprawienia wyrządzonej szkody: na zasadach ogólnych albo poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej dwukrotności, a w przypadku […]

  Czytaj dalej

  Zbycie udziałów bez zgody spółki

  Lipiec 3, 2015

  By adwokat Agnieszka Jakubowska

  With 0 Comments

  Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może uzależniać zbycie udziału lub jego części od zgody spółki albo w inny sposób ograniczyć rozporządzenie przez wspólnika swoim udziałem (art. 182 § 1 k.s.h.) Powyższe ograniczenie w zakresie możliwości zbycia udziałów w spółce stanowi wyjątek od zasady określonej w art. 57 § 1 k.c. Zgodnie z tym przepisem nie […]

  Czytaj dalej

  Kiedy potrzebujemy zgody drugiego rodzica na wyjazd dziecka za granicę?

  Czerwiec 24, 2015

  By adwokat Agnieszka Jakubowska

  With 0 Comments

  W sytuacji, gdy władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom każde z nich zgodnie z art. 97 § 1 kro zobowiązane jest i uprawnione do jej wykonywania, przy czym o istotnych sprawach dziecka rodzice mają obowiązek rozstrzygać wspólnie, zaś w braku takiego porozumienia pomiędzy nimi rozstrzyga sąd opiekuńczy. W tym miejscu zaznaczyć należy, iż wyjazd dziecka za […]

  Czytaj dalej

 • Ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym małżonków

  Czerwiec 16, 2015

  By adwokat Agnieszka Jakubowska

  With 0 Comments

  Co do zasady małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym (art. 43 § 1 k.r.o). Jednakże w sytuacji, kiedy każdy z małżonków w różnym stopniu przyczynił się do powstania majątku wspólnego możliwe jest ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym. Warunkiem ustalenia nierównych udziałów jest łączne spełnienie dwóch przesłanek, a mianowicie istnienia ważnych powodów oraz przyczynienia […]

  Czytaj dalej

  Odszkodowanie za zmianę planu zagospodarowania przestrzennego

  Czerwiec 8, 2015

  By adwokat Agnieszka Jakubowska

  With 0 Comments

  Zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jeżeli, w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą, korzystanie z nieruchomości lub jej części w dotychczasowy sposób lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem stało się niemożliwe bądź istotnie ograniczone, właściciel albo użytkownik wieczysty nieruchomości może żądać […]

  Czytaj dalej

  Ustanowienie hipoteki po zawarciu umowy przedwstępnej

  Maj 25, 2015

  By adwokat Agnieszka Jakubowska

  With 0 Comments

  O korzyściach zawarcia umowy przedwstępnej przeniesienia własności nieruchomości w formie aktu notarialnego pisałam tutaj. Natomiast w tej notce udzielę odpowiedzi na pytanie jaki wpływ dla roszczeń, wynikających z umowy przedwstępnej ma ustanowienie hipoteki po zawarciu umowy przedwstępnej i ujawnienie jej w księdze wieczystej nieruchomości, której dotyczy umowa przedwstępna. Co do zasady przy zawarciu umowy przedwstępnej […]

  Czytaj dalej

  Odpowiedzialność karna za niezłożenie sprawozdania w terminie

  Maj 8, 2015

  By adwokat Agnieszka Jakubowska

  With 0 Comments

  Niedopełnienie przez członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością obowiązków wynikających z ustawy o rachunkowości w zakresie sporządzenia i złożenia sprawozdania finansowego spółki może powodować pociągnięcie do odpowiedzialności karnej. Zgodnie bowiem z art. 77 ustawy o rachunkowości kto wbrew przepisom ustawy dopuszcza do  nieprowadzenia ksiąg rachunkowych, prowadzenia ich wbrew przepisom ustawy lub podawania w tych księgach […]

  Czytaj dalej

 • Egzekucja z autorskich praw majątkowych

  Kwiecień 30, 2015

  By adwokat Agnieszka Jakubowska

  With 0 Comments

  Autorskie prawa majątkowe zgodnie z art. 18 ust. 1 Pr. Aut. nie podlegają egzekucji dopóki służą twórcy. Wyjątek od powyższej zasady stanowią wymagalne wierzytelności, powstałe w wyniku wykonywania praw autorskich. Powyższe oznacza, iż wierzyciel twórcy nie może zaspokoić swojego roszczenia z majątkowych praw autorskich, przysługujących twórcy nawet jeżeli stanowiłyby one jedyny majątek twórcy. Jednakże powyższe […]

  Czytaj dalej

  Sprzeciw od kary porządkowej

  Kwiecień 20, 2015

  By adwokat Agnieszka Jakubowska

  With 0 Comments

  W przypadku zastosowania przez pracodawcę kary porządkowej pracownik w terminie 7 dni od daty zawiadomienia go o ukaraniu może wnieść sprzeciw od kary porządkowej. W tym miejscu warto przypomnieć za co i kiedy pracodawca może nałożyć na pracownika karę porządkową. Zgodnie z art. 108 § 1 i 2 k.p. pracodawca za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej […]

  Czytaj dalej

  Kto ponosi koszty remontu balkonu?

  Marzec 31, 2015

  By adwokat Agnieszka Jakubowska

  With 0 Comments

  We wspólnotach mieszkaniowych często dochodzi do sporu kto ponosi koszty remontu balkonu, przynależącego do wyodrębnionego lokalu – czy właściciel lokalu, który z niego korzysta, a może jednak wspólnota mieszkaniowa? Nie można mieć wątpliwości, że balkon jest częścią budynku, zatem przesłanką uznania go za element nieruchomości wspólnej i w konsekwencji nałożenie na wszystkich współwłaścicieli nieruchomości wspólnej […]

  Czytaj dalej

  Odrzucenie spadku przez małoletniego

  Marzec 23, 2015

  By adwokat Agnieszka Jakubowska

  With 0 Comments

  Niekiedy nasze dziecko może zostać powołane do spadku, w skład którego wchodzą wyłącznie długi bądź też ich wysokość znacznie przekracza aktywa spadkowe. W takiej sytuacji odrzucenie spadku przez małoletniego jest często najbezpieczniejszą drogą do uniknięcia przez niego odpowiedzialności za długi, który pozostawił mu spadkodawca. W tym miejscu wskazać należy, iż odrzucenie spadku przez małoletniego stanowi […]

  Czytaj dalej

 • Wykorzystanie wizerunku, a prawa autorskie

  Marzec 14, 2015

  By adwokat Agnieszka Jakubowska

  With 0 Comments

  Nie ulega wątpliwości, iż wizerunek człowieka stanowi jego dobro osobiste, które podlega ochronie prawnej (art. 23 k.c. oraz 24 k.c.) Pomimo, iż ustawodawca nie wprowadził legalnej definicji pojęcia „wizerunku” to przez pojęcie „wizerunku” należy rozumieć dostrzegalne, fizyczne cechy człowieka, tworzące jego wygląd i pozwalające na identyfikację osoby wśród ludzi jako obraz fizyczny, portret, rozpoznawalną podobiznę […]

  Czytaj dalej

  Roszczenie o przeniesienie własności nieruchomości

  Marzec 5, 2015

  By adwokat Agnieszka Jakubowska

  With 0 Comments

  Dość często podpisanie umowy sprzedaży nieruchomości poprzedzone jest zawarciem umowy przedwstępnej, na podstawie której strony zobowiązują się w przyszłości do zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości. Podejmując decyzję o zawarciu umowy przedwstępnej należy mieć na uwadze, iż w zależności od formy w jakiej zawieramy umowę zakres naszych uprawnień w przypadku uchylania się przez drugą stronę od […]

  Czytaj dalej

  Pozew o zwolnienie zajętych przedmiotów od egzekucji

  Luty 27, 2015

  By adwokat Agnieszka Jakubowska

  With 0 Comments

  Niekiedy zdarza się, iż komornik w trakcie prowadzonych czynności egzekucyjne zajmuje rzeczy, które nie należą do dłużnika, lecz osobie trzeciej. Podręcznikowym przykładem będzie zajęcie przez komornika rzeczy, które są we władaniu dłużnika na podstawie umowy najmu lokalu mieszkalnego, należącego i umeblowanego przez wynajmującego. W takiej sytuacji osoba trzecia (w naszym przykładzie wynajmujący), której prawa zostały […]

  Czytaj dalej

  Nieodpłatny zakaz konkurencji w umowie cywilnoprawnej

  Luty 18, 2015

  By adwokat Agnieszka Jakubowska

  With 0 Comments

  W umowach cywilnoprawnych zawieranych pomiędzy przedsiębiorcami dopuszczalny jest zapis o zakazie konkurencji. Jednakże czy w postanowieniach umowy można wprowadzić nieodpłatny zakaz konkurencji, tj. bez ekwiwalentu pieniężnego z tego tytułu? Tak o ile oczywiście taki zapis nie narusza zasad współżycia społecznego, co zostało potwierdzone przez Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 5 grudnia 2013 roku w […]

  Czytaj dalej

 • Recydywa a zatarcie skazania

  Luty 4, 2015

  By adwokat Agnieszka Jakubowska

  With 0 Comments

  Jeżeli w chwili orzekania poprzednie skazanie uległo zatarciu, nie może ono uzasadniać przyjęcia powrotności do przestępstwa w rozumieniu art. 64 § 1 i 2  k.k. nawet wtedy, gdy kolejne przestępstwo zostało popełnione przed upływem terminu przewidzianego dla zatarcia poprzedniego skazania (por. uchwała Sądu Najwyższego z dnia 15 grudnia 1987 roku w sprawie VI KZP 39/87). Powyższe […]

  Czytaj dalej

  Czy jest możliwe warunkowe zwolnienie po przerwie w karze?

  Luty 2, 2015

  By adwokat Agnieszka Jakubowska

  With 0 Comments

  Co do zasady skazanego na karę pozbawienia wolności sąd może warunkowo zwolnić z odbycia reszty kary po odbyciu przez niego połowy kary (art. 77 i n. k.k.). Jednakże w przypadku, gdy skazanemu udzielono przerwy na okres co najmniej roku, zaś skazany odbył co najmniej 6 miesięcy kary – sąd penitencjarny może warunkowo zwolnić skazanego z […]

  Czytaj dalej

  Automatyczne przedłużenie umowy zawartej na czas określony

  Styczeń 22, 2015

  By adwokat Agnieszka Jakubowska

  With 0 Comments

  Bardzo często zawierając umowę z dostawcą usług na czas określony w postanowieniach umowy czy regulaminie znajdziemy zapis o automatycznym przedłużeniu umowy na kolejny okres rozliczeniowy w przypadku niezłożenia przed upływem okresu, na jaki umowa została zawarta oświadczenia o niewyrażeniu zgody na przedłużenie umowy na kolejny okres rozliczeniowy/ czas nieokreślony. Zaakceptowanie przez nas ww. postanowienia spowoduje, […]

  Czytaj dalej

  Rozwiązanie spółki przez sąd na żądanie wspólnika

  Styczeń 12, 2015

  By adwokat Agnieszka Jakubowska

  With 0 Comments

  Jeżeli osiągnięcie celu spółki stało się niemożliwe albo jeżeli zaszły inne ważne przyczyny wywołane stosunkami spółki, sąd na żądanie wspólnika lub członka organu spółki może orzec o rozwiązaniu takiej spółki (art. 271 k.s.h.). Nie ulega wątpliwości, iż celem każdej spółki handlowej, zarówno osobowej, jak i kapitałowej, podobnie zresztą jak każdej korporacji, czyli zrzeszenia osób, jest […]

  Czytaj dalej

 • Kto może starać się o dozór elektroniczny?

  Styczeń 6, 2015

  By adwokat Agnieszka Jakubowska

  With 0 Comments

  Dozór elektroniczny jest jednym ze sposobów odbywania kary pozbawienia wolności, które podlega kontrolowaniu zachowania skazanego przebywającego poza zakładem karnym przy użyciu aparatury monitorującej (tzw. bransoletki). Procedura odbywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego wdrażana jest na wniosek skazanego lub jego obrońcy, prokuratora, sądowego kuratora zawodowego lub dyrektora zakładu karnego, przy czym w stosunku do […]

  Czytaj dalej

  Zasiłek opiekuńczy – komu przysługuje i kiedy można go stracić?

  Grudzień 29, 2014

  By adwokat Agnieszka Jakubowska

  With 0 Comments

  Zgodnie z art. 32 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa zasiłek opiekuńczy (wynoszący 80% podstawy wymiaru zasiłku) przysługuje ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad: dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat w przypadku: nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których […]

  Czytaj dalej

  Opóźnienie a zwłoka – zakres odpowiedzialności dłużnika

  Grudzień 23, 2014

  By adwokat Agnieszka Jakubowska

  With 0 Comments

  Pomimo, iż zarówno opóźnienie, jak i zwłoka dotyczą sytuacji uchybienia przez dłużnika terminowi spełnienia świadczenia to nie należy tych pojęć utożsamiać, bowiem w zależności od tego czy mamy do czynienia z opóźnieniem czy też zwłoką inny będzie zakres odpowiedzialności dłużnika, który nie dotrzymał terminu świadczenia. Zgodnie z art. 476 k.c. dłużnik dopuszcza się zwłoki, gdy […]

  Czytaj dalej

  Wpis w CEIDG nie przesądza o faktycznym prowadzeniu działalności gospodarczej

  Grudzień 15, 2014

  By adwokat Agnieszka Jakubowska

  With 0 Comments

  Wpis w ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG) nie przesądza o faktycznym prowadzeniu działalności gospodarczej i w konsekwencji podleganiu osoby ujawnionej w ewidencji obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym. Wpis w CEIDG z uwagi na swój deklaratoryjny charakter tworzy jedynie wzruszalne domniemanie, według którego osoba wpisana do ewidencji jest traktowana jako prowadząca działalność gospodarczą. Zgodnie z art. 13 pkt 4 ustawy […]

  Czytaj dalej

 • Od kiedy przysługują odsetki od zadośćuczynienia?

  Grudzień 8, 2014

  By adwokat Agnieszka Jakubowska

  With 0 Comments

  Dla określenia terminu wymagalności zadośćuczynienia oraz w konsekwencji ustalenia od kiedy można naliczać odsetki od zadośćuczynienia ważne jest, by dłużnik znał wysokość żądania osoby uprawnionej do zadośćuczynienia, a także czy znał lub powinien znać okoliczności decydujące o rozmiarze należnego od niego zadośćuczynienia. Tak stwierdził Sąd Najwyższy w jednym ze swoich ostatnich wyroków (por. wyrok Sądu […]

  Czytaj dalej

  Udzielenie nieoprocentowanej pożyczki spółce przez jej wspólnika

  Grudzień 2, 2014

  By adwokat Agnieszka Jakubowska

  With 0 Comments

  Udzielenie nieoprocentowanej pożyczki spółce przez jej wspólnika może zostać uznane za nieodpłatne świadczenie wspólnika spółki na jej rzecz i w konsekwencji uznane, jako przychód spółki. Co do zasady od woli stron umowy pożyczki zależy czy pożyczka będzie oprocentowana czy też nie. Jednakże w obrocie gospodarczym strony zawierając umowę pożyczki wspólnik – spółka często rezygnują z […]

  Czytaj dalej

  Odrzucenie spadku po terminie

  Listopad 24, 2014

  By adwokat Agnieszka Jakubowska

  With 0 Comments

  Co do zasady odrzucenie spadku po terminie, przewidzianym do złożenia oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku nie jest możliwe. Zgodnie z art. 1015 § 1 k.c. oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku należy złożyć w terminie sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swojego powołania. Niezachowanie powyższego terminu i niezłożenie oświadczenia […]

  Czytaj dalej

  Czy w zakres odszkodowania wchodzą koszty opieki osób trzecich?

  Listopad 20, 2014

  By adwokat Agnieszka Jakubowska

  With 0 Comments

  Tak. Poszkodowanemu przysługuje od podmiotu zobowiązanego do wypłaty odszkodowania zwrot kosztów opieki sprawowanych przez osoby trzecie, przy czym poszkodowany nie jest zobowiązany do udowodnienia poniesionych w tym zakresie wydatków i może dochodzić roszczenia także wówczas, jeżeli opiekę nad nim sprawowały osoby najbliższe (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 26 lipca 1977 roku w sprawie I […]

  Czytaj dalej

 • Czy członek zarządu spółki może być jej pełnomocnikiem?

  Listopad 14, 2014

  By adwokat Agnieszka Jakubowska

  With 0 Comments

  Tak. Przepisy kodeksu spółek handlowych nie wyłączają możliwości ustanowienia pełnomocnikiem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością członka zarządu tejże spółki. Jednakże zdaniem przeciwników ww. koncepcji dopuszczenie możliwości udzielania pełnomocnictwa jednemu z członków zarządu może prowadzić do obejścia prawa, gdyż mogłoby dojść do faktycznej zmiany zasad reprezentowania spółki. Powyższe wątpliwości w tym zakresie rozwiał Sąd Najwyższy uchwale z […]

  Czytaj dalej

  Utwór pracowniczy – komu przysługują majątkowe prawa autorskie?

  Listopad 12, 2014

  By adwokat Agnieszka Jakubowska

  With 0 Comments

  Co do zasady prawa autorskie do utworu przysługują jego twórcy, jednakże od powyższej zasady ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych przewiduje pewne wyjątki. Jednym z nich jest utwór pracowniczy, albowiem zgodnie z art. 12 ust. 1 ww. ustawy jeżeli ustawa lub umowa o pracę nie stanowią inaczej, pracodawca, którego pracownik stworzył utwór w wyniku […]

  Czytaj dalej

  Odszkodowanie i zadośćuczynienie za zmarnowany urlop

  Listopad 5, 2014

  By adwokat Agnieszka Jakubowska

  With 0 Comments

  Urlop dla większości z nas stanowi jeden z najbardziej oczekiwanych okresów w roku, podczas którego oprócz nabrania opalenizny chcemy porzucić wszelkie troski dnia codziennego i naładować baterie. Jednakże nie zawsze pomimo skrupulatnej selekcji ofert biura turystycznego i wyboru najlepszej w naszej ocenie oferty, wycieczka spełnia nasze oczekiwania i co najważniejsze warunki umowy, zawartej z biurem. […]

  Czytaj dalej

  Odwołanie członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a rozwiązanie umowy o pracę

  Październik 29, 2014

  By adwokat Agnieszka Jakubowska

  With 0 Comments

  Członek zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w trakcie trwania kadencji zarządu może być odwołany w każdym czasie na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników, przy czym umowa spółki może zawierać postanowienia ograniczające prawo odwołania członka zarządu, np. do ważnych powodów. Uchwała o odwołaniu z funkcji członka zarządu spółki z o.o. jest skuteczna z chwilą jej podjęcia i […]

  Czytaj dalej

 • Zawieszenie kary pozbawienia wolności już raz odwieszonej

  Październik 22, 2014

  By adwokat Agnieszka Jakubowska

  With 0 Comments

  Zgodnie z art. 75 § 1 i 1a kodeksu karnego (k.k.) sąd obligatoryjnie zarządza wykonanie kary warunkowo zawieszonej, jeżeli: –        skazany w okresie próby popełnił podobne przestępstwo umyślne, za które orzeczono prawomocnie karę pozbawienia wolności; –        skazany za przestępstwo popełnione z użyciem przemocy lub groźby bezprawnej wobec osoby najbliższej lub innej osoby małoletniej zamieszkujących wspólnie ze sprawcą w okresie […]

  Czytaj dalej

  Odpowiedzialność administratora za bezprawne wpisy na forum

  Październik 16, 2014

  By adwokat Agnieszka Jakubowska

  With 0 Comments

  Administrator forum internetowego nie ma obowiązku sprawdzania treści wpisów, umieszczanych przez użytkowników forum. W związku z powyższym nie musi on na bieżąco monitorować wpisów i eliminować z sieci tych, które naruszają dobra osobiste innych użytkowników. Powyższe oznacza, iż co do zasady odpowiedzialność administratora za bezprawne wpisy umieszczone na forum jest wyłączona. Jednakże powyższe wyłączenie odpowiedzialności […]

  Czytaj dalej

  Kiedy Sąd zarządzi zastępczą karę pozbawienia wolności w miejsce nieuiszczonej grzywny?

  Październik 10, 2014

  By adwokat Agnieszka Jakubowska

  With 0 Comments

  By Sąd mógł zarządzić wykonanie zastępczej kary pozbawienia wolności muszą zostać spełnione następujące przesłanki. Po pierwsze egzekucja grzywny musi okazać się bezskuteczna lub z okoliczności sprawy wynika, że byłaby ona bezskuteczna. Po drugie skazany musi oświadczyć, iż nie wyraża zgody na podjęcie pracy społecznie użytecznej zamienionej na podstawie przepisów kodeksu karnego wykonawczego albo uchyla się […]

  Czytaj dalej

  Sprostowanie świadectwa pracy

  Wrzesień 18, 2014

  By adwokat Agnieszka Jakubowska

  With 0 Comments

  Po ustaniu stosunku pracy, pracodawca zgodnie z art. 97 k.p. zobowiązany jest wydać pracownikowi świadectwo pracy, w którym zostaną zamieszczone informacje dotyczące okresu i rodzaju wykonywanej pracy, zajmowanych stanowisk, trybu rozwiązania albo okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy, a także inne informacje niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych i uprawnień z ubezpieczenia społecznego. Ponadto w świadectwie pracy zamieszcza […]

  Czytaj dalej

 • Choroba, a wypowiedzenie umowy o pracę

  Sierpień 28, 2014

  By adwokat Agnieszka Jakubowska

  With 0 Comments

  Co do zasady w trakcie choroby lub innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy pracodawca nie może rozwiązać ze swoim pracownikiem umowy o pracę. Jednakże pracownik powinien pamiętać, iż ochrona pracownika przed wypowiedzeniem nie ma charakteru absolutnego i nieograniczonego w czasie, albowiem art. 53 § 1 k.p. przyznaje pracodawcy uprawnienie do rozwiązania umowy o pracę bez zachowania […]

  Czytaj dalej

  Nieprawidłowe wypełnienie weksla musi udowodnić pozwany

  Sierpień 18, 2014

  By adwokat Agnieszka Jakubowska

  With 0 Comments

  Nie ulega wątpliwości, iż weksel stanowi dla jego posiadacza dogodną formę zabezpieczenia roszczeń, albowiem prawidłowo wypełniony weksel gwarantuje jego posiadaczowi dość szybkie i proste uzyskanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym. Jednakże niekiedy zdarzyć się może, iż posiadacz weksla in blanco wypełni go nieprawidłowo, tj. niezgodnie z przepisami prawa lub zawartym porozumieniem. W takiej sytuacji pozwany […]

  Czytaj dalej

Kancelaria Adwokacka Agnieszka Jakubowska
Wszelkie prawa zastrzeżone