tel. +48 502 568 281

Kiedy potrzebujemy zgody drugiego rodzica na wyjazd dziecka za granicę?

24/06/2015 ,

By Agnieszka Jakubowska - Gregier

With 0 comments

W sytuacji, gdy władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom każde z nich zgodnie z art. 97 § 1 kro zobowiązane jest i uprawnione do jej wykonywania, przy czym o istotnych sprawach dziecka rodzice mają obowiązek rozstrzygać wspólnie, zaś w braku takiego porozumienia pomiędzy nimi rozstrzyga sąd opiekuńczy. W tym miejscu zaznaczyć należy, iż wyjazd dziecka za granicę, nawet jeśli jest to pobyt krótkotrwały, należy do istotnych spraw dziecka (por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 9 lipca 1998 roku, sygn. akt II CKN 887/97). Zatem jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom to decyzja o ewentualnym wyjeździe dziecka za granicę powinna zostać podjęta wspólnie. Jednakże w sytuacji, gdy jeden z rodziców nie wyraża zgody na wyjazd dziecka za granicę i niemożliwe jest porozumienie rodziców w tej kwestii, zainteresowany wyjazdem rodzic zobowiązany jest wystąpić do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wyrażenie zgody na wyjazd dziecka za granicę. Niekiedy powyższe postępowanie może być połączone z postępowaniem w sprawie wyrażenia przez sąd opiekuńczy zgody na wydanie małoletniemu paszportu, bowiem współdziałanie obojga rodziców – posiadających pełnię władzy rodzicielskiej względem małoletnich dzieci – w postępowaniu administracyjnym, mającym na celu złożenie wniosku o wydanie paszportu dla małoletniego dziecka jest niezbędne, gdyż należy do kategorii istotnych spraw dziecka w rozumieniu art. 97 § 2 kro. W imieniu małoletnich dzieci wniosek o wydanie paszportu składają rodzice wspólnie, a w przypadku braku porozumienia w tej kwestii, zgodę na wydanie paszportu zastępuje orzeczenie sądu opiekuńczego.

Godzi się również zauważyć, iż wyjazd dziecka za granice wbrew woli rodzica i bez zgody sądu może zostać uznane za nadużycie władzy rodzicielskiej. Albowiem pozbawienie przez ojca/matkę kilkuletniego dziecka naturalnego środowiska rodzinnego i bezpośredniej opieki przez drugiego rodzica oraz możliwości wychowania się wspólnie z małoletnim rodzeństwem i zatrzymanie go na stałe – wbrew woli rodzica – w obcym kraju zawiera elementy nadużycia władzy rodzicielskiej, które uzasadniają pozbawienie go tej władzy (por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 14 października 1970 roku, sygn. akt III CRN 181/70, publ. Legalis). 

Wpisy o podobnej tematyce

Zmiana nazwiska dziecka bez zgody ojca Co do zasady dziecko nosi nazwisko obojga rodziców. Jednakże zdarzają się sytuację, gdy dziecko na skutek rozwodu rodziców lub innych okoliczności nos...
Zarząd majątkiem dziecka. Kiedy potrzebna jest zgo... Co do zasady zarząd majątkiem dziecka sprawują rodzice, sprawujący nad nim władzę rodzicielską (art. 101 § 1 k.r.o.). Jednakże ww. atrybut władzy rodz...
Rozwód czy separacja? Rozwód czy separacja - często to właśnie pytanie pojawia się, kiedy w małżeństwie pojawiają się problemy, które pociągają za sobą decyzję o rozstaniu....
Przymusowy ustrój majątkowy W obrocie prawnym wyróżniane są trzy małżeńskie ustroje majątkowe – ustawowy ustrój małżeński (wspólność ustawowa), umowny ustrój małżeński (umowna ro...

Tagi: , ,

Comments are closed.