tel. +48 502 568 281

Nieprawidłowe wypełnienie weksla musi udowodnić pozwany

18/08/2014 ,

By Agnieszka Jakubowska - Gregier

With 0 comments

Nie ulega wątpliwości, iż weksel stanowi dla jego posiadacza dogodną formę zabezpieczenia roszczeń, albowiem prawidłowo wypełniony weksel gwarantuje jego posiadaczowi dość szybkie i proste uzyskanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym. Jednakże niekiedy zdarzyć się może, iż posiadacz weksla in blanco wypełni go nieprawidłowo, tj. niezgodnie z przepisami prawa lub zawartym porozumieniem. W takiej sytuacji pozwany (dłużnik wekslowy) składając zarzuty od nakazu zapłaty powinien wskazać, iż doszło do nieprawidłowego wypełnienia weksla przez powoda i powołać na tą okoliczność dowody (por. wyrok Sądu Apelacyjnego w warszawie z dnia 28 października 2011 roku w sprawie VI Aca 546/11 oraz z dnia 21 października 2011 roku w sprawie VI ACa 383/11, wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 29 sierpnia 2007 roku w sprawie I ACa 442/07).  Składając zarzuty od nakazu zapłaty należy pamiętać o rygorze określonym w art. 493 k.p.c., Zgodnie z tym przepisem pozwany powinien przedstawić zarzuty, które pod rygorem ich utraty należy zgłosić przed wdaniem się w spór co do istoty sprawy, oraz okoliczności faktyczne i dowody, pod rygorem ich pominięcia przez sąd.  Wprawdzie suma, jaką wpisał powód na wekslu, może być kwestionowana w tym sensie, że została ona wpisana niezgodnie z deklaracją wekslową i środkiem do tego może być wykazanie, iż zobowiązanie pozwanego nie istnieje lub istnieje, ale w innej wysokości, jednakże to pozwanego obciąża ciężar dowodu w tym zakresie. Nie wystarczy wobec tego samo jego twierdzenie, że suma wpisana na wekslu jest niezgodna z łączącym strony zobowiązaniem, ale pozwany powinien przeprowadzić dowód na tę okoliczność lub zgłosić przynajmniej wnioski dowodowe zmierzające w tym kierunku. Powód, który posiada podpisany przez pozwanego weksel i wypełnia go na podstawie deklaracji wekslowej, nie musi zaś niczego dowodzić, gdyż jego roszczenie wynika z samego weksla (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 października 2013 roku w sprawie I CSK 763/12).

Tagi: , , ,

Leave a Comment

Fields marked with * are required fields.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.